Εξετάστηκε το θέμα εξηλεκτρισμού των νησιών και κοινοτήτων της Ρόδου

ΕΙΣ ΣΥΣΚΕΨΙΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΑΝ ΤΟΥ κ. ΚΩΤΙΑΔΗ
ΕΞΗΤΑΣΘΗ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΥ

Το εσπέρας της τρίτης συνεκροτήθη σύσκεψις υπό την προεδρείαν του υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδη, εις την οποίαν μετέσχον ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος και ο εντεταλμένος σύμβουλος της Ηλεκτρικής Εταιρείας Ρόδου κ. Ζουρούδης, κατά την διάρκειαν δε αυτής εξητάσθη λεπτομερώς το θέμα του εξηλεκτρισμού των νήσων και κοινοτήτων. Μεταξύ άλλων συνεζητήθησαν λεπτομέρεια δια την ανάληψιν υπό της Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού των εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού των νήσων Ρόδου, Κω, Καλύμνου και Λέρου. Επίσης συνεζητήθη το θέμα της επεκτάσεως του ηλεκτροφωτισμού, εντός του 1958, εις όλας τας κοινότητας των νήσων Ρόδου και Κω και ελήφθησαν σχετικαί αποφάσεις.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Θεωρώ επιβεβλημένον να εκφράσω τας απείρους μου ευχαριστάις προς τον καθηγητήν και διευθυντήν της κλινικής του Ευαγγελισμού κ.κ. Ζαννην ΚΑΙΡΗΝ (ουρολόγον), όστις δια σοβαροτάτης χειρουργικής επεμβάσεως εις τον νεφρόν με απήλλαξε βασανιστικής παθήσεως. Επίσης ευχαριστώ τους συνεγάτας του κ.κ. Ναουμίδην Μαυρίκιον και Ποδίπογλου καθώς και ολόκληρον το νοσηλευτικόν προσωπικόν.
ΕΜΜ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
Ιατρός, Κάσος

ΕΥΧΕΤΗΡΙΟΝ
Προς την αγαπητήν μας εξαδέλφην Θεοδώραν Στάμου, τελέσασαν τους αρραβώνας της εν Arco Idaho των Ην. πολιτειών μετά του κ. Δον Camerou φοιτητού της Φαρμακευτικής Σχολής του Idaho state College in pocatello, εκφράζομεν τα θερμά συγχαρητήριά μας και ευχόμεθα ταχέιαν την στέψιν.
Οικογένεια Ν. Νικολάου

ΒΑΠΤΙΣΙΣ
Ο Διευθυντής του ΙΚΑ κ. Λιβαδάς ανεδέξατο εις τον ιερόν ναόν του Ταξιάρχου Νεοχωρίου εκ της κολυμβήθρας, το θυγάτριον του υπαλλήλου ΙΚΑ κ. Γεωργίου Ζαΐρη, ονομάσας αυτό Καλλιόπη Καθολική.

ΘΑΝΑΤΟΙ
Απεβίωσε και εκηδεύθη εις Πειραιά ο Σάββας Θεοδωρίδης, ετών 77, πατήρ του γνωστού φαρμακοποιού κ. Θεοδώρου Θεοδωρίδη. Η κηδεία του εκλιπόντος εγένετο εκ του ιερού ναού Αγίου Νικολάου Πειραιώς, εν μέσω μεγάλου πένθους, των πολυαρίθμων συγγενών του και της Δωδεκανησιακής παροικίας και παρουσία του υπουργού εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδη, του βουλευτού Πειραιώς κ. Ανδριανοπούλου και άλλων προσωπικοτήτων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ ΕΔΕΧΘΗ ΠΡΟΧΘΕΣ ΤΑΣ ΕΥΧΑΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΩΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

Προχθές από της 9ης πρωινής ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης εδέχθη εις τα γραφεία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου διαφόρους επιτροπάς και πολίτας και εξήτασε ζητήματα της αρμοδιότητός του. Τον κ. Υπουργόν επεσκέφθησαν και ηυχήθησαν επί τη εορτή των Χριστουγέννων, εκπρόσωποι των αρχών του Νομού και της πόλεως ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου κ. Θεοχάρης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ρόδου κ. Θωμόγλου, ηγέται του Εργατικού κόσμου, πρόεδροι κοινοτήτων της νήσου, εκπρόσωποι του καθηγητικού και των διδασκαλικών συλλόγων, εκπρόσωποι των προσκόπων Ρόδου και άλλοι.
Κατά τας πρώτας απογευματινάς ώρας, ο Υπουργός κ. Κωτιάδης ανεχώρησεν αεροπορικώς επιστρέφων εις Αθήνας.

ΑΥΡΙΟΝ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΡΟΔΟΥ
Αύριον ο κ. Ρεμπάκος θα εξέλθη εις περιοδείαν ανά τα χωρία της Κεντρικής Ρόδου, συνεχίζων το πρόραμμα των περιοδειών του εις την Ροδιακήν ύπαιθρον. Συμφώνως προς το υπάρχον πρόγραμμα, ο κ. Νομάρχης θα επισκεφθή τας κοινότητας, Απολλώνων, Αρνίθας, Ιστρίου, Κατταβιάς, Λαέρμων, Λαχανιάς, Μεσαναγρού, Προφύλιας και Σαλάκου, κατά τας επισκέψεις του δε θα εξετάση επιτοπίως διάφορα κοινοτικά ζητήματα και θα δεχθή χωρικούς προς επίλυσιν αιτημάτων των. Τον κ. Νομάρχην θα συνοδεύσουν κατά την αυριανήν περιοδείαν ο Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής κ. Παναγιωτακόπουλος και προϊστάμενοι διαφόρων υπηρεσιών.