Την Τετάρτη συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου

Την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου πρόκειται να συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Ρόδου. 

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής: 
“ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Έγκριση για τις διαθέσεις πιστώσεων και αναλήψεις υποχρεώσεων δαπανών  οικονομικού έτους 2018.
(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, με αρ. πρωτ: 2/943/5-1-2018)

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2018.
(Εισήγηση τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/606/4-1-2018)

3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης των δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της «Προμήθειας λογισμικών του Δήμου Ρόδου». 
(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, με αρ. πρωτ. 2/756/5-1-2018)
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη άσκησης έφεσης κατά των πρώην εργαζομένων της ΔΕΚΡ και της με αριθμό 20/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου.
(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου κ. Δημητρίου Σαλαμαστράκη με αριθμ. πρωτ. 2/735/5-1-2018)

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη άσκησης έφεσης κατά των πρώην εργαζομένων της ΔΕΚΡ και της με αριθμό 56/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου, άσκησης ή μη αίτησης αναστολής εκτέλεσης της απόφασης αυτής και ανάληψη σχετικής δαπάνης στην περίπτωση μη άσκησης αναστολής εκτέλεσης.  
(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου κ. Δημητρίου Σαλαμαστράκη με αριθμ. πρωτ. 2/737/5-1-2018).