Συνεδριάζει αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου

Συνεδριάζει αύριο Πέμπτη και ώρα 13.30 για τελευταία φορά μέσα στο 2017 το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου.

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

Eνημέρωση από τον κ.Δήμαρχο και τους κ.κ. Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους και Δημοτικούς Συμβούλους.

1.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Σ.Διακοσταματίου)

1.1.Έγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου οικ. έτους 2017.

1.2.Έγκριση παράτασης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, αρ.πρωτ.2/107106/2017.

1.3.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής από το Δ.Σ διενεργηθείσας δαπάνης, αρ.πρωτ.2/104489/2017.

1.4. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής από το Δ.Σ διενεργηθείσας δαπάνης, αρ.πρωτ.2/104932/2017.

1.5. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής από το Δ.Σ διενεργηθείσας δαπάνης, αρ.πρωτ.2/105881/2017.

1.6. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής από το Δ.Σ διενεργηθείσας δαπάνης, αρ.πρωτ.2/104025/2017.

1.7.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής από το Δ.Σ διενεργηθείσας δαπάνης, αρ.πρωτ.2/103611/2017.

1.8.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής από το Δ.Σ διενεργηθείσας δαπάνης, αρ.πρωτ.2/103616/2017.

1.9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής από το Δ.Σ διενεργηθείσας δαπάνης, αρ.πρωτ.2/104490/2017.

1.10.Έγκριση Οριστικής Παραλαβής από το Δ.Σ διενεργηθείσας δαπάνης, αρ.πρωτ.2/103501/2017.

1.11.Έγκριση –Παραλαβή από το Δ.Σ διενεργηθείσας δαπάνης, αρ.πρωτ.2/103503/2017.

1.12.Έγκριση διαγραφής τέλους παρεπιδημούντων και προστίμων ακαθαρίστων εσόδων έτους 2015 της εταιρείας ΑΙΓΕΑΣ Ξ.Τ.Ε ΑΕ, αρ.πρωτ.2/106030/2017.

1.13.Έγκριση διαγραφής τέλους παρεπιδημούντων Δ/Ε Λινδίων ετών 2009-2010-2013-2014-2015 του κ.Μ.Κρητικού, αρ.πρωτ.2/105069/2017.

1.14.Έγκριση διαγραφής τέλους Ακαθαρίστων Εσόδων Δ.Ε.Ρόδου έτους 2011 της εταιρείας Ταχλιαμπούρης Μιχαήλ Α.Ε, αρ.πρωτ.2/105061/2017.

2.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ.Β.Παπαδημητρίου-Ξεπαπαδάκη).

2.1. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» στην πρόσκληση «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (κωδικός πρόσκλησης 083, Α/Α ΟΠΣ: 2419), στον άξονα προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), άξονα προτεραιότητας 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)»

2.2.Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο ««Δημιουργία μη μόνιμων υποδομών πρόσβασης ΑμεΑ στις παραλίες Δήμου Ρόδου» στην πρόσκληση «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών» (κωδικός πρόσκλησης 075, Α/Α ΟΠΣ: 2309) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

2.3.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ρόδου στο έργο «Snapshot from the borders – Small towns facing the global challenges of Agenda 2030»

στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος Προώθησης της Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης και της Ευαισθητοποίησης στην Ευρώπη (DEAR Programme)

3.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ και Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ

(Εισηγητές: Διευθυντές κ.κ.Α.Μπεκιάρης–Α.Παρασκευοπούλου)

3.1.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης Τ.Κ.Ιστρίου (περιοχή Υψηλή), αρ.πρωτ.16/103135/2017.

3.2.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου «Εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου σε πάρκα-παρτέρια-νησίδες,αρ.πρωτ.16/105944/2017.

3.3.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση εκσυγχρονισμός του συστήματος στραγγισμάτων και επέκτασης του δικτύου των ομβρίων υδάτων στο ΧΥΤΑ Β. Τριγώνου Ρόδου, λόγω της κατασκευής του νέου κυττάρου, αρ.πρωτ.16/106265/2017.

3.4. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Εργασίας βελτίωσης της λειτουργικότητας περιβάλλοντος χώρου»,αρ.πρωτ.16/106457/2017.

3.5. Έγκριση της μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσατση πενταόροφης πτέρυγας Παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου για μεταστέγαση υπηρεσιών του Δήμου».

3.6.Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την μεταστέγαση υπηρεσιών του Δήμου στο παλιό Νοσοκομείο Ρόδου με διεθνή διαγωνισμό.

4. ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Μ.Παλαιολόγου)

Έγκριση των κατωτέρω Αποφάσεων:

4.1.Αρ.181/19.12.2017 που αφορά: Έγκριση της υπ’ αριθ. 186/19-12-2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ Ρόδου με θέμα: « Αίτημα τροποποίησης Κανονισμού Κοινοχρήστου χώρου στην οδό Μανδηλαρά».

4.2. Αρ. 182/19-12-2017 που αφορά: Έγκριση της υπ’ αριθ. 37/2017 Απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ Ιαλυσού με θέμα: « Τροποποίηση ρυμοτικού Σχεδίου πόλης Ιαλυσού στο τμήμα διέλευσης της παρόδου 9ης Μαΐου δια μέσου της ΚΜ 694 Γαιών Τριαντών».

5. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα.Φ.Κρεμαστινού)

5.1. Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για το έργο « Αναβάθμιση και λειτουργία του Υφιστάμενου Κέντρου Επίγεια ς Ψηφιακής Ευρυεκπομπής στη θέση « ΑΞΟΝΑΣ», εντός γεωτεμαχίου στην Τοπική Κοινότητα Σαλάκου καθώς και στην Τοπική Κοινότητα Απολλώνων της Δημοτικής Ενότητας Καμείρου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της « DIGEA-Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.», με βάση τη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)

6. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα.Μ.Χατζηλαζάρου)

6.1. Έγκριση διάθεσης πίστωση για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση του Προϊστάμενου του Τμήματος Προβολής, Προώθησης και Πληροφόρησης της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κυρίου Κωνσταντίνου Χατζίκου του Κλήμη στο Μιλάνο της Ιταλίας προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού ΒΙΤ 2018, αρ. πρωτ. 2/105640/2017.

6.2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση του υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κύριου Βαλάσιου Φακιόλη του Εμμανουήλ στο Μιλάνο της Ιταλίας προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην έκθεση Τουρισμού ΒΙΤ 2018, αρ. πρωτ. 2/105645/2017.

6.3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κυρίας Βεατρίκης – Καλλιόπης Σέρβου του Αθανασίου στη Στοκχόλμη της Σουηδίας προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού World Panorama Festival 2018, αρ. πρωτ. 2/105649/2017.

6.4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της Προϊσταμένης του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Τουρισμού της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κυρίας Ειρήνης Χατζηνικολάου του Διαμαντή στη Στοκχόλμη της Σουηδίας

προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού World Panorama Festival 2018, αρ. πρωτ. 2/105652/2017.

6.5. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση του Προισταμένου του Τμήματος Προβολής, Προώθησης και Πληροφόρησης της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κυρίου Κωνσταντίνου Χατζίκου του Κλήμη στις Βρυξέλλες του Βελγίου προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού Salon De Vacances 2018, αρ. πρωτ. 2/105659/2017.

6.6. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κυρίας Βεατρίκης – Καλλιόπης Σέρβου του Αθανασίου στις Βρυξέλλες του Βελγίου προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού Salon De Vacances 2018, αρ. πρωτ. 2/105665/2017

6.7. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση του Προϊσταμένου του Τμήματος Προβολής, Προώθησης και Πληροφόρησης της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κυρίου Κωνσταντίνου Χατζίκου του Κλήμη στο Dusseldorf της Γερμανίας προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού Boot 2018, αρ. πρωτ. 2/105671/2017.

6.8. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κυρίας Σέβας Τσίμπλη του Παναγιώτη στο Dusseldorf της Γερμανίας προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού Boot 2018, αρ. πρωτ. 2/105674/2017.

6.9. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση του υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κυρίου Βαλάσιου Φακιόλη του Εμμανουήλ στο Βελιγράδι της Σερβίας προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού IFT 2018, αρ. πρωτ. 2/106989/2017.

6.10. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κυρίας Αναστασίας Σαββιού του Κυριάκου στο Βελιγράδι της Σερβίας προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού IFT 2018, αρ. πρωτ. 2/106995/2017.

6.11. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση του υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κυρίου Βαλάσιου Φακιόλη του Εμμανουήλ στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού ΙΜΤΜ 2018, αρ. πρωτ. 2/106998/2017.

6.12. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κυρίας Σέβας Τσίμπλη του Παναγιώτη στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού ΙΜΤΜ 2018, αρ. πρωτ. 2/107003/2017.

7.ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ι.Κορωναίος)

7.1. Συμπλήρωση απόφασης 1109 περί θέσεων μαθητείας, σύμφωνα με την ορθή επανάληψη του εγγράφου με αριθμό 1610/12.12.2017 του 1ου ΕΠΑΛ Ρόδου.