Κάτοικος του Αγίου Ισιδώρου κέρδισε αυτοκίνητο στην κλήρωση του λαχείου Συντακτών

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΕΝΝΗΣΙΣ

Εις την Κλινικήν Ι. Οικονομίδου η κ. Ευαγγελία Τσαμπίκου Τριανταφυλλίδου έτεκεν αισίως χαριέστατον θήλυ. Θερμά συγχαρητήρια.
Οικογ. Αντ. Μαυρίκου

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
Ανηγγέλθησαν κατ’ αυτάς εκ Πορτ-Σάιδ της Αιγύπτου οι αρραβώνες του εκ Κεφαλληνίας πλοιάρχου του Ε.Ν. κ. Μαρίνου Σταματελάτου μετά της δίδος Ιριδος Α. Καλαμπίχη, υπαλλήλου της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος και Αθηνών, ανεψιάς του ημετέρου διευθυντού κ. Εμμα. Καλαμπίχη.
Η “Ροδιακή” συγχαίρουσα θερμώς εύχεται και ταχείαν την στέψιν.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΕΙΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΝ
Σήμερον την πρωΐαν καιρού επιτρέποντος θα μεταβούν εις Καστελλόριζον ο κ. Νομάρχης, ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων και ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Χαρίτος, προς εξέτασιν διαφόρων ζητημάτων των κατοίκων της εν λόγω νήσου. Εν συνεχεία θα επισκεφθούν και θα επιθεωρήσουν τα εκτελεσθέντα και εκτελούμενα έργα εις την νήσον, θα επιστρέψουν δε την νύκτα.

ΧΩΡΙΚΟΣ ΕΞ ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ
ΕΚΕΡΔΙΣΕΝ ΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Υπό των πρακτορείων “Γούρικο” και Π. Ερίνη, ανεκοινώθησαν χθες αι εξής πληροφορίαι:
1ον) Ερίνη: ο αριθμός της Ε’ σειράς 79.047 επωλήθη υπό του πρακτορείου Π. Ερίνη και κερδίζει 20.000 δρχ. Επίσης υπό του ιδίου πρακτορείου επωλήθη ο αριθμός 79.260 της Ε’ σειράς κερδίζων 6.000 ως έχων τον αριθμόν του 2ου κληρωθέντος λαχνού ο οποίος εκέρδισεν οικίαν.
2ον) “Γούρικο”: Ο αριθμός 26775 της 9ης σειράς, ο οποίος εκέρδισεν εν αυτοκίνητον αξίας 72.500 δρχ. είχε πωληθή εις τον Γεώργιον Στάτην εξ Αγίου Ισιδώρου..

ΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ ΤΟ 1957 ΕΡΓΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΗΣΟΝ ΤΩΝ ΛΕΙΨΩΝ
ΛΕΙΨΟΙ (του ανταποκριτού μας) Κατά το λήξαν έτος 1957 ετελείωσαν τα εξής έργα εις Λειψούς: 1ον) επερατώθησαν αι 2 υδατοδεξαμεναί, δια πιστώσεως 75.000 δρχ. του Νομαρχιακού ταμείου. Εκάστη εξ αυτών είναι χωρητικότητος 50 κυβικών και είναι χρήσιμος δια την ύδρευσιν και την βοσκήν. Από του 1955 μέχρι του 1957 έχουν γίνει 4 δεξαμεναί και εν υδραγωγείον δι’ ύδρευσιν των κατοίκων χωρητικότητος 100 κυβικών.
2ον) Συνεκεντρώθησαν 250 κυβικά πέτρα δια το έλος Καλαμουρίθρας δια πιστώσεως 20.000 δραχ. της Νομαρχίας.
3ον) Εφυτεύθησαν 445 διάφορα δενδρύλλια. Το Δημοτικόν Συμβούλιον και οι κάτοικοι της νήσου ευχαριστούν τον Νομάρχην κ. Ρεμπάκον και τους αρμοδίους οι οποίοι έδειξαν στοργήν και αγάπην δια τους Λειψούς.


ΕΥΧΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΘΝΑΡ. ΜΑΚΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΩΝ
Υπό της Εθνικής Ενώσεως Δωδεκανησίων απεστάλη προς τον Εθνάρχην Μακάριον τηλεγράφημα, δια του οπίου εκφράζεται η ολόψυχος ευχή όπως κατά το Νέον Ετος δικαιωθή ο ιερός αγών των Κυπρίων αδελφών, δια της Ενώσεως μετά της μητρός Ελλάδος.

Η ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
Μεθαύριον Κυριακήν και ώραν 1ην πρωινήν εις τας εγκαταστάσεις του Ναυτικού ομίλου Ρόδου παρουσία των Αρχών, θα λάβη χώραν η τελετή της κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίττας.
Εξ άλλου χθες το απόγευμα εις την Λέσχην Προσκόπων εγένετο η κοπή της Βασιλόπιττας του Συστήματος Αεροπροσκόπων Ρόδου.