Το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Σύμης

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Ειδοποιούνται οι εν τη περιφερεία του Δήμου Ρόδου, διαμένοντες, κάτοχοι ζώων, όπως μέχρι τέλους τρέχοντος μηνός, προσέλθωσιν εις τον Δήμον (Γραφείον Δημοτ. Εσόδων) και δηλώσωσι τα υπ’ αυτών κατεχόμενα ζώα.

Ο δήμαρχος
Δρ. Μιχ. Πετρίδης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΓΑΜΟΙ

Eις τας 6 Δεκεμβρίου και εις την εκκλησίαν του Αγίου Στεφάνου Παρισίων, ετελέσθησαν οι γάμοι της χαριτωμένης δος Χρυσάνθης Δ. Πετρίδου της παλαιάς γνωστής οικογενείας της Σύμης, μετά του κ. Ανδρέα Μαντζούνη.

Παράνυμφοι παρέστησαν η δις Αργυροπούλου και ο κ. Γεώργιος Μακρής.

Εκ των παρευρεθέντων σημειώνουμε μεταξύ άλλων τον κ. Αργυρόπουλον άλλοτε πρεσβευτήν της Ελλάδος εις Παρισίους τον κ. Δημ. Σταυρόπουλον πρόεδρον της Ελληνικής κοινότητος, τον κ. Κλήμην τον κ. και την κ. Φουντουκίδου διευθυντήν του ελληνικού περιπτέρου της Πανεπιστημίου πόλεως, την κ. Μαζαράκη, τον κ. Λαζαρίδην και άλλους.

Οι νεόνυμφοι, ολίγον προ του τέλους της δεξιώσεως η οποία εδόθη εις το παβιγιόν “Ντοφίν” ανεχώρησαν, συνοδυεόμενοι από τας ευχάς του διασκεδάζοντος κόσμου, δια τον μήνα του μέλιτος.

Κ.Β.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Ο Γεωργοκτηνοτροφικός Σταθμός Καλαμώνος Ρόδου, προκηρύσσει τακτικόν πλειοδοτικόν διαγωνισμόν, διά την εκποίησιν 370 περίπου χιλ/μων ελαιολάδου εφετεινής παραγωγής αυτού, διενεργηθησόμενον την 20-1-1958 ημέραν Δευτέραν και ώραν 10-12 π.μ. εις τα Γραφεία αυτού.
Πλείονες πληροφορίαι παρέχονται εις τα Γραφεία αυτού καθ’ εκάστην.
Εκ του Γεωργοκτηνοτροφικού Σταθμού Καλαμώνος Ρόδου

ΕΞΕΛΕΓΗ ΤΟ ΝΕΟΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΝ ΤΟΥ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΗΣ
Κατά πληροφορίας εκ Σύμης, την παρελθούσαν Κυριακήν συνήλθεν εις συνεδρίασιν το Δημοτικόν Συμβούλιον της νήσου υπό την προεδρείαν του κ. Ιωάννου Αγγελίδη και προέβη εις την εκλογήν διά μυστικής ψηφοφορίας νέου προεδρείου, το οποίον κατηρτίσθη ως εξής: Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου: Σταμάτιος Καλαφατάς, Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Αγγελίδης, Γραμματεύς: Ηλίας Ζουρούδης, Τακτικά μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής: Γρηγόριος Παπαδόπουλος και Σταμάτιος Κόκκινος. Αναπληρωματικά μέλη: Βασίλειος Γαϊτάνος και Αλέξανδρος Φαρμακίδης. Το Δημοτικόν Συμβούλιο θα συνεδριάσει ευθύς ως εγκριθούν υπό της Νομαρχίας τα πρακτικά της εκλογής.

ΥΠΕΣΤΗ ΔΙΑΣΕΙΣΙΝ ΕΙΣ ΚΑΛΥΜΝΟΝ ΚΑΤΑΠΕΣΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΜΟΤΟΣΑΚΟ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 7 (του ανταποκριτού μας). Ο Μιχαήλ Κυπραίος ηλικίας 19 ετών, κουρεύς ευρισκόμενος εν ευθυμία και τρέχων διά μοτοσακό με μεγάλην ταχύτητα λόγω κακού χειρισμού έπεσεν επί του εδάφους υποστάς ελαφράν διάσεισιν του εγκεφάλου. Επίσης ετραυματίσθη ελαφρώς εις το πρόσωπον και αμφοτέρας τας χείρας.Αμέσως διεκομίσθη εις το νοσοκομείον. Η κατάστασίς του δεν εμπνέει ανησυχίας.
Σακκελ. Ν. Αλαχούζος

ΝΕΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ληξάσης της θητείας της Εκκλησ. Επιτροπής της Κοινότητας Ασκληπιού ήτις είχε παραταθή μέχρι τέλους Δεκεμβρίου π.ε., διωρίσθη νέα τοιαύτη διά την προσεχή τριετή περίοδον, αποτελεσθείσα εκ των κ.κ. Πέτρου Κατσιαρού, Βασ. Ποντίκα, Χαριτ. Παπουλιά και Εμμανουήλ Κλημαντή ως τακτικών και των κ. κ. Παν. Παπαβασιλείου, Γεωργίου Παπαεμμανουήλ, και Παν. Λαουδίκου ως αναπληρωματικών τοιτούτων.