Ζητήθηκε χρηματικό ποσό από την Εργατική Εστία για την ψυχαγωγία των εργατών

Η ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ κ. ΝΟΜΑΡΧΟΥ - ΑΙ ΩΡΑΙ ΑΦΙΞΕΩΣ ΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Σήμερον την πρωίαν ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος θα περιοδεύση ανά τας κοινότητας της Ρόδου, προς επιτόπιον εξέτασιν ζητημάτων αυτών και των κατοίκων.

Συμφώνως προς το ανακοινωθέν πρόγραμμα, ο κ. Νομάρχης θα επισκεφθή την 9.30 πρωινήν την κοινότητα Ασκληπιείου, την 10ην την κοινότητα Γενναδίου, την 10.30 την κοινότητα Βατίου, την 11.15 προμεσημβρινήν την κοινότητα Απολακκιάς, την 12ην μεσημβρινήν την κοινότητα Μονολίθου, την 12.45 την κοινότητα Σιάννων, την 1.12 μεταμεσημβρινήν την κοινότητα Αγίου Ισιδώρου, την 2αν την κοινότητα Έμπωνας και την 3ην απογευματινήν την κοινότητα Κρητηνίας.

Τον κ. Νομάρχην θα συνοδεύσουν ο Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής Δωδεκανήσου κ. Παναγιωτακόπουλος, ο Νομαρχιακός σύμβουλος κ. Εμμανουήλ, ο προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας της Νομαρχίας, Παρασκευάς, ο κ. Χατζίκος της Διευθύνσεως Γεωργίας Δωδεκανήσου και άλλοι.
 

ΤΑ ΤΕΛΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΩΝΤΑΙ ΕΙΣ ΔΥΟ ΔΟΣΕΙΣ
Δι’ εγκυκλίου του υπουργείου Εσωτερικών προς την Νομαρχίαν τους Δημάρχους, τους Διευθυντάς Δημοσίων Ταμείων και τους ειδικούς δημοτικούς ταμίας, γνωστοποιείται ότι το τέλος καθαριότητος και αποκομιδής απορριμμάτων θα καταβάλλεται υπό των υποχρέων δημοτών εις την αρχήν εκάστου εξαμήνου, ήτοι εις δύο δόσεις καθ’ έκαστον οικονομικόν έτος.

ΕΖΗΤΗΘΗ ΠΟΣΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓ. ΕΣΤΙΑΝ ΔΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
Ο προ ημερών επανελθών εις Ρόδον εξ Αθηνών βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Γαβριήλ Χαρίτος, είχε χθες την πρωίαν μακράν συνεργασίαν μετά του κ. Νομάρχου, εις τον οποίον επ’ ευκαιρία ανεκοίνωσε και τα αποτελέσματα των ενεργειών του και των συνεργασιών του μετά μελών της Κυβερνήσεως και υπηρεσιακών παραγόντων, διά την επίλυσιν ζητημάτων αφορώντων την περιοχή της Δωδεκανήσου.

Εξ άλλου χθες την πρωίαν ο κ. Νομάρχης και ο κ. Χαρίτος επεκοινώνησαν τηλεφωνικώς μετά του Υπουργού Εργασίας κ. Μπουρνιά από τον οποίον και εζήτησαν να ενδιαφερθή προσωπικώς διά την διάθεσιν παρά της Εργατικής Εστίας αναλόγου χρηματικού ποσού, διά την ψυχαγωγίαν των εργατοϋπαλλήλων Ρόδου, επί τη ευκαιρία της αφίξεως ενταύθα του θιάσου Ξύδη.

Ο κ. Υπουργός απεδέχθη την παράκλησιν ταύτην και υπεσχέθη να διατάξη άμεσον αποστολή χρηματικού ποσού.

165 ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΕΙΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ
Συμφώνως προς στατιστικάς σήμερον λειτουργούν εις την επαρχίαν Ρόδου 86 κατηχητικά, ήτοι 2 ανώτερα, 11 μέσα, 3 εργαζομένων και 70 κατώτερα. Εις τας επαρχίας Κω λειτουργούν 22, Καρπάθου λειτουργούν 16 και Λέρου-Καλύμνου 41.

ΔΙΑ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠ. ΝΑΟΝ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Οι εν Αμερική και Αθήναις παροικούντες Σκοΐται και Μενεδιάται δραστηρίως διενεργούν εισφοράς διά τα έργα ανεγέρσεως Ναού και αγιογραφίας αναφέροντες τας ενεργείας των εις την Μητρόπολιν Καρπάθου.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Κύριε Νομάρχα

Άπαντες οι κάτοικοι της Κοινότητος Φανών ευχαριστούμεν θερμώς υμάς διότι συνεβάλατε του μεγίστου με την ενεργητικότητα και την αποφασιστικότητα η οποία σας διακρίνει επ’ αγαθώ της Νομαρχίας μας εις την διάνοιξιν και αποπεράτωσιν της Κοινοτικής μας οδού προς παραλίαν, βοηθεία του ΟΔΑΠ.
Ο πρόεδρος της Κοινότητος

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ
Εις τον φίλον Άγγελον Νεοφώτιστον, προαχθέντα, εύχομαι και εις ανώτερα.

ΠΑΝΤΕΛΛΑΚΗΣ