ΦΛΑΣ  στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 1957
Αριθ. Φύλλου 2007

ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΝ
Ρόδιος της Αμερικής ετιμήθη
με την υποτροφίαν “Φουλμπράϊτ”

Μ. ΚΕΕSPORT, PA,USA- Η εφημερίς της πόλεώς μας Daily News δημοσιεύει την φωτογραφίαν και σχετικόν άρθρον γύρω στην επιστημονική δράση του εκ της Διμυλιάς Ρόδου καταγομένου νεαρού επιστήμονος Ελβέστρου Δαμιανού, υιού του αδ. και της κυρίας Δημητρίου Δαμιανού. Η Ελληνο-Αμερικανική παροικία μας και ιδίως οι Ρόδιοι είναι υπερήφανοι διά την ευδόκιμον δράσιν του νεαρού αρχιτέκτονος ο οποίος ετιμήθη με την υποτροφίαν Φουλμπράϊτ και μετεκπαιδεύθη εις το εξωτερικόν.

Ο κ. Δαμιανός παρηκολούθησε ανωτέρας σπουδάς εις το Πανεπιστήμιον της Ολλανδίας και είχε την ευκαιρίαν να περιωδεύσει εις διαφόρους χώρας της Ευρώπης-συμπεριλαμβανομένων της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Ελλάδος. “Η επίσκεψίς μου εις την Ελλάδα” είπεν, “υπήρξε το καρακόρυφον της περιοδείας μου”.

Το πρόγραμμα Ρουλμπράϊτ αποβλέπει εις την ανταλλαγήν επιστημόνων, καθηγητών και άλλων ηγετικών στελεχών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και ξένων χωρών προς καλλιτέραν κατανόησιν των λαών του Κόσμου και την εδραίωσιν της διεθνούς ειρήνης. Αι υποτροφίαι του προγράμματος παραχωρούνται εις διακεκριμένους επιστήμονας και αποφοίτους Κολλεγίων ή Πανεπιστημίων προς μετεκπαίδευσιν εις τον τομέα της ειδικότητάς των.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ
Χθες την πρωίαν ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος εδέχθη εις συνεργασίαν τους προέδρους Κοινοτήτων Καρδαμένης, Κεφάλου και Πυλίου Κω, και εξήτασε διάφορα ζητήματα ενδιαφέροντα τας εν λόγω Κοινότητας.

ΑΙ ΝΕΑΙ ΟΔΟΙ
Ως εγνώσθη εντός των ημερών υπό της αρμοδίας υπηρεσίας θα ανακοινωθούν αι τοποθεσίαι διανοίξεως νέων οδών εντός της πόλεως Ρόδου.

ΑΦΙΚΕΤΟ ΧΘΕΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ
Αφίκετο χθες εις Ρόδον ο δήμαρχος Νισύρου κ. Γιαλλούρης. Ο κ. Γιαλλούρης επισκέφθη τον Νομάρχην και συνεργάσθη μετ’ αυτού επί διαφόρων ζητημάτων.

ΤΡΟΦΙΜΑ ΔΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Ως εγνώσθη εντός των ημερών αναμένονται ποσότητες τροφίμων του Υπουργείου Παιδείας προς κάλυψιν αναγκών των συσσιτίων των Σχολείων Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως.

ΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΔΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ
ΔΙ’ ΑΥΤΟΥΣ ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Κατά την τελευταίαν του Γεν. Συνέλευσιν το Σωματείον Ξενοδοϋπαλλήλων Ύπνου “Αναγέννησις”, απεφάσισε την συγκρότησιν επιτροπής προς τακτοποίησιν των εξής θεμάτων:
1. Συνάντησιν με τους εργοδότας προς σύναψιν συλλογικής συμβάσεως.
2. Σύναψιν συμβάσεως διά τους εποχιακούς απασχολουμένους.
3. Χορήγησιν της νομίμου αδείας εις τα μέλη.

4. Επιδίωξιν όπως φοιτήσουμε εις την Σχολήν Τουριστικών Επαγγελμάτων και νέοι, άνω των 16 ετών.
5. Επιδίωξιν μετεκπαιδεύσεως των εχόντων υπηρεσίαν από 4 μέχρι 10 έτη εις ξενοδοχεία.
6. Επιδίωξιν λειτουργίας Σχολής προς εκμάθησιν ξένων γλωσσών και ιδία της Γερμανικής, καθότι οι περισσότεροι των επισκεπτών της Ρόδου είναι Γερμανοί.

Εις την Γ. Συνέλευσιν ωμίλησαν οι κ.κ. Γεώργιος Αγγελίδης, Αναστάσιος Μανέττας, Σταύρος Τσίμπος και Γεώργιος Λάμπρου.