Την Δευτέρα θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του δήμου

Τη Δευτέρα (αύριο) πρόκειται να συνεδριάσει η Οικονομική επιτροπή του δήμου Ρόδου. Τα θέματα που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη είναι τα εξής:

Ενημέρωση Προέδρου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Έγκριση για τις διαθέσεις πιστώσεων βάσει σχεδίων απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2017 και ανατροπής υποχρέωσης
2. Έγκριση για τις διαθέσεις πιστώσεων οικονομικού έτους 2017, προκειμένου να καταβληθούν έγκαιρα υλικά πάγιας και αποζημιώσεις ατυχημάτων.
3. Ανάκληση της αριθμ. 656/2017 απόφαση οικονομικής επιτροπής και εκ νέου λήψη απόφασης με θέμα «συμπλήρωση κανονιστικής απόφασης αρ. 859/2014 του κοινόχρηστου χώρου ως προς την καταβολή του τέλους σε εφάπαξ ή σε τρεις δόσεις».
4. Έγκριση  και κατακύρωση πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της “Μίσθωσης μηχανημάτων του δήμου Ρόδου”

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
5. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη έφεσης του δήμου Ρόδου κατά της με αριθμ. 88/2017 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου που αφορά την με αριθ. 292/2014 αγωγή του Νικόλαου Ευθυμίου του Θεοδώρου εναντίον του δήμου Ρόδου.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
6. Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού (ανασυνταχθέντος) για το έργο: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ”.

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
7. Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο “Διαχείριση και λειτουργία ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου”.
8. Έγκριση μελέτης και όρων διεξαγωγής ανοικτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της παροχής υπηρεσίας με τίτλο “Διαχείριση και Λειτουργία ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου”.