Εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας στα παρακάτω γνωστικά πεδία:

• Προβολή και προώθηση ελληνικών αγροτικών διατροφικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές. Το κείμενο ως συντελεστής εξωστρέφειας. - Presenting and promoting Greek agro-food products in international markets. Texts supporting export – oriented practices (1 θέση)

• Εφαρμογές της Μεθοδολογίας των Σωμάτων Κειμένων σε Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες. Corpus-based studies with applications to Humanities and Social Sciences (1 θέση)

• Οικιστική: οικιστικά μοντέλα, χωρική ανάπτυξη και γεωγραφική προσαρμογή στην ελληνική αρχαιότητα. - Ekistics: settlement patterns, spatial development and geographic adaption in Greek antiquity. (1 θέση)

• Η παγίωση λατρευτικών πρακτικών στην Ελλάδα κατά τους πρώιμους ελληνιστικούς χρόνους, μέσα από την αρχαιολογική μαρτυρία. – The consolidation of religious practices in Greece during the early period, through archaeological evidence (1 θέση)

• Το νόμισμα στο χώρο του Αιγαίου κατά την αρχαϊκή και κλασική περίοδο – Coinage in the area of the Aegean during the archaic and classical periods (1 θέση)

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://dms.aegean.gr/ .