Συνεδριάζει την Παρασκευή η οικονομική επιτροπή του δήμου

Την προσεχή Παρασκευή 26 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι, πρόκειται να συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Ρόδου.

Τα θέματα που θα συζητηθούν σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη είναι τα εξής:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Έγκριση για τις ανατροπές πιστώσεων και  αναλήψεις υποχρεώσεων δαπανών  οικονομικού έτους 2018.
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2018.
3.   Ψήφιση πιστώσεων Π.Ο.Ε. οικονομικού έτους 2018, λόγω αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2018
4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης των δικαιολογητικών του ανοικτού διαγωνισμού, για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη της προμήθειας «υλικών συντήρησης κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων και οδικών δικτύου Δήμου Ρόδου»   
5. Ανάκληση της αριθμ.750/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου «δημοτικά λουτρά Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου» ως άγονης» όσο αφορά το σκέλος για την επαναδημοπράτηση του έργου.  

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
6. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη άσκησης έφεσης κατά των πρώην εργαζομένων της ΔΕΚΡ και της με αριθμό 20/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου.
7. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη άσκησης έφεσης κατά των πρώην εργαζομένων της ΔΕΚΡ και της με αριθμό 56/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου, άσκησης ή μη αίτησης αναστολής εκτέλεσης της απόφασης αυτής και ανάληψη σχετικής δαπάνης στην περίπτωση μη άσκησης αναστολής εκτέλεσης.  
8. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη άσκησης ανακοπής κατά της Ευαγγελίας Μπάκη του Ιωάννη και της με αριθμό 381/2017 διαταγή  πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου Δημητρίου  Χαραλαμπάκη και άσκηση αναστολής εκτέλεσης της διαταγής πληρωμής.  
9. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη άσκησης έφεσης κατά του Ιωάννη Κατσουράκη και της με αριθμό 345/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και αίτηση αναστολής εκτέλεσης της με αριθμό 66/2017 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου Δημητρίου Χαραλαμπάκη»  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΩΝ
10. Έγκριση νομικής κάλυψης του πρώην Προϊστάμενου Οικονομικών Υπηρεσιών και νυν Προϊσταμένου Δ/νσης Ληξιαρχείου και Μητρώων κου Παϊτάκη Εμμανουήλ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
11. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση περιστυλίων νέας Αγοράς – Α΄φάση Εργασιών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
12. Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Συντηρήσεις Σχολικών Μονάδων Πόλεως Ρόδου»
13.  Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Σήμανση Οδικού Δικτύου Κατ΄εφαρμογή κανονιστικών αποφάσεων και Κ.Ο.Κ» 
14. Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή οστεοφυλακίων κοιμητηρίων Δ.Κ. Ρόδου και Δ.Κ. Παστίδας»    
15. Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Τμηματικές Αποκαταστάσεις και κατασκευή νέων Πεζοδρομίων στο Οδικό Δίκτυο Πόλεως Ρόδου»  
16. Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου «Συντηρήσεις Σχολικών Μονάδων Πόλεως Ρόδου»
17. Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου «Τμηματικές Αποκαταστάσεις και κατασκευή νέων Πεζοδρομίων στο Οδικό Δίκτυο Πόλεως Ρόδου»  
18. Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου «Κατασκευή οστεοφυλακίων κοιμητηρίων Δ.Κ. Ρόδου και Δ.Κ. Παστίδας»    
19. Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου «Σήμανση Οδικού Δικτύου Κατ΄εφαρμογή κανονιστικών αποφάσεων και Κ.Ο.Κ»  
20. Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών σε δημοτικές ενότητες της δυτικής πλευράς της νήσου Ρόδου που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες του 2013»  
21. Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση Παλαιών και τοποθέτηση νέων φωτιστικών Σωμάτων»