Οι Καστελλοριζιοί εργάτες ιδρύουν Πανεργατική Ένωση στο νησί

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΓΑΜΟΙ

Ετελέσθησαν χθες εις Αθήνας οι γάμοι της δίδος ΜΑΡΩΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ μετά του κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΥ.

ΔΕΝ ΕΟΡΤΑΖΟΥΝ
Ο κ. Αντώνιος Π. Ερίνης δεν εορτάζει ούτε δέχεται επισκέψεις.
________

Ο κύριος Aντώνιος Μαυρίκος δεν εορτάζει ούτε δέχεται επισκέψεις επί τη ονομαστική του εορτή.
ΕΥΧΕΤΗΡΙΑ
Στους εορτάζοντες συνδρομητάς μας:
Αντώνιον Βρατσάλην, Αντώνιον Σταυριανόν, Αντώνιον Διακομανώλην, Αντώνιον Ζερβόν, Αντώνιον Καλογιάννην, Αντώνιον Οικονόμου, Αντώνιον Πληθίδην, Αντώνιον Μαυρίκον, Αντώνιον Ευσταθίου, Αντώνιον Κυπραίον, Αντώνιον Ερίνη, Αντώνιον Μπουλαφέντην,
Η ΡΟΔΙΑΚΗ εύχεται χρόνια πολλά.
________

Στον έχοντα την ονομαστικήν του εορτήν φίλον  μου Αντώνιον Μαυρίκον εύχομαι πολύχρονος.
ΒΑΣ. ΚΙΤΩΦ
________

Στον εορτάζοντα Αντώνιον Βρατσάλην ευχόμεθα χρόνια πολλά. Το προσωπικόν του τυπογραφείου.
________

Στον εορτάζονταν την ονομαστικήν του εορτήν γαμβρόν μας Αντώνιον Χατζηπαναγιώτου ευχόμεθα χρόνια πολλά.
Οικογ.: Ανδρουλάκη
________

Στον εορτάζοντα κ. Αντώνιον Βρατσάλην η «ΡΟΔΙΑΚΗ» εύχεται χρόνια πολλά.
________

Εις τον εορτάζοντα σήμερον γαμβρόν μου Αντώνιον Κανταρζόγλου, εύχομαι χρόνια πολλά.
Εμμ. Παπαγγελής


ΟΙ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΙΟΙ ΕΡΓΑΤΑΙ ΙΔΡΥΟΥΝ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗΝ ΕΝΩΣΙΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ
Κατά πληροφορίας εκ Καστελλορίζου, υπό των εργαζομένων της νήσου απεφασίσθη η συγκρότησις Πανεργατικής Ενώσεως, προς προώθησιν των εργατικών ζητημάτων της νήσου. Τούτο εγνωστοποιήθη υπό εκπροσώπου των εργατών Καστελλορίζου ευρισκόμενοι εις Ρόδον, προς τον σκοπόν εντάξεως της Ενώσεως εις την δύναμιν του εργατικού κέντρου Νοτίου Συγκροτήματος.

Η ΣΤΡΕΜΜΑΤ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΚΩΤΙΑΔΗ
ΔΙ’ ΑΠΑΛΛΑΓΗΝ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ, 16.

Ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης συνειργάσθη επανειλειμμένως μετά του Υπουργού Εσωτερικών κ. Μακρή, προς τον σκοπόν όπως αρθή η ισχύουσα εις Δωδεκάνησον στρεμματική εισφορά υπέρ της Αγροφυλακής και μη βεβαιωθούν οι φορολογικοί κατάλογοι από του έτους 1957.

Ως γνωστόν, εις την υπόλοιπον Ελλάδα, βάσει του Κώδικος περί Φορολογικών Στοιχείων και της ισχύος της εισφοράς 3% επί των χονδρικώς πωλουμένων  αγροτικών προϊόντων, έχει καταργηθή η στρεμματική εισφορά υπέρ της Αγροφυλακής. Το αυτό μέτρον δεν δύναται να ισχύση εις Δωδεκάνησον διότι δεν έχει επεκταθή ο Κώδιξ Φορολογικών Στοιχείων και σύμφωνα με το Ν.Δ. 3777/57, η στρεμματική εισφορά είναι υποχρεωτική.

Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΑ ΕΛΘΗ ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΟΡΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΩΣ
Κατά πληροφορίας μας η Γυμναστική Ακαδημία δι’ εγγράφου της προς τον Νομαρχιακόν Επιθεωρητήν Δωδεκανήσου κ. Α. Δημητριάδη ανεκοίνωσεν ότι επί τη ευκαιρία των εορτών της Ενσωματώσεως της Δωδεκανήσου αντιπροσωπεία της Ακαδημίας θα αφιχθή εις Ρόδον όπου κατά τας ημέρας των εορτών θα δώση σειράν επιδείξεων εις το Εθνικόν Στάδιον.