Συνεδριάζει την Παρασκευή το Λιμενικό Ταμείο Ν. Δωδεκανήσου

Αύριο στις 12 το μεσημέρι πρόκειται να συνεδριάσει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου.

Τα θέματα που θα συζητηθουν, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη είναι τα εξής:
1. Διαβίβαση φακέλου και εξέταση πρακτικού Επιτροπής Διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την εκπόνηση χρηματοοικονομικής μελέτης, φακέλου προκήρυξης και την συνολική υποστήριξη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου, για την διαδικασία διενέργειας ανοικτού διεθνούς δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη φορέα διαχείρισης του Κέντρου Επισκευής Πλοιαρίων στην περιοχή Καναμάτ Δήμου Ρόδου, προϋπολογισμού 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 02/2017 Διακήρυξη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου (Ν.Π.Δ.Δ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

2. Σχετικά με την άρση εμπιστευτικότητας αρχείων κατατιθέμενης προσφοράς ενός εκ των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων στον Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), για την επιλογή αναδόχου για την ετήσια (1 έτος) ανάθεση παροχής υπηρεσιών φύλαξης στα πλαίσια των σχεδίων ασφαλείας των λιμενικών εγκαταστάσεων του Εμπορικού Λιμένα Ρόδου και των λιμένων Κολώνας, Ακαντιάς και Μαρίνας Μανδρακίου Ρόδου, σε ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, προϋπολογισμού 349.999,99€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 01/2017 Διακήρυξη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου (Ν.Π.Δ.Δ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

3. Έγκριση 19ης πιστοποίησης του έργου "Κατασκευή αποβάθρας στη θέση Πέταλο λιμένα Σύμης" , αναδόχου εταιρείας Ι. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Α.Ε.

4. Εξέταση αιτήματος παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου "Κατασκευή αποβάθρας στη θέση Πέταλο λιμένα Σύμης" , αναδόχου εταιρείας Ι. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Α.Ε

5. Έγκριση τευχών δημοπράτησης, δημοπράτησης, σύστασης επιτροπής δημοπρασίας και διάθεσης πίστωσης του έργου: "Κατασκευή και τοποθέτηση σκιάστρων στον λιμένα Κολώνας Ρόδου", προϋπολογισμού 36.000€, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

6. Εγκριση 2ου Α.Π.Ε.  των εργασιών του έργου: Αντικατάσταση προσκρουστήρων λιμένα Τήλου συμβατικής δαπάνης 45.474,90€

7. Έγκριση 2ου λογαριασμού του έργου: Αντικατάσταση προσκρουστήρων λιμένα Τήλου» εργολαβίας VAST MAKE IKE

8. Έγκριση 2ου Λογαριασμού του έργου : “Εγκατάσταση τεσσάρων (4) τριφασικών ρευματοδοτών 125Α στην θέση Κολώνα Ρόδου”  υπό της αναδόχου εταιρείας ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.