Η υπόθεση του βουλευτή Παπαεμμανουήλ βαίνει προς το τέλος της

ΚΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ Η ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΕΡΜΑ ΤΗΣ: ΒΑΙΝΟΜΕΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΝ ΒΟΥΛ. ΕΚΛΟΓΗΝ

ΑΘΗΝΑΙ (Ιδιαιτέρα ανταπόκρισις)
Εκ των δημοσιευθεισών προσφάτως πληροφοριών εις τον τύπον προκύπτει ότι η υπόθεσις του Βουλευτού Παπαεμμανουήλ βαίνει προς το τέρμα της.

Περατωθείσης ως εγνώσθη ήδη της τακτικής ανακρίσεως, η οποία λόγω της φύσεως των καταγγελιών υπήρξε μακρά και εξονυχιστική ο κ. Εισαγγελεύς διεβίβασεν τον φάκελλον της σχηματισθείσης δικογραφίας εις το αρμόδιον συμβούλιον Πλημμελειοδικών το οποίον και επελήφθη της υποθέσεως.

Θα απαιτηθούν, ως προβλέπεται μερικαί εβδομάδες δια την μελέτην της ογκωδεστάτης δικογραφίας και την έκδοσιν υπό του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών βουλεύματος.

Εν περιπτώσει εκδόσεως παραπεμπτικού βουλεύματος ο κατηγορούμενος δύναται εντός προθεσμίας πέντε ημερών να προβάλη τούτο ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών. Τούτο εξετάζον εξ υπαρχής την υπόθεσιν θα κρίνη περί της παραπομπής ή μη του κατηγορουμένου εις το ακροατήριον.

Υπενθυμίζεται ενταύθα ότι, εάν η παραπομπή του κατηγορουμένου κ. Παπαεμμανουήλ εις το ακροατήριον γίνη δι’ αδίκημα εις βαθμόν κακουργήματος ούτος θα εκπέση αυτοδικαίως της ιδιότητος του ως βουλευτού, οπότε εντός προθεσμίας 45 ημερών, θα προκηρυχθή αναπληρωματική βουλευτική εκλογή εις Δωδεκάνησον δια την πλήρωσιν της θέσεώς του, δοθέντος ότι ο μόνος επιλαγών βουλευτής της ΕΡΕ κ. Μιχ. Ζερβός κατέλαβε την θέσιν του αειμνήστου κ. Γ. Ιωαννίδου.

Η ως άνω διαγραφομένη διαδικασία των συμβουλίων Πλημμελειοδικών και εφετών θα περατωθή μετά την εξάντλησιν των ενδίκων μέσων.

ΕΠΑΝΗΛΘΕΝ Ο κ. ΧΑΡΙΤΟΣ
Επανήλθεν εκ Κω ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Γαβριήλ Χαρίτος. Κατά την διάρκειαν της εις Κω παραμονής του ο κ. Χαρίτος περιώδευσεν ανά τας κοινότητας της νήσου και εξήτασε διάφορα ζητήματα των κατοίκων. Ο κ. βουλευτής επεσκέφθη χθες την μεσημβρίαν τον κ. Νομάρχην και έσχε μακράν συνεργασίαν μετ’ αυτού.

Η ΣΧΟΛΗ “ΝΙΡΕΥΣ” ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΥΤΩΝ
Κατά πληροφορίας υπό του ειδικού κλάδου των Δημοτικών τεχνικών Σχολών Νιρεύς κατεσκευάσθη μηχάνημα το οποίον τη βοηθεία ετέρου, παρασκευάζει ψυχρόν αέρα ο οποίος φυλάττεται εις μεγάλα δοχεία και χρησιμοποιείται δια τους δύτας.
Ως εγνώσθη εντός των δύο προσεχών ημερών θα γίνουν δοκιμαί εάν δε αύτα στεφθούν υπό επιτυχίας τότε θα κατασκευασθούν πολλά μηχανήματα τα οποία θα δοθούν εις τους Δωδεκανησίους δύτας.
Ως γνωστόν οι Δωδεκανήσιοι μέχρι της σήμερον εισάγουν ιδίου τύπου μηχανήματα εκ Μ. Βρεττανίας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

Εις τους μνηστευθέντας Ν. Πανηγύρην και Π. Μπόνην, εκφράζομεν τα θερμά μας συγχαρητήρια και ευχόμεθα ταχείαν την στέψην.
Οι αδελφοί των Ιωάννης Χρυσούλα

ΕΥΧΕΤΗΡΙΟΝ
Εις την δίδα Παρούλα Ν. Μπόνη και Νικόλαον Μ. Πανηγύρην, αρραβωνισθέντας ευχόμεθα ταχείαν την στέψιν.
Μιχαήλ και Παρασκευή Κρητικού

ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΔΙΑ ΤΟ “ΠΑΙΔΙ”
Επ’ ευκαιρία της εβδομάδος του “Παραστρατημένου παιδιού” η οποία ήρχισε προχθές και λήγει την προσεχή Κυριακήν, την 17ην τρέχοντος ημέραν Παρασκευήν και ώραν 5ην απογευματινήν, υπό την αιγίδα της Χριστιανικής Ενώσεως Νεανίδων Ρόδου, θα δοθή εις την Λέσχην αυτής διάλεξις της δεσποινίδος Ελένης Ζαχαρίου καθηγητρίας της Φιλολογίας του Καζουλείου Γυμνασίου Ρόδου με θέμα:”Το παιδί και η κοινωνία”. Η είσοδος θα είναι ελευθέρα.