Η κυβέρνηση Καραμανλή αποφάσισε την τουριστική αξιοποίηση της Ρόδου

ΕΙΣ ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η Κυβέρνησις Καραμανλή απεφάσισε την τουριστικήν αξιοποίησιν της Ρόδου


ΑΘΗΝΑΙ, 10.
Ο υπουργός προεδρείας Κυβερνήσεως κ. Τσάτσος, εις ανακοίνωσίν του επί των σχεδίων της Κυβερνήσεως δια τον τουρισμόν, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι η Κυβέρνησις Καραμανλή απεφάσισε και θα πραγματοοιήση την τουριστικήν αξιοποίησιν της Ρόδου.

Αυτή θα πραγματοποιηθή εις τα πλαίσια 3ετούς πανελληνίου προγράμματος Τουρισμού αξίας 356.900.000 δραχμών.

Επίσης θα αυξηθούν αι δανειοδοτήσεις μέσω του ΟΧΟΑ, χορηγουμένων εφέτος 99.000.000 δραχμών και θα ενθαρρυνθή η ιδιωτική πρωτοβουλία.

Σημειωτέον ότι ενώ κατά το 1955 εισέρρευσεν εις την χώραν συνάλλαγμα 29 εκατομμυρίων δολλαρίων, κατά το 1957 ανήλθεν εις 40 εκατομμύρια δολλάρια.

Η ΠΑΤΜΟΣ ΑΝΕΥ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ
ΠΑΤΜΟΣ (του ανταποκριτού μας). - Κακήν εντύπωσιν προκαλεί εις τους κατοίκους και εις τους επισκέπτας που διήλθον εκ Πάτμου, η τελεία αδιαφορία δια τους Μύλους της Ιεράς Μονής Πάτμου. Εν τούτοις οι ιθύνοντες θα ηδύναντο να ενδιαφερθούν, όχι μόνον δια την μνημειακήν αξίαν την οποίαν έχουν, αλλά και δια τα εξής πλεονεκτήματα:

1ον) Διότι επανελλημένως δύο παλαιοί μυλωνάδες εζήτησαν να τους ενοικιάσουν. Ας σημειωθή ότι η Πάτμος δεν έχει αλευρόμυλον ο δε πτωχός γεωργικός κόσμος, μη δυνάμενος να αλέση τον σίτον και την κρθήν του, δίδει ταύτα εις τους παντοπώλας εις τιμάς “συμβιβασμού” και λαμβάνει άλευρα κατωτέρας ποιότητας.

2ον) Διότι χιλιάδες τουριστών που ήρχοντο με το “Σεμίραμις” ενδιεφέροντο και εζήτουν πληροφορίας δια τον τρόπον λειτουργίας των.

Εάν οι ιθύνοντες αδρανήσουν ύπερ απίστευτον, ας κηρυχθούν τουλάχιστον ούτοι Μνημεία και ας αναλάβη η αρχαιολογική υπηρεσία το σωτήριον έργον.

Ο κ. ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ ΣΥΝΕΧΑΡΗ ΤΗΝ Δ/ΝΣΙΝ ΤΗ

 


Σ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Κατά πληροφορίας μας εξ Αθηνών ο υπουργός εργασίας κ. Μπουρνιάς δι’ επιστολής του προς τον Γενικόν Διευθυντήν των Σχολών Τουριστικών επαγγελμάτων Αθηνών-Ρόδου κ. Γαργαλίδη εκφράζει τον θαυμασμόν του δια το εκτελούμενον έργον εις την Σχολήν Τουριστικών επαγγελμάτων Ρόδου.
Ως γνωστόν κατά την διάρκειαν της παραμονής του εις Ρόδον ο κ. Μπουρνιάς επιθεώρησε τας εγκαταστάσεις της ΣΤΕΡ και παρηκολούθησεν σειράν μαθημάτων.

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΧΘΕΣ Ο κ. ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΥΝΗΝΤΗΣΑΝ ΣΦΟΔΡΑΝ ΘΑΛ/ΤΑΡΑΧΗΝ
Χθες κατά τας πρώτας μεσημβρινάς ώρας, επέστρεψαν εις Ρόδον δια σκάφους της Θαλασσίας Οικονομικής Αστυνομίας εκ Καστελλορίζου, ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος, ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων, ο Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής Δωδεκανήσου κ. Παναγιωτακόπουλος, ο διευθυντής Γεωργία κ. Χατζίκος, ο κεντρικός Λιμενάρχης Ρόδου πλωτάρχης Γελαδάκης, ο Δασάρχης Ρόδου και τα λοιπά μέλη της συνοδείας του κ. Νομάρχου.

Κατά το ταξείδιον από Καστελλορίζου εις Ρόδον, το πλοίον αντιμετώπισε σφοδράν θαλασσοταραχήν.
Ως γνωστόν, οι επίσημοι είχαν μεταβή εις Καστελλόριζον απ;της παρελθούσης Τρίτης, απεκλείσθησαν δε εκεί επί τριήμερον λόγω της κακοκαιρίας.