Ο αγιασμός των υδάτων στη Ρόδο το 1958

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑ ΤΟ ΒΕΛΤΙΟΝ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟ Γ.Ε.Ε. ΡΟΔΟΥ
Διά τηλεγραφικής διαταγής του το Υπουργείον Εργασίας προς το Γραφείον Ευρέσεως Εργασίας Ρόδου παραγγέλλει όπως ενημερωθούν άπαντες οι ανθρακωρύχοι προς μετανάστευσιν, όπως αναμένουν οπωσδήποτε νεωτέραν διαταγήν του εν λόγω Υπουργείου, ορίζουσαν την ημέραν κατά την οποίαν ούτοι δέον να παρουσιασθούν εις το Γραφείον Ευρέσεως Εργασίας Πειραιώς, προς αναχώρησιν. Εν συνεχεία εφιστάται ιδιατέρως η προσοχή των ενδιαφερομένων, ότι οι τυχόν παρουσιαζόμενοι εις Πειραιά προ της λήψεως της ανωτέρω διαταγής θα αποκλεισθούν των αποστολών. Κατόπιν τούτου άπαντες προ της αναχωρήσεώς των δέον όπως απεφθύνωνται προς το Γραφείον Ευρέσεως Εργασίας Ρόδου, προς παροχήν πληροφοριών.

ΑΙ ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΑΙ ΘΑ ΑΝΕΓΕΡΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 1958 ΕΔΗΛΩΣΕΝ Ο κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ
Ως πληροφορούμεθα, ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης, εις σχετικήν ερώτησιν του προέδρου της ΕΓΣΔ κ. Μπάρδου, εδήλωσεν ότι μεταξύ των άλλων επιδιώξεων της κυβερνήσεως υπέρ των αγροτών έχει προγραμματισθή διά το 1958 και η ανέγερσις σιταποθηκών.

ΑΝΕΚΟΙΝΩΘΗ ΥΠΟ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
Υπό της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου ανεκοινώθη το πρόγραμμα της τελετής καθαγιασμού των υδάτων, κατά την εορτήν των Θεοφανείων. Συμφώνως προς το πρόγραμμα ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων θα ιερουργήσει εις τον Ιερόν Ναόν του Ευαγγελισμού όπου θα προσέλθει την 8ην πρωινήν.
Ο Αγιασμός θα αρχίσει την 10.30 πρωινήν. Περί την 11ην πρωινήν, προπορευομένων της Φιλαρμονικής του Δήμου των Φανών, εξαπτερύγων και λαβάρων του χορού των ιεροψαλτών και σύμπαντος του ιερού κλήρου της πόλεως, ακολουθούντος δε του λαού, ο Μητροπολίτης μετά των αρχών και των λοιπών επισήμων, ακολουθούντες την πομπήν, θα κατευθυνθούν εις την προκαθωρισμένην προβλήτα οπόθεν μετά την νενομισμένην δέησιν, θα ριφθεί ο σταυρός εις την θάλασσαν προς καθαγιασμόν των υδάτων. Εις την τελετήν θα παραστούν τμήμα χωροφυλακής, άγημα του Λιμεναρχείου, ομάδα προσκόπων, ελληνίδων οδηγών, σχολείων και άλλοι. 

ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΝ ΥΛΙΚΟΝ
Υπό της αρμοδίας υπηρεσίας ανεκοινώθη ότι το Υπουργείον Παιδείας πρόκειται να αποστείλει αθλητικόν υλικόν προς κάλυψιν των αναγκών των Σχολείων και των Γυμναστικών Συλλόγων. 

ΠΑΡΗΤΗΘΗ Ο κ. ΣΑΡΖΕΤΑΚΗΣ
Ως πληροφορούμεθα ο προϊστάμενος του Πολεοδομικού Γραφείου κ. Γεώργιος Σαρζετάκης, μετά 11 έτη ευδόκιμον υπηρεσίαν εις τα δημόσια έργα, κατά την διάρκειαν της οποίας επέδειξεν εξαιρετικάς ικανότητας υπέβαλε προχθές την παραίτησίν του.