Τα αγροτικά ζητήματα της Δωδεκανήσου το 1958

Δια την σπογγαλιείαν...
ΒΑΤΡΑΧΑΝΘΡΩΠΟΙ ΘΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΘΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΧ. ΔΥΤΩΝ

Ως πληροφορούμεθα, η Σχολή Δυτών Καλύμνου θα αρχίση λειτουργούσα την 15ην Φεβρουαρίου, με μαθητάς Δωδεκανησίους (ελαχίστους) και εξ Αιγίνης, Υδρας και Τρικερίου. Εγνώσθη ότι εφέτος η Σχολή, θα εκπαιδεύση τους νέους ως βατραχανθρώπους, δια του αυτονόμου σκαφάνδρου.

ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΑΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Ο επανελθών εξ Αθηνών πρόεδρος της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου κ. Μπάρδος ανεκοίνωσεν ότι κατά την εις Αθήνας παραμονήν του υπέγραψε σύμβασιν, δια της οποίας προβλέπεται η διενέργεια συγκεντρώσεως ελαιολάδου εις Δωδεκάνησον δια λογαριασμόν του Δημοσίου, με τιμάς κυμαινομένας, αναλόγως των οξυτήτων, από 18 μέχρι 19,60 δραχμάς κατ’ οκάν. Θα συγκεντρωθούν επίσης, δι’ ειδικής δια την Δωδεκάνησον κυβερνητικής αποφάσεως, έλαιο οξύτητος μέχρι7 βαθμών. Η συγκέντρωσις θα αρχίση από της αρχομένης εβδομάδος εις τας ελαιοδεξαμενάς της ΡΟΔΙΑ.

Επίσης ο κ. Μπάρδος ανεκοίνωσεν ότι έλαβε υπόσχεσιν παρά του Διοικητού της Αγροτικής Τραπέζης, ότι θα διατεθούν νέαι πιστώσεις δια την χορήγησιν μεσοπροθέσμων δανείων.

Εξ άλλου, ο πρόεδρος της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών ανεκοίνωσεν ότι επιδεικνύεται ζωηρόν ενδιαφέρον δια το θέμα της εισαγωγής 200 αντλητικών συγκροτημάτων δια τας ανάγκας της Δωδεκανήσου.
 


ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ ΧΘΕΣ ΕΚ ΡΟΔΟΥ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ
Ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Στέλιος Κωτιάδης, ο οποίος επρόκειτο να αναχωρήση προχθές δια του αεροπλάνου της γραμμής, ανέβαλε συνεπεία της μη αφίξεως αεροπλάνου το ταξείδιόν του. Ο κ. Υπουργός, χθες την πρωίαν, εδέχθη εις το Νομαρχιακόν μέγαρον διαφόρους Επιτροπάς και πολίτας, προς εξέτασιν ζητημάτων των, ανεχώρησε δε χθες το απόγευμα. Προχθές το απόγευμα ο κ. Υπουργός έσχε μακράν συνεργασίαν μετά του Νομάρχου κ. Ρεμπάκου, κατά την διάρκειαν της οποίας εξητάσθησαν τα απασχολούντα την Δωδεκάνησον ζητήματα.

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Υπό της Νομαρχίας απεστάλη προς όλας τας κοινότητας του Νομού διαταγή, δια της οποίας συνιστάται η εγγραφή πιστώσεων εις τον προϋπολογισμόν του οικονομικού έτους 1958, δια την καταβολήν της καθυστερουμένης υπ’ αυτών εισφοράς υπέρ του Λογαριασμού Συντάξεων Κοινοτικών Υπαλλήλων, δια το από 1ης Απριλίου 1952 μέχρι της 31ης Οκτωβρίου 1955 χρονικόν διάστημα. Δια της αυτής διαταγής συνιστάται παρακράτησις εκ των μηνιαίων αποδοχών των κοινοτικών υπαλλήλων, των καθυστερουμένων, δια το αυτό χρονικόν διάστημα και υπέρ του αυτού λογαριασμού κρατήσεων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΡΓ. ΚΕΝΤΡΟΥ
Συνήλθε προχθές εις συνεδρίασιν η διοίκησις του Εργατικού Κέντρου Νοτίου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου, η οποία εξήτασε διάφορα ζητήματα τρεχούσης φύσεως της αρμοδιότητός της. Εν συνεχεία επραγματοποιήθη σύσκεψις των προέδρων όλων των σωματείων του Εργατικού Κέντρου Νοτίου Δωδεκανήσου, κατά την οποίαν εξητάσθησαν γενικά εργατικά ζητήματα.

ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΑΙ ΑΙ ΦΑΝΕΡΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΙ
Υπό της Νομαρχίας κατηρτίσθη και αποστέλλεται εις τας κοινότητας του Νομού, υπόδειγμα καθορισμού των όρων φανεράς δημοπρατήσεως των έργων. Δια της διαβιβαστικής διαταγής τονίζονται τα πλεονεκτήματα της φανεράς δημοπρασίας, έναντι της μυστικής και συνιστάται η προτίμησις ταύτης.