Η αναδημιουργία στον Αρχάγγελο του γυμναστηρίου του Άρη το 1958

ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΝ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ

Ο Νομαρχιακός επιθεωρητής Σωματικής Αγωγής κ. Ανδρέας Δημητριάδης εδέχθη εις συνεργασίαν τον Πρόεδρον του Σωματείου Αρεως Αρχαγγέλου κ. Σάββαν Κοντόν και τον διευθυντήν του Δημοτικού Σχολείου της ιδίας κοινότητος κ. Δάνδαν. Ως θέμα υπήρξεν ο συγχρονισμός και η περίφραξις του γηπέδου και γυμναστηρίου.

Ο κ. επιθεωρητής, αφού παρέσχε τας δυνατάς προχείρους ενισχύσεις εις τεχνικόν αθλητικόν υλικόν, επληροφόρησεν αυτούς, ότι η Νομαρχία Δωδεκανήσου, εν τη μερίμνη αυτής δια την ενίσχυσιν των διαφόρων Σωματειακών συγκροτημάτων, ενέκρινε κονδύλιον εξ είκοσι χιλιάδων δραχ. δια το γήπεδον Αρχαγγέλου.
Συνειργάσθη επίσης μετά του επιτίμου Προέδρου της Ε.Π.Σ.Δ. κ. Γαβριήλ Μισίου επί ζητημάτων του Γενικού Αθλητισμού της περιφερείας.

Δια την αξιοποίησιν του αγωνιστικού χώρου του Σωματείου “Αστέρος” της Παστίδας, καταβάλλονται προσπάθειαι υπό του κ. Επιθεωρητού δια την ταχυτέραν τακτοποίησιν του ζητήματος ως είναι και η επιθυμία του Υπουργείου της Παιδείας.
Υπό του κ. Επιθεωρητού Σωματικής Αγωγής καταρτίζεται ευρύ πρόγραμμα, για την ευπρεπεστέραν εμφάνισιν των εξωσχολικών συγκροτημάτων Σωματικής Αγωγής εις την συμμετοχήν αυτών κατά τον πολυήμερον εορτασμόν της δεκαετηρίδος της Ενσωματώσεως των Δωδεκανήσων με την Αιωνίαν Μητέρα.

Κατά πληροφορίας μας εις τας εορτάς της 7ης Μαρτίου, το Σωματείον των ερασιτεχνών αυτοκινητιστών Ρόδου, θα διοργανώση εκδηλώσεις αξιολόγου περιεχομένου. Προς τούτο ο Πρόεδρος του Σωματείου κ. Νικόλαος Φώκιαλης εκπονεί ειδικόν πρόγραμμα μετά του κ. Επιθεωρητού Σωματικής Αγωγής.

ΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ
Εληξε προχθές εις Ρόδον η εβδομάς του Παραστρατημένου Παιδιού δια της δοθείσης την 5ην απογευματινήν εις το Δημοτικόν Θέατρον Ρόδου διαλέξεως, του Επιθεωρητού Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως κ. Παναγιώτη Κατσιρέα. Την εν λόγω διάλεξιν παρηκολούθησαν αι Αρχαί και πλήθος πολιτών. Επίσης την 11ην πρωινήν εδόθησαν διαλέξεις σχετικαί με το παιδί, υπό των κ.κ. Χρήστου Πιννή, εμποριολόγου, εις την Εμπορικήν Σχολήν, Δημητρίου Κοτζιά, καθηγητού, εις αίθουσαν του Βενετοκλείου Γυμνασίου και Ραούφ Καλαϊτζόγλου μουσουλμάνου διδασκάλου, η οποία εγένετο τουρκιστί ενώπιον μουσουλμάνων ακροατών.

Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ
Δι’ ανακοινώσεως της Διοικήσεως Χωροφυλακής Ρόδου, γνωστοποιείται ότι η προθεσμία εκδόσεως ταυτοτήτων εις τους μη κατέχοντας τοιαύτας, παρετάθη μέχρι της 31ης Ιουλίου ενεστώτος έτους. Η παράτασις εδόθη δι’ εγκυκλίου διαταγής του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ Ο κ. ΣΚΟΥΡΛΕΤΤΗΣ
Χθες ανεχώρησε δια του αεροπλάνου της γραμμής επιστρέφων εις Αθήνας ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος κ. Σκουρλέττης, ο οποίος αφίκετο εις Ρόδον, προκειμένου να επιληφθή διαφόρων ζητημάτων της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου.

ΔΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ
Χθες την 10ην πρωινήν ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης συνειργάσθη μετά των Επιθεωρητών Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως της Επαρχίας Ρόδου, επί του θέματος της πληρώσεως των ελαχίστων υπαρχουσών κενών διδασκαλικών θέσεων.

ΕΦΘΑΣΑΝ ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΟΤ. ΠΟΛΟΝ
ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 20. Η βρεττανική αποστολή υπό τον Δρ. Δούκς έφθασεν εις τον Νοτ. Πόλον.

ΣΙΤΟΣ ΕΙΣ ΚΩ
Χθες την μεσημβρίαν εξήχθησαν εκ Ρόδου, εις Κω δια του μότορσιπ “Αγ. Ισίδωρος” 450 τόννοι σίτου.