Την Τρίτη θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου

Την ερχόμενη Τρίτη στις 7:00 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί τελικά η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου η οποία ήταν αρχικά προγραμματισμένη για την περασμένη Παρασκευή αλλά αναβλήθηκε λόγω τραγικού γεγονότος.

Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν δύο διαδοχικές συνεδριάσεις του Σώματος. Στις 7:00 μ.μ. θα ξεκινήσει η τακτική συνεδρίαση του Σώματος με αρκετά θέματα στην ημερήσια διάταξη και μία ώρα μετά, στις 8:00 το βράδυ, θα πραγματοποιηθεί η ειδική τακτική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2016 Δήμου Ρόδου.

Ανάμεσα στα θέματα που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση, το δημοτικό συμβούλιο καλείται να εγκρίνει την εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία με τη σειρά της υιοθέτησε εκείνην του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου και απορρίπτει αίτημα από εκπρόσωπο των ΡΟΜΑ για παραχώρηση του χώρου μπροστά από το Δημοτικό Νεκροταφείο (Πλατεία Ιερού Ναού Ταξιαρχών) για άσκηση υπαίθριου εμπορίου.
Επίσης, έρχεται για έγκριση ο προϋπολογισμός της ΔΕΣ ΡΟΔΑ.

Ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσης 2016
Όπως αναδείχθηκε και κατά την τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία και ενέκρινε τον απολογισμό-ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως του οικονομικού έτους 2016, η οικονομική πορεία του Δήμου Ρόδου της χρήσεως 2016 κρίνεται ικανοποιητική αλλά χρήζει περαιτέρω βελτιωτικών μέτρων. Μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία για την οικονομική κατάσταση του Δήμου είναι τα παρακάτω:

Εξέλιξη των εσόδων: Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2016 ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 80.190.795,14. Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν και οι λογαριασμοί των έκτακτων αποτελεσμάτων («έκτακτα και ανόργανα έσοδα» και «έσοδα προηγούμενων χρήσεων») ποσού 8.917.646,58 ευρώ τα συνολικά έσοδα του Δήμου οργανικά και ανόργανα ανέρχονται στο ποσό των 89.108.441,72 ευρώ. Ο

ι συνολικές εισπράξεις του Δήμου στη χρήση 2016, συμπεριλαμβανομένων των χρηματικών διαθέσιμων αρχής της χρήσης, όπως προκύπτουν από τον Απολογισμό, ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 111.101.844,03.
Κατανομή των εξόδων στις υπηρεσίες του Δήμου:

Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των ευρώ 67.563.763,07 αυξανόμενο σε σχέση με το 2015 κατά 3,02%. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 10.267.860,86 αυξανόμενο σε σχέση με το 2015 κατά 0,54% , τα έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 7.134,96 αυξανόμενο σε σχέση με το 2015 κατά 188,53% και τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 1.046.094,60 αυξανόμενο σε σχέση με το 2015 κατά 13.25%.

Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2016 ποσού 89.108.441,72 ευρώ μείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2016 ποσού 90.438.608,15 ευρώ αποτελεί το έλλειμμα προ φόρων της χρήσεως 2016 το οποίο ανέρχεται σε ευρώ 1.330.166,43. Το καθαρό αποτέλεσμα (έλλειμμα) της χρήσης 2016 μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος 353.687,88 ευρώ ανέρχεται σε 1.683.854,31 ευρώ. Κατά συνέπεια, το σωρρευμένο υπόλοιπο εις νέο (έλλειμμα) ανέρχεται στο ποσό των 9.088.681,11 ευρώ.

Oι συνολικές πληρωμές του Δήμου στη χρήση 2016, όπως προκύπτουν από τον Απολογισμό, ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 80.373.591,81. Το σύνολο των εισπράξεων του Δήμου του έτους 2016 88.719.021,28 ευρώ πλέον τα χρηματικά διαθέσιμα αρχής της χρήσεως ποσού 22.382.822,75 ευρώ, δηλαδή συνολικό ποσό 111.101.844,03 ευρώ μείον τις πληρωμές του Δήμου του έτους 2016 80.373.591,81 ευρώ μας δίδει τα διαθέσιμα τέλους της χρήσεως 2016 που ανέρχονται στο ποσό των 30.728.252,22 ευρώ…

Εξετάζοντας τους παραπάνω δείκτες παρατηρούμε τα εξής: Οι αμοιβές προσωπικού αποτελούν το 29,29% επί του συνόλου των εξόδων και οι τόκοι το 1,16%, ενώ οι αποσβέσεις ανέρχονται σε 19,07%,. Όσον αφορά τα έσοδα, το 30,93% αποτελούν τα τέλη και δικαιώματα, ενώ κατά 37,07% καλύπτονται από τις τακτικές επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες. Από τη μελέτη αυτή των δεικτών διαπιστώνουμε την μεγάλη εξάρτηση του Δήμου για τη λειτουργία του από την κρατική επιχορήγηση.

Τέλος, οι απαιτήσεις του Δήμου από τους Δημότες ανέρχονται σε 53,69% επί των εσόδων. Ο δείκτης αυτός επιβάλλεται να μειωθεί δεδομένου ότι θα βοηθήσει στην περαιτέρω βελτίωση της ρευστότητας του Δήμου.

Δάνεια: Τα μακροπρόθεσμα δάνεια του Δήμου ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 38.779.504,68 και η αντίστοιχη χρεολυτική δόση αυτών για την επόμενη χρήση ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 2.886.805,52.

Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις: Το σύνολο των ανείσπρακτων απαιτήσεων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 92.030.595,21 και αντίστοιχα το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων από δανειοδοτήσεις) του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 8.230.484,49.

Διαθέσιμα: Τα χρηματικά διαθέσιμα τέλους χρήσεως 2016 ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 30.730.357,86.