Ο Μ. Σοκορέλος πρόεδρος στην  Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή

Συγκροτήθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου η Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή της Δωδεκανήσου.

Ειδικότερα στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:
«ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Συγκροτούμε την Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή νομού Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου από τους παρακάτω ιατρούς:

Πρόεδρος:
Σοκορέλος Μιχαήλ, Διευθυντής Ορθοπεδικός-Επιστημονικά υπεύθυνος της Ορθοπεδικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, με αναπληρωτή τον Τριάντο Γεώργιο, Συντονιστή-Διευθυντή Α΄ Χειρουργικής κλινικής του ιδίου νοσοκομείου

Μέλη:
α) Ποπέσκου Κορίνα Διευθύντρια Οφθαλμολογίας και Επιστημονικά υπεύθυνη της Οφθαλμολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Κόκκινο Μιχαήλ, Διευθυντή Οφθαλμολογίας του ίδιου Νοσοκομείου.

β) Γερασκλής Αντώνιος, Διευθυντής Παθολογίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, «Ανδρέας Παπανδρέου», ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Σακελλαρίδη Φωτεινή- Φραγκίσκη, Επιμελήτρια Β΄ Ιατρικής Βιοπαθολογίας.

γ) Κινούς Βασίλειος, Διευθυντή Χειρουργικής του Π.Γ. Νοσοκομείου, «Ανδρέας Παπανδρέου», ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Δημητριάδη Μιχαήλ, Διευθυντή Ορθοπεδικής του ίδιου Νοσοκομείου.

δ) Σταθόπουλος Βασίλειος, Επιμελητή Α΄ Χειρουργικής του Γενικού Νοσοκομείου, Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου», ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Καλιοντζόγλου Αναστασία, Επιμελήτρια Α΄ Νευρολογίας του ίδιου Νοσοκομείου.

Γραμματέας:
Δέσποινα Μπακίρη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Γ΄, υπαλλήλου του Δήμου Ρόδου, με αναπληρώτρια την Νεκταρία Μπίλλη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Δ΄, υπαλλήλου του Δήμου Ρόδου.

Ως έδρα της Επιτροπής ορίζονται τα γραφεία της 2ης Υ.ΠΕ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο.
Η λειτουργία της Επιτροπής διέπεται από τις διατάξεις περί λειτουργίας συλλογικών οργάνων καθώς και τις ειδικές περί του θέματος διατάξεις.
Η θητεία των μελών της Επιτροπής αρχίζει 01-01-2018 και λήγει 31-12-2019.

Με Εντολή
Συντονιστή Α.Δ.
Η Αν. Γενική Διευθύντρια
Εσωτερικής λειτουργίας
Πετρούλα Αποστολάκη».