Αρχίζουν επισκευές των κτιρίων του Προσκοπικού χωρίου «Πεταλούδες» Ρόδου

ΑΝΕΥΡΕΘΗ ΝΕΚΡΟΣ

Χθες την 6.20 εσπερινήν ανευρέθη νεκρός εις οικίαν της Ακτής Κανάρη ο Αχτσής Σουλεϊμάν, ετών 65.
Ούτος είχε υποστή τέμνον τραύμα εις την χείρα. Γενομένης νεκροψίας διεπιστώθη ότι ούτος απέθανεν εκ καρδιακής εμβολής προ διημέρου.

Ο ΝΟΜΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΙΣ ΝΙΣΥΡΟΝ
Ως εγνώσθη εντός των προσεχών ημερών αναχωρεί διά Νίσυρον ο Νομομηχανικός κ. Σ. Γλύκας προκειμένου να επιθεωρήση τας εγκαταστάσεις της νησίδος Γυαλί.

ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΤΗΛΟΥ
Αφίκετο εις Ρόδον ο γραμματεύς της κοινότητος Λιβαδίων Τήλου κ. Ι. Μορφωπός, διά την τακτοποίησιν ζητημάτων της κοινότητος, και διά την προμήθειαν σιδηροσωλήνων, διά το έργον υδρεύσεως Καλάμων.

ΕΥΧΕΤΗΡΙΟΝ
Εις τον Μητροπολίτην Ρόδου κ. Σπυρίδωνα, επί τη συμπληρώσει επταετίας των ποιμαντορικών Αυτού καθηκόντων, εύχομαι μακροημέρευσιν εν τη Επαρχία ταύτη.

ΒΑΣΙΛ. Γ. ΜΑΝΤΙΚΟΣ
Αιτησιογράφος

Στον εορτάζοντα συνδρομητήν μας κ. Γρηγόριον Τσοπανάκην. Η «Ροδιακή» εύχεται χρόνια πολλά.


AΡΧΙΖΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ «ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ» ΡΟΔΟΥ
Αύριον την πρωίαν τα μέλη της επιτροπής του Προσκοπικού χωρίου «Πεταλούδες» Ρόδου, θα μεταβούν εις τον χώρον του χωρίου προς επιτόπιον εξέτασιν ζητημάτων αυτού και προκειμένου να δώσουν οδηγίας, διά την αρχομένην επισκευήν των κεντρικών κτιρίων του χωρίου, εις τα οποία επί του παρόντος θα φιλοξενούνται αι αφικνούμεναι προσκοπικαί ομάδες. Ήδη, διά τας επισκευάς, αναμένεται συμπληρωματική πίστωσις, αποστελλομένη παρά του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων. Κατά σχετικάς πληροφορίας, τα εγκαίνια του Προσκοπικού χωρίου «Πεταλούδες» θα τελεσθούν παρουσία των Βασιλέων κατά τας εορτάς της Ενσωματώσεως.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΝΑΩΝ
Χθες η Α.Σ. ο Μητροπολίτης κ. Σπυρίδων συνοδευόμενος υπό του Διευθυντού της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας κ. Κοντή επεθεώρησαν τας εκτελουμένας εργασίας επισκευάσεως των Ιερών Ναών της πόλεως Ρόδου πληγέντων εκ των σεισμών.
Ως εγνώσθη, εντός των ημερών θα αρχίσουν αι εργασίαι της συνεχίσεως της εικονογραφήσεως του Ιερού Ναού του Αγ. Δημητρίου.

ΚΑΝΤΣΟΝΕΤΤΕΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΔΙΟΥΣ
Αύριον την 8.30 εσπερινήν, θα τραγουδήση από του Ραδιοφωνικού Σταθμού Ρόδου ο καντσονετίστας με την Χρυσή Φωνή Γιάννης Νικολαΐδης, τας 4 ιταλικάς καντσονέττας, αι οποίαι εβραβεύθησαν εις το Φεστιβάλ του Σαν Ρέμο.

ΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΗΣ
Ερωτηθείς χθες ο Κεντρικός Λιμενάρχης πλωτάρχης Γελαδάκης, σχετικώς με το επεισόδιον το οποίον ανέφερον οι Συμαίοι αλιείς, διηυκρίνισεν ότι δεν εγένετο το καινοφανές. Διότι συνήθως τα περιπολικά σκάφη πυροβολούν εις τον αέρα, όπερ πιθανόν συνέβη και εν προκειμένω.

ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΤΟΥ κ. ΚΑΡΑΠΕΤΡΟΥ
Αύριον την 12ην μεσημβρινήν, εις την Ροδιακήν Λέσχην θα δοθή διάλεξις του κ. Παύλου Καραπέτρου με θέμα «Μόρφωσις και Κράτος».
Η είσοδος θα είναι ελευθέρα.

ΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΩ
Την Δευτέραν θα συνέλθη εις συνεδρίασιν το Υπηρεσιακόν Συμβούλιον Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων Δωδεκανήσου, προς εξέτασιν διαφόρων ζητημάτων της αρμοδιότητός του.
Μεταξύ άλλων, το Υπηρεσιακόν Συμβούλιον θα συζητήση επί του θέματος των προαγωγών των δημοτικών υπαλλήλων Κω, και θα λάβη σχετικάς αποφάσεις.