«Πάγωσαν» οι οφειλές μεγάλης εμπορικής επιχείρησης του νησιού

«Παγώνουν» με απόφαση δικαστηρίου οι οφειλές μεγάλης εμπορικής επιχείρησης η οποία προτίθεται να υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης!

Συγκεκριμένα, με την υπ' αριθμό 3/2018 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου έγινε δεκτή αίτηση μεγάλης εμπορικής επιχείρησης της Ρόδου περί αναστολής των ατομικών διώξεων των πιστωτών και των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της εταιρείας και των εγγυητών της.

Ειδικότερα, με την απόφαση αυτή αναστέλλονται όλα τα μέτρα εκκρεμή ή μη ατομικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της εταιρείας και των εγγυητών για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών, απαγορεύεται η λήψη κάθε μέτρου συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης συμπεριλαμβανομένης της κήρυξης αυτής και των εγγυητών της σε κατάσταση πτώχευσης και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου και έκδοσης προσωρινής διαταγής κατά της εταιρείας και των εγγυητών, και της εγγραφής προσημείωσης υποθήκης, πλην των συναινετικών προσημειώσεων.

Τα ως άνω προληπτικά μέτρα ισχύουν έως την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης και σε κάθε περίπτωση κατ' ανώτατο όριο έως τέσσερις μήνες συνολικά από την έκδοση της απόφασης.

Πιθανολογήθηκε ότι η εταιρεία έχει στην κυριότητά της μεγάλη ακίνητη περιουσία, η οποία είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της επιχείρησης και την επιτυχία του σχεδίου εξυγίανσης. Υφιστάμενου έτσι άμεσου κινδύνου να επισπευσθεί σε βάρος της αναγκαστική εκτέλεση, ήταν αναγκαίο να ληφθούν τα προληπτικά μέτρα που είχαν χορηγηθεί και με  προσωρινή διαταγή από το ίδιο δικαστήριο.

Συνήγοροι στην υπόθεση είναι οι κ.κ. Κατερίνα Βολονάκη, Μαίρη Μητσού, Α. Ασημακόπουλος, Β. Λεπέτσου, Θ. Ευταξία.