Πυροβολήθηκαν δυτικά της Σύμης 16 αλιείς από ελληνική ακταιωρό;

ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: ΕΠΥΡΟΒΟΛΗΘΗΣΑΝ ΔΥΤΙΚΩΣ ΤΗΣ ΣΥΜΗΣ 16 ΑΛΙΕΙΣ ΥΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΑΙΩΡΟΥ;

Κατά πληροφορίας εκ Σύμης την 14ην τρέχοντος και από της 9ης μέχρι της 11ης πρωινής, ενώ όμιλος αλιέων... ηλίευεν επί των Β.Δ. ακτών της νήσου εις τας θέσεις από «Διαβατές» μέχρι της «Πλάτης», ήκουσεν αιφνιδίως πυροβολισμούς πλησίον του.

Αργότερον διεπιστώθη ότι ήτο η ακταιωρός  «Βασιλεύς Γεώργιος», η οποία προερχόμενη εκ Ρόδου εστάθμευσεν δύο μίλια ανοικτά από την νήσον των Διαβατών, από όπου ήρχισεν να βάλλη εις τον αέρα, αλλά πάντως πλησίον των λέμβων αι οποίαι ηλίευον. Συγχρόνως το σκάφος εξέπεμπε σήματα διά της οπτικής του συσκευής, τα οποία όμως οι αλιείς δεν ήτο δυνατόν να εννοήσουν.

Οι αλιείς εσήκωσαν τότε τας χείρας των. Όταν όμως είδαν το πετρελαιοκίνητον «Αστερόπη», να πλησιάζη το πολεμικόν επλησίασαν όλαι αι λέμβοι, ενώ τα βλήματα εσυνεχίζοντο και εβυθίζοντο εις απόστασιν 4 μέτρων από αυτών.

Το πλήρωμα του πολεμικού εν συνεχεία εξήτασε τα έγγραφα των αλιέων και αφού εκράτησε τα στοιχεία των, επέτρεψεν εις αυτούς να αναχωρήσουν.

Σημείωσις συντάξεως: Αδυνατούμεν να πιστεύσωμεν την ανωτέρω πληροφορίαν η οποία περιλαμβάνεταιε ις αναφοράν ομάδος Συμαίων αλιέων. Εν πάση περιπτώσει, φρονούμεν ότι τα αναφερόμενα πρέπει να εξετασθούν διά να διαπιστωθή η πραγματικότης.

ΤΟ ΝΕΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΟΥ ΝΙΡΕΩΣ ΣΥΜΗΣ
Την παρελθούσαν Κυριακήν συνήλθον τα μέλη του Λαϊκού Συλλόγου Σύμης ο ΝΙΡΕΥΣ εις την αιτησίαν αυτής Γεν. Συνέλευσιν και μετά τον απολογισμόν του απερχομένου Δ. Συμβουλίου προέβησαν εις νέας αρχαιρεσίας.

Εξελέγησαν δε οι κάτωθι:
Πρόεδρος Φώτιος Φωτάρας, Γεν. Γραμματεύς, Βασ. Κωνσταντινίδης, αντιπρόεδρος Νικήτας Χάσκας, ταμίας Σώζων Παπαδόπουλος, Βιβλιοφύλαξ Ιωάννης Πατσάκης. Το ως άνω νέον Δ. Συμβούλιον κατά την πρώτην αυτού τακτικήν συνεδρίαν θα εκλέξη και τα υπόλοιπα δέκα μέλη του Συμβουλίου συμφώνως τω καταστατικώ.

ΕΥΧΗΤΗΡΙΟΝ
Εις τον δήμαρχον Ρόδου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΤΡΙΔΗΝ, επί τη συμπληρώσει του τρίτου έτους από της αναλήψεως των καθηκόντων του, εύχομαι όπως δυνηθή και φέρη εις πέρας το βαρύ έργο το οποίον ανέλαβεν, διά την έτι περαιτέρω ανάπτυξιν του πρώτου δήμου της Δωδεκανήσου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΜΑΝΤΙΚΟΣ
Αιτησιογράφος

ΑΝΑΧΩΡΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Αναχωρεί σήμερον εις Αθήνας ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Μιχαήλ Πετρίδης, προκειμένου να μετάσχη της συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, κατά την οποίαν θα εξετασθούν διάφορα δημοτικά και κοινοτικά ζητήματα. Τον Δήμαρχον Ρόδου, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Τοπικής Ενώσεως Δωδεκανήσου θα συνοδεύση ο πρόεδρος Ασφενδιού Κω. Ο Δήμαρχος Ρόδου θα επιστρέψη εξ Αθηνών την προσεχή Πέμπτην, αφού προηγουμένως προωθήση διάφορα δημοτικά ζητήματα.

Η ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΦΑΝΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΚΩΤΙΑΔΗ
ΑΘΗΝΑΙ, 22, Ο υπουργός Εμπ. Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης συνειργάσθη μετά του Διευθυντού Υδραυλικών Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Γεωργίας και του Υφυπουργού Γεωργίας κ. Μανέντη, διά την επίσπευσιν της μελέτης του φράγματος Αφάντου. Σχετικώς προεβλέφθη και συμπληρωματικήν πίστωσιν εις τον προϋπολογισμόν Επενδύσεων 1958.