Ειδήσεις από τα παλιά

Γράφει ο  Αντώνης Ν. Βενέτης

Η πρώτη δημοσιευόμενη «είδηση» ανάγεται προ 200 περίπου ετών και αφορά τη χορήγηση ιθαγένειας από το Ηνωμένο Κράτος των Ιονικών Νήσων, το οποίο διατελούσε υπό την προστασία της Μεγ. Βρετανίας, σε Ηπειρώτες και μη.

Ο Βαρώνος Σίμων Σίνας (+1876) τιμάται από τον Αυτοκράτορα του Μεξικού Μαξιμιλιανό με κάποιο παράσημο. Το επόμενο έτος 1867 ο Μαξιμιλιανός, αδελφός του Αυτοκράτορα της Αυστρο-ουγγαρίας Φραγκίσκου Ιωσήφ (+1916) εκτελείται από τους Μεξικάνους επαναστάτες του Μπενίτο Χουαρέζ.
Η «είδηση» του 1851 αναφέρεται σε άξιους και ανάξιους Ιεράρχες και στον ένθερμο φιλέλληνα Άγγλο Πρόξενο της Πρέβεζας Σώντερς.

Η «είδηση» του 1909 από τα Ιωάννινα αναφέρεται σ’ ένα ασυνήθιστο περιστατικό. Έτσι η επικράτηση των Νεότουρκων εδημιούργησε στους λαούς της Οθωμανικής αυτοκρατορίας μεγάλες προσδοκίες. Γρήγορα όμως η σκληρή πραγματικότητα τις διέλυσε...
Ένας Βορειοηπειρώτης στο φλεγόμενο Βελγικό Κογκό του 1960.
Το 1916 ληστές εμφανίζονται έξω από την Ηγουμενίτσα και το 1957 πεθαίνει στην Κωνσταντινούπολη ο Θεοφάνης Μέντζος, από την Βήσσανη και επαναπατρίζονται από τις «Λαϊκές Δημοκρατίες» προφανώς από τους αντάρτες του Δ.Σ.Ε. κατά την διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου, αγόρια και κορίτσια Ηπειρωτικής καταγωγής. 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΤΟΝ ΙΟΝΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ
3/5 Σεπτεμβρίου 1819
ΕΝ ΤΗ ΒΟΥΛΗ – Απόφασις της 16-7-1819 [...]
Αποφασίζονται τα ακόλουθα
Αρθ. 1 Υιοθετούνται διά της παρούσης και δημοσιεύονται υπήκοοι του Κράτους τούτου τα ακόλουθα υποκείμενα.
ο Ευγενής Κύριος Κόμης Άγγελος όριος Ενετός,
ο Κύριος Χριστόδουλος Λεοντίτζης, Ηπειρώτης,
ο Κώνστας Αποστόλης, Ηπειρώτης [...]
Ο ΤΥΠΟΣ, εν Κεφαλληνία, τη 18 Ιουνίου 1866

Ο Βαρώνος Σίνας έλαβε παρά του αυτοκράτορος του Μεξικού τον μεγαλόσταυρον της Γουαδελούπας.
ΕΛΠΙΣ, 9-6-1851 – Ευχαρίστως καταχωρίζομεν την κατωτέρω εκ Πρεβέζης επιστολήν μετά των επισήμων εγγράφων. Οι σεβασμ. Μητροπολίται Άρτης και Ιωαννίνων έδωκαν αξιέπαινον παράδειγμα, το οποίον είθε να μιμηθώσι και οι λοιποί Ιεράρχαι των οποίων κατά δυστυχίαν οι πλείστοι φορολογούσι τους χριστιανούς διά να εντρυφώσιν ως αληθείς Σαρδανάπαλοι ουδόλως ενθυμούμενοι την θείαν εντολήν, Ευτυχώς εν Πρεβέζη υπάρχουσι φιλόμουσι άνδρες, γνωρίζοντες να μεταλευθώσι την προς το καλόν κλίσιν των αρχιερέων των, υπάρχει και ο Πρόξενος της Αγγλίας, ο αληθώς των χριστιανών πατήρ κ. Σώντερ, του οποίου τον ζήλον υπέρ της εκπαιδεύσεως του λαού, την φιλανθρωπίαν, τον φιλελληνισμόν όλοι ανεξαιρέτως οι χριστιανοί κάτοικοι της Ηπείρου τόσον δικαίως εξυμνούσιν. [...]

ΩΡΑ, 19-9-1878 – Αναγιγνώσκομεν εν τη «Ευθύνη» της Κερκύρας «τας ακολούθους ακριβείς πληροφορίας λαμβάνομεν εξ Ηπείρου, περί του υπάρχοντος εν τοις μεθορίοις και εις τας πόλεις Τουρκικού στρατού μέχρι της 1ης Σεπτεμβρίου.
Εν Ιωαννίνοις Κιρκάσιοι και Ιππείς 600. Χωροφυλακή 230 τάγματα πεζικού 5.
Εις Κόνιτσαν και Σαμαρίνα τάγματα τέσσαρα.
Εις Γρεβενά τάγματα τρία.
Εις Άρταν, Πρέβεζαν και λοιπά μεθόρια της Ηπείρου τάγματα είκοσι οκτώ..., διά την απόκρουσιν της υποτιθέμενης εισβολής των Ελλήνων.

ΕΛΛΑΣ, 18-1-1909 –ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘ’ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ. Την παρελθούσαν Δευτέραν 8 Δεκεμβρίου ανεχώρησαν διά Κων/πολιν οι βουλευταί μας. Επί τη ευκαιρία ταύτη πανηγυρικωτάτη διαδήλωσις εγένετο ανά την πόλιν, προπορευομένης της αμάξης εφ’ ής έβαινον οι βουλευταί και επομένων κατά τετράδας των μαθητών πασών των σχολών και απείρου πλήθους. Γεγονός πρωτοφανές και άξιον σημειώσεως εις την ιστορίαν του Οθωμ. Κράτους ήτο η κατά πλευρόν συμβάδησις των μαθητών του Οθωμανικού και Ελληνικού Γυμνασίου και αι εγκάρδιαι ζητωκραυγαί αμφοτέρων υπέρ αλλήλων.
- Ο υπό τον κ. Σταματόπουλον Ελλην. Δραματικός θίασος έπαιξε κατ’ αυτάς τετράκις κατά σειράν μετά μεγάλης επιτυχίας την «Έξωσιν του Όθωνος».
Α.Β. Βιδούρης

ΕΙΚΟΝΕΣ – ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 5-8-1960
Πολλοί Έλληνες – όπως ο κ. Γ. Ζίγκος από τη Βόρειο Ήπειρο – τις πρώτες ώρες του πανικού πήγαν στην γειτονική Ροδεσία, αλλά αργότερα επέστρεψαν στην ασφαλή Ελίζαμπετβίλ. [...]

ΕΣΤΙΑ, 20-1-1916 – Κατ’ επίσημον τηλεγράφημα προς το υπουργείον των Εσωτερικών εκ Πρεβέζης, προ ημερών τινών ενεφανίσθη παρά το χωρίον Μαυρούδι της περιφερείας Ηγουμενίτσης δεκαεπταμελής συμμορία αγνώστων, ενδεδυμένων στρατιωτικήν στολήν εκ χακί, [...] Οι κάτοικοι του χωρίου, άμα τη εμφανίσει της συμμορίας, έσπευσαν εις ένοπλον προϋπάντησιν της, αντηλλάγησαν δε πυροβολισμοί τινές, μετά τους οποίους οι συμμορίται ετράπησαν εις φυγήν. [...]

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ – Μάρτιος 1957 – Μας γράφουν από την Κωνσταντινούπολιν, ότι την 15 Μαρτίου, τρεχ. Μηνός, απεδήμησε προς Κύριον και εκηδεύθη επίλεκτο μέλος του εκεί αποδήμου ελληνισμού, ο διακεκριμένος Ηπειρώτης... Θεοφάνης Μέντζος, γόνος εκλεκτός, γράφει ο «Χρόνος» της Κωνσταντινουπόλεως, της πολυκλάδου και αβραμιαίας οικογενείας των Μέντζων της Καλλιάνδρου Βήσσανης. [...]
Δ. ΣΑΛΑΜΑΓΚΑΣ

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΑΙΜΑ, 9-12-1957
Την 10.30 μ.μ. ώραν της προχθές, αφίχθησαν εις την πόλιν οι κάτωθι όμηροι απαχθέντες βιαίως υπό των συμμοριτών κατά την διάρκειαν του συμμοριτοπολέμου το έτος 1948:
1. Ελένη Τζέφου, ετών 18 εκ του χωρίου Χιονιάδων Κονίτσης.
2. Ευάγγελος Βενέτης, ετών 15, εκ Λειά Φιλιατών.
3. Παναγιώτα Εξάρχου, ετών 20, εκ Κερασόβου Κονίτσης.
4. Ευθυμία Γαρουφαλιού, ετών 16, εκ Θεοτόκου Κονίτσης.
5. Σταυρούλα Ζούνη, ετών 15, εκ Θεοτόκου Κονίτσης.
6. Σπυριδούλα Κουτσολούλη, ετών 16, εκ Κάντσικο Κονίτσης.
7. Ιωάννης Ζιώγας, ετών 18, εκ Κάντσικο Κονίτσης.
8. Δημήτριος Κουτουλούλης, ετών 20, εκ Δροσοπηγής Κονίτσης.
9. Βασιλική Κουτρουμπίνα, ετών 60, εκ Κάντσικο Κονίτσης.
Όλοι οι ανωτέρω επαναπατρισθέντες διά μέσου του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, προέρχονται εκ Ρουμανίας, πλην της Παναγιώτας Εξάρχου, η οποία προέρχεται εξ Ουγγαρίας. [...]