«Παιδίον εγεννήθη ημίν, Υιός  και εδόθη ημίν»

Αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω αγαπητά.
Εορτάζουμε και πάλι τα Χριστούγγενα, την «Εορτήν των Εορτών»,  κατά την ρήση του Αγίου Πατρός Ιωάννου του Χρυσοστόμου, και εορτάζοντες χριστιανοπρεπώς εκφράζουμε για μια ακόμη φορά την αρχέγονη εκκλησιαστική εμπειρία και εξαγγέλλουμε το μυστήριο της Θείας Ενανθρωπήσεως. Ομολογούμε την εκπλήρωση της προφητείας του μεγαλοφωνότατου Προφήτη Ησαΐα, που έλεγε: «Παιδίον γεννήθηκε για μας, Υιός μας εδόθη... και είναι το όνομά Του μεγάλης βουλής Άγγελος, Θεός ισχυρός, εξουσιαστής, αρχηγός ειρήνης, πατήρ του μέλλοντος αιώνος» (κεφ. θ, 6). Ενωτιζόμαστε τους λόγους του Αγγέλου προς τους αγραυλούντες Ποιμένες της Βηθλεέμ:

«Σας φέρω ευχάριστα νέα που θα προξενήσουν μεγάλη χαρά σε όλο τον λαό· γεννήθηκε σήμερα στην πόλη του Δαυΐδ για σας Σωτήρας, ο οποίος είναι ο Χριστός Κύριος. Και τούτο θα χρησιμεύσει σ  ἐσᾶς ως σημείο· Θα βρείτε βρέφος τυλιγμένο στα σπάργανα, μέσα σε φάτνη» (Λουκ. β ,10-12). Επαναλαμβάνουμε τον ύμνον των Αγγελικών Δυνάμεων: «Δόξα εν υψίστοις Θεώ, και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία» (Λουκ. β, 14). Ψάλλουμε μυριόστομα τον υμνογραφικό παιάνα: «Δι  ἡμᾶς γαρ εγεννήθη, παιδίον νέον, ο προ αιώνων Θεός».

«Παιδίον εγεννήθη ημίν, Υιός και εδόθη ημίν» . Το «Παιδίον» τούτο του Προφήτη Ησαΐα είναι ο Σωτήρ, ο Χριστός Κύριος των Αγγέλων της νύκτας της θείας Ενανθρωπήσεως. Είναι ο Λόγος του Πατρός, που παίρνει την σάρκα από την Παρθένο Μαρία και γίνεται άνθρωπος για μας. Είναι ο Λόγος ο οποίος «ενηνθρώπισεν ίνα ημείς θεοποιηθώμεν».

Είναι ο Δημιουργός μας, ο άναρχος Θεός, που εισχωρεί στην ζωή μας, εκείνος που λαμβάνει την ανθρώπινη φύση μας, χωρίς την αμαρτία, για να γίνει «πρωτότοκος εν πολλοίς αδελφοίς» και να μας επαναφέρει στον νέο Παράδεισο, την Εκκλησία Του. Είναι ο Κύριος της δόξης ο οποίος σαρκώνεται ταπεινούμενος για να καταλύσει την εξουσία και τα έργα του διαβόλου, για να ξεριζώσει κάθε ανομία και αδικία και να χριστοποιήσει την ζωή μας, κάνοντας μας μετόχους της βασιλείας Του, δηλαδή της νέας κοσμικής πραγματικότητας που εγκαινιάζει με την σάρκωσή Του.

Εάν προσέξουμε την ευαγγελική ιστορία θα διαπιστώσουμε ότι το «Παιδίον» της Βηθλεέμ, δηλαδή ο Χριστός της Εκκλησίας, δεν προσελκύει μόνο τους αγαθούς βοσκούς η τους σοφούς Μάγους της Ανατολής, αλλά και τον βασιλιά Ηρώδη, που ζητεί να το φονεύσει για να μην σφετερισθεί την εξουσία του. Ο Ηρώδης είναι ο πρώτος δεδηλωμένος εχθρός του Χριστού. Έκτοτε παρελαύνει ολόκληρη στρατιά. Αναφερόμενοι σ  αὐτούς τους ταυτίζουμε συνήθως με τους Γραμματείς και Φαρισαίους, τους διώκτες Ρωμαίους αυτοκράτορες, τους αιρετικούς όλων των εποχών. Αλλά δεν είναι μόνον αυτοί. Είναι και όλοι όσοι εξουθενώνουν, εκμεταλλεύονται και σκοτώνουν την εικόνα του Θεού, τον άνθρωπο.

Οι άνθρωποι της βίας, των πολέμων, της σκοπιμότητας, των αμαρτωλών οικονομικών συμφερόντων, της καταπατήσεως της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της χρησιμοποιήσεως κάθε μέσου έναντι παντός τιμήματος για προσωπικό όφελος. Και ακόμα περισσότεροι. Εχθροί και διώκτες του Παιδίου της Βηθλεέμ μπορεί να γινόμαστε ασυνείδητα και εμείς, όταν αφήνουμε να αλλοιώνεται ο Χριστός μέσα μας, όταν τον κλείνουμε μέσα στους ναούς και δεν του επιτρέπουμε να εισχωρήσει στην ζωή μας και στην κοινωνία μας. Όταν παραθεωρούμε την κλήση μας και ζούμε σαν να μην έχει ακόμη γεννηθεί.

Αγαπητοί αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω,
«Παιδίον εγεννήθη ημίν» εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Αυτό το Παιδίον ο Άγγελος διεκήρυξε Σωτήρα. Ως Σωτήρα να τον προσκυνήσουμε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τον δεχθούμε όπως εκείνος απεκαλύφθη σε μας. Όπως τον διεκήρυξαν οι Απόστολοι. Όπως τον βίωσε και τον βιώνει η Εκκλησία. Αλλά εκείνος είπε ότι για να γίνει αυτό πρέπει να ξαναγίνουμε παιδιά στην καρδιά. Ίσως αυτό να φαντάζει παράδοξο στην εγωϊστική και υλιστική νοοτροπία και βιοτή μας. Είναι όμως η αλήθεια της ζωής. Αξίζει να την αναζητήσουμε. Για να προσκυνήσουμε και να προσκυνούμε πάντοτε γνήσια τον ενανθρωπήσαντα Θεόν. Το Παιδίον που μας δόθηκε για να μας δώσει το καλύτερο αύριο που αναζητούμε.

Ευχόμαστε αληθινά, ειρηνικά και ευλογημένα Χριστούγεννα.
Χριστούγεννα του δισχιλιοστού και δεκάτου εβδόμου σωτηρίου έτους
Διάπυρος προς Χριστόν τεχθέντα ευχέτης πάντων ημώ
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο  ΡΟΔΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΣ