Φλας στο παρελθόν

Ηπείλησαν με κυνηγετικόν όπλον
έναν σωφέρ δύο ΑμερικανοΙ

Προχθές και περί ώραν 10ην νυκτερινήν οι Αμερικανοί ναύται α) Πόουερ Kάρολος και β) Ρεφίνερ Ρόου του πλωτού Ραδιοσταθμού “ΚΟΥΡΙΕΡ” επιβαίνοντες του υπ’ αριθμ. 2.631 Ξ. Α. επιβατικού αυτοκινήτου μετέβησαν εις τον Σταθμόν Ταξί και ηπείλησαν λόγω προηγουμένων αφορμών τον Μιαούλην Μιαούλην ετών 27, οδηγόν, κάτοικον Ρόδου, διά κυνηγετικού αυτομάτου όπλου όπερ έφερεν εις τούτων.
Άμα τη εμφανίσει οργάνων του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου ετράπησαν εις φυγήν. Υπό της εν λόγω υπηρεσίας ενεργούνται τα δέοντα. 

Δια το κτΙριον του ΕπιμελητηρΙου
Την μεσημβρίαν χθες ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου κ. Θεοχάρης επισκεφθείς τον κ. Νομάρχην, ανέπτυξε προς αυτόν το ζήτημα της αγοράς οικοπέδου υπό του Επιμελητηρίου. Ως γνωστόν το Επιμελητήριον έχει αποφασίσει την ανέγερσιν ιδιοκτήτου κτηρίου διά την στέγασιν των υπηρεσιών του και την ευρυθμοτέραν λειτουργία αυτών προς όφελος της Τοπικής Οικονομίας. 

Ο ΜητροπολΙτης παρά το Νομάρχη
Την μεσημβρίαν χθες ο επανελθών εξ Αθηνών Μητροπολίτης κ. Σπυρίδων, επεσκέφθη τον κ. Νομάρχην και συνειργάσθη μετ’ αυτού επί διαφόρων ζητημάτων της αρμοδιότητάς των. 
 

ΔΙ’ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΝ  ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟΝ
Χθες υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΔΑΠΔΔ, απεφασίσθη η διάθεσις επί πλέον 70.500 δραχμών, διά την κατασκευήν υδροθεραπευτηρίου μετά ξενώνος εις τας Θερμοπηγάς Καλύμνου.

ΤΗΝ ΠΑΡΕΣΥΡΕ ΒΕΣΠΑ
Προχθές την 12ην μεσημβρινήν ο Βελμάχος Κων/ντίνος ετών 30 οδηγών ΒΕΣΠΑ παρέσυρεν επί της Πλατείας Κύπρου την Σεβαστιανού Δοκίαννου Νικολάου, ετών 25. Αυτή δεν υπέστη σωματικάς κακώσεις. 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ Ε.Κ.Δ. ΚΑΤΑ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΒΑΣΕΩΝ ΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ
Διά ψηφίσματός του το Εργατικόν Κέντρο Δωδεκανήσου, διαδηλώνει την αντίθεσίν του διά την εγκατάστασιν βάσεων οπουδήποτε της Ελλάδος και εις Δωδεκάνησον, παρακαλεί τον ευρισκόμενον εις Παρισίους Πρωθυπουργόν να αντιταχθή εις πάσαν αξίωσιν, απευθύνεται εις τον πολιτικόν κόσμον και τους βουλευτάς όπως ενώσουν τας δυνάμεις των και αποτρέψουν τον κίνδυνον και αποφασίζει να επιδώσει τούτο εις την Κυβέρνησιν, την Βουλήν, τους Αρχηγούς Κομμάτων, βουλευτάς Δωδεκανήσου κ.λπ. 

ΣΥΝΤΟΜΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
-Χθες ήρχισαν οι εργασίαι διά την συντήρησιν του κτιριακού συγκροτήματος του Πρεβαντορίου Ρόδου συνολικής δαπάνης 200.000 δραχμών.
Η εγκατάστασις του εργολάβου κ. Κωνσταντινίδη εγένετο υπό του Διευθυντού των Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας κ. Παρασκευά.
- Χθες ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Πετρίδης επιθεώρησε τας εργασίας ανεγέρσεως των οπωροπωλείων εντός της νέας Αγοράς. 
- Εγνώσθη ότι από χθες ήρχισαν αι εργασίαι διανοίξεως θεμελίων της δεξιάς πτέρυγος της Νέας Αγοράς διά την ανέγερσιν λιθοκτίστων καταστημάτων.
- Μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας της Νομαρχίας προέβη εις καταμετρήσεις της νέας οδού από του Υποκαταστήματος του ΙΚΑ μέχρι του Αεροπορικού Αποσπάσματος.
- Χθες ο Αρχιτέκτων της Τεχνικής Υπηρεσίας της Νομαρχίας κ. Σώχος μετέβη εις την κοινότητα Ψίνθου προς επίλυσιν διαφόρων Πολεοδομικών ζητημάτων.