Η κακοκαιρία στη Ρόδο και το κατόρθωμα ενός Σάμιου πλοιάρχου

ΣΦΟΔΡΑ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΕΣΗΜΕΙΩΘΗ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΩΪΑΣ

Το ατμόπλοιον δεν απέπλευσε λόγω θαλασσοταραχής

ΤΟ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑ ΕΝΟΣ ΣΑΜΙΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ


Σφοδροτάτη κακοκαιρία ενέσκηψεν από της πρωΐας χθες είς ολόκληρον την περιοχήν της Ρόδου. Ισχυροτάτη νοτιανατολικοί άνεμοι πνέουν συνεχώς, ενώ η θάλασσα είναι άκρως κυματώδης. Λόγω της θαλασσοταραχής, υπό του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου απηγορεύθησαν οι απόπλοι των μικρών σκαφών, προς αποφυγήν ατυχημάτων.

Κατ’ ανακοίνωσις του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου, ειδοποιούνται όλα τα σκάφη ότι ο ερυθρός και ο πράσινος φανός του λιμένος Μανδρακίου Ρόδου είναι εσβεσμένοι, λόγω βλάβης. Ο είσπλους είς αμφοτέρους τους λιμένας Ρόδου είναι αδύνατος, λόγω της θαλασσοταραχής, συνιστάται δε όπως τα πλοία αναζητήσουν καταφύγιον είς τον όρμον Τριάντα.

ΔΕΝ ΑΠΕΠΛΕΥΣΕ ΤΟ «ΚΥΚΛΑΔΕΣ»
Λόγω της κακοκαιρίας το ατμόπλοιον «Κυκλάδες» επόδισεν είς τον όρμον Ψαροπούλας και κατά σύστασιν του Λιμεναρχείου δεν απέπλευσε. Η επιβίβασις των επιβατών επίσης, δεν κατέστη δυνατή.
Βελτιουμένου του καιρού, το «Κυκλάδες» θα αποπλεύση την 8ην πρωϊνήν σήμερον.

ΚΑΤΟΡΘΩΜΑ
Παρά την σφοδράν θαλασσοταραχήν και ενώπιον πλήθους θεατών, το νηολογίου Σάμου πετρελαιοκίνητον «Μαρουδιώ» με πλοίαρχον τον κ. Καρύδην, κατώρθωσε μετά πολλάς περιπέτειας να εισέλθει είς τον λιμένα Μανδρακίου.


ΔΕΝ ΗΛΘΕ ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΝ
Λόγω του χθεσινού καιρού το αεροπλάνον της γραμμής Αθηνών-Ρόδου-Αθηνών δεν εξετέλεσε το δρομολόγιόν του.

ΑΠΕΦΑΣΙΣΘΗ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΛΩΡΙΔΩΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ Ο ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΩΝΟΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΚΩΤΙΑΔΗ

Ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης έσχε μακρά συνεργασίαν μετά του Υφυπουργού Γεωργίας κ. Μανέντη επί διαφόρων Γεωργικών και δασικών ζητημάτων.

Σχετικώς με την ορθολογιστικήν εκμετάλλευσιν των δασών απεφασίσθη όπως συνεχισθή και κατά το 1958 η κατασκευή αντιπυρικών λωρίδων. Απεφασίσθη επίσης όπως κατά το αρξάμενον έτος γίνουν αναδασώσεις είς αυξημένην κλίμακα.

Αναφορικώς με την αξιοποίησιν του Γεωργοκτηνοτροφικού Σταθμού Καλαμώνος ελήφθη απόφασις όπως ενισχυθή το πρόγραμμα τεχνητής Γονιμοποιήσεως ως και ο ανεφοδιασμός παραγωγής πρός καλυτέρα εξυπηρέτησιν των κτηνοτρόφων.

Απεφασίσθη επίσης να ληφθή Νομοθετική μέριμνα διά την πρόσληψιν προσθέτου κτηνιάτρου είς Ρόδον.

ΑΠΕΛΥΘΗΣΑΝ ΜΑΚΑΡΟΝΕΡΓΑΤΑΙ
Χθεσιναί πληροφορίαι ανέφερον ότι υπό το Μακαρονοποιείου Ρόδου Ρόδου απελύθη αριθμός εργατών, με τον ισχυρισμόν ότι δεν υπάρχει εργασία διότι «εισάγωνται μακαρόνια εκ του εξωτερικού». Αί εν λόγω απολύσεις εχαρακτηρίζοντο ως τρόπος πιέσεως των αρχών.

ΤΟ «ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ» ΘΑ ΚΑΤΑΠΛΕΗ ΚΑΙ ΕΦΕΤΟΣ
Ως ανεκοινώθη κατά την εφετεινήν τουριστικήν περίοδον θα καταπλεύση είς Ρόδον τρεις φοράς το τουριστικόν ατμόπλοιον «Φίλιππος».

Ακριβείς ημερομηνίαι κατάπλου δεν ανεκοινώθησαν.

Επίσης από του προσεχούς Μαρτίου θα καταπλέη καθ΄εκάστην εβδομάδα το τουριστικόν ατμόπλοιον «Σεμίραμις» εκτελούν δρομολόγιον Αθηνών-Ηρακλείου-Ρόδου-Κω και Πάτμου.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ
Χθες την πρωΐαν ο κ. Νομάρχης εδέχθη είς συνεργασίαν τον αφιχθέντα Δημάρχον Σύμης ιατρόν κ. Νικητειάδην και τον πρόεδρον της κοινότητας Καλαβάρδων Ρόδου.