Σε όλη τη Ρόδο επεκτείνεται  η αρμοδιότητα της ΔΕΥΑΡ

Εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου, για την επέκταση της αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΡ, σε όλο το νησί της Ρόδου.

Ειδικότερα, αναφέρονται στην απόφαση τα εξής:

«Αποφασίζουμε
Α. Εγκρίνουμε την αριθμ. 764/2017 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου, που επικαιροποίησε την 363/2012 όμοια, με την οποία επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα διαχείρισης των υπηρεσιών ύδρευσης- αποχέτευσης και άρδευσης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρόδου (ΔΕΥΑΡ) για το σύνολο της εδαφικής περιφέρειας του νέου Καλλικρατικού δήμου Ρόδου, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την εφαρμογή του Ν. 3852/2010.

Β. Τροποποιούμε το άρθρο 2 της 282/18-02-2011 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου (ΦΕΚ Β’ 786), η οποία αποτελεί συστατική πράξη της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρόδου, ως εξής:

Άρθρο 2 
Περιοχή Αρμοδιότητας- Έδρα

Περιοχή αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης δήμου Ρόδου είναι το σύνολο της περιοχής αρμοδιότητας του δήμου Ρόδου, όπως αυτή διαμορφώθηκε έπειτα από τη συνένωση των δήμων της νήσου Ρόδου, στο πλαίσιο της διοικητικής μεταρρύθμισης του Ν. 3852/2010.

Έδρα της επιχείρησης ορίζεται η έδρα του δήμου Ρόδου, δηλαδή η πόλη της Ρόδου.
Με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του δήμου Ρόδου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο συντονιστής  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
Δρ. Νικόλαος Θεοδωρίδης».