Η Αμερικανική αγορά ενδιαφέρθηκε για Ροδίτικα είδη χρυσοχοΐας

ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΝ ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Ως πληροφορούμεθα, κατά τον προσεχή Ιανουάριον θα συνέλθη εις Ρόδον το Συνέδριον Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού προς εξέτασιν διαφόρων ζητημάτων. Εις το Συνέδριον το οποίον θα λάβη χώραν υπό την προεδρείαν του Δημάρχου Ρόδου, θα παραστούν άπαντες οι Δήμαρχοι και Πρόεδροι Κοινοτήτων της Δωδεκανήσου.
 

2000 «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑ» ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ
Ως πληροφορούμεθα το Δασαρχείον Ρόδου έλαβεν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προς εξυπηρέτησιν του κοινού διά «Χριστουγεννιάτικων δένδρων» από τριημέρου δε ειδικόν συνεργείον συνεκέντρωσεν δένδρα ελάτης εις τας αποθήκας εις Κόβα. Υπολογίζεται ότι εκόπησαν τουλάχιστον 2.000 κορυφαί και κλώνοι δένδρων, διά των οποίων θα εξυπηρετηθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΝΔΙΕΦΕΡΘΗ ΔΙΑ ΡΟΔΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
Η Αμερικανική Εμπορική Αποστολή η οποία, ως γνωστόν, επεσκέφθη την Ρόδον κατά τον παρελθόντα Αύγουστον και αντήλλαξεν απόψεις σχετικώς με την ανάπτυξιν εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Δωδεκανήσου απέστειλεν επιστολήν προς τον κ. Γεώργιον Παπανικολάου, ως εκπρόσωπον των χρυσοχόων διά της οποίας γνωρίζει τίνι τρόπω δύνανται να πραγματοποιηθούν αι εξαγωγαί ειδών χρυσοχοΐας ως και λοιπών Δωδεκανησιακών προϊόντων. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθύνωνται εις το Εμπορικόν και Βιομηχανικόν Επιμελητήριον διά περισσοτέρας πληροφορίας.

ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΝΑΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΡΟΔΟΥ
Ήρχισεν η υπογραφή των συμφωνητικών, μεταξύ της αρμοδίας υπηρεσίας της Νομαρχίας και των εργολάβων διά την εκτέλεσιν έργων επισκευής των πληγέντων εκ των σεισμών ιερών ναών της Ρόδου, ως και των διατηρητέων ιστορικών τοιούτων. Διά των διατεθεισών πιστώσεων θα επισκευασθούν συνολικώς 37 ναοί της Επαρχίας Ρόδου διά τας εργασίας δε εξεδήλωσαν ενδιαφέρον 16 εργολάβοι. Σχετικαί πληροφορίαι αναφέρουν ότι αι εργασίαι θα αρχίσουν το ταχύτερον εντός των ημερών και θα περατωθούν συντόμως.

ΑΝΕΤΡΑΠΗ ΦΟΡΤΗΓΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ - ΕΝ ΑΤΟΜΟΝ ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗ ΣΟΒΑΡΩΣ
Κατ’ αναφοράν του Σταθμού Χωρ/κής Τριάντα, προχθές και περί ώραν 11.30 νυκτερινήν το υπ’ αριθ. 82016 φορτηγόν αυτοκίνητον οδηγούμενον υπό του Κουκιά Ιωάννου ετών 25, κατευθυνόμενον εκ Κρεμαστής εις Παραδείσι και παρά το 14ον χιλ/τρον της Δημοσίας οδού Ρόδου-Παραδείσι, λόγω αδεξίου χειρισμού του οδηγού και της μη λειτουργίας των φώτων του, παρεξέκλινεν της οδού και κατέπεσεν εντός χάνδακος με αποτέλεσμα να τραυματισθή σοβαρώς εις τον πόδα ο επιβαίνων του Χαράφτης Νικόλαος, ετών 40 γεωργός, κάτοικος Παραδεισίου μεταφερθείς και νοσηλευόμενος εις το Κρατικόν Νοσοκομείον. Το αυτοκίνητον υπέστη ζημίας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου συλληφθείς απεστάλη αρμοδίως.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ
Χθες την μεσημβρίαν ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος συνειργάσθη με τον πρόεδρον της κοινότητος Τριαντών επί διαφόρων ζητημάτων της εν λόγω κοινότητος.