Η καταπολέμηση της φυματίωσης στα χωριά της Ρόδου

ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΝ ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ AI KINHΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΕΩΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΝ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

H Kυβέρνησις εδέχθη όπως την προσεχή Παρασκευήν συζητηθεί κατόπιν προτάξεως η κατατεθείσα εις την Βουλήν επερώτησις των βουλευτών του Κόμματος των Φιλελευθέρων, σχετικώς με την δήθεν κομματικήν πολιτείαν του Νομάρχου Δωδεκανήσου κ. Γ. Ρεμπάκου.

Κατά την διεξαχθησομένην συζήτησιν θα αποδειχθή περιτράνως ότι η μήνις των επερωτώντων βουλευτών οφείλεται κατά γενικήν ομολογίαν εις την επιτυχίαν του Νομάρχου εν Δωδεκανήσω και κατά συνέπειαν την φθοράν των αντιπάλων της Κυβερνήσεως. 

Οι επερωτώντες βουλευταί ουδέποτε ησχολήθησαν ή ενδιεφέρθησαν διά την προώθησιν των Δωδεκανησιακών ζητημάτων, αλλά τώρα κατά παραγγελίαν των αποτυχόντων τοπικών πολιτικών αντιπάλων της 
Κυβερνητικής παρατάξεως και εν όψει αναπληρωματικής εκλογής διά λόγους καθαρώς αντιπολιτευτικούς επιθυμούν να δημιουργήσουν θόρυβον με σκοπόν να ανακόψουν το εποικοδομητικόν έργον της Κυβερνήσεως εις την Δωδεκάνησον.

Η κυβέρνησις όμως δεν πρόκειται να παρασυρθεί εις ακάρπους συζητήσεις, αλλά με την γνώριμον πλέον εις τους Δωδεκανησίους στοργήν της, θα συνεχίσει αμείωτον το ενδιαφέρον και αδιάπτωτον το έργον της διά την πρόοδον και ευημερίαν των νησιών μας.

ΔΕΝ ΗΤΟ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Σημειωτέον ότι εις την κατατεθείσαν επερώτησιν διά τον κ. Νομάρχην, αναφέρεται ότι “επέδειξεν εθνικήν αναξιότητα κατά την περίοδον της Ιταλικής κατοχής”. Ως γνωστόν κατά την κατοχήν ο Νομάρχης δεν ευρίσκετο ενταύθα.
 


Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΕΩΣ ΕΝΩ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ  
ΠΕΡΙΕΡΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΡΟΔΙΑΚΗΝ ΥΠΑΙΘΡΩΝ

Ένα αυτοκίνητο με “διπλό σταυρό” επάνω στο τζαμί, σταμάτησε απότομα σ’ ένα χωριό της Ρόδου. Οι κάτοικοι ασυνήθιστοι από την περίεργον αυτήν επίσκεψιν, έτρεξαν προς το μέρος όπου είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητο. Μία μεγάλη πινακίδα στον προφυλακτήρα έγραφε:

“Συνεργείον Αντιφυματικού Εμβολιασμού του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας”. 
Το μεγάφωνον άρχισε να καλεί τους νέους και τις νέες του χωριού να παρουσιασθούν στο Κοινοταρχείο όπου θα τους εμβολίαζαν. 

Ήταν γνωστή σε όλους η φυματίωσις και τα αποτελέσματα αυτής. 
Με προθυμία λοιπόν, όλοι πήγαν στο Κοινοταρχείον. 
Οι γιατροί και οι αδελφές με το χαμόγελο στα χείλη υποδέχονται όλους τους νέους και τους εμβολιάζουν.
Μία γκριμάτσα πόνου στην αρχή που τους εμβολιάζουν και ένα χαμόγελο ύστερα.

Αυτό ήταν. Τίποτα άλλο!..
Το συνεργείον αντιφυματικού εμβολιασμού του Υπουργείου Προνοίας ευρίσκεται από εβδομάδος και πλέον εις την πόλιν μας και εμβολιάζει όλους τους νέους και τις νέες από 20 ετών και κάτω. Τις ημέρες αυτές περιοδεύει εις τα χωρία της Νοτίου Ρόδου. 

Κατόπιν αφού εμβολιάσει τους κατοίκους και των άλλων χωρίων θα έλθη εις την πόλιν της Ρόδου όπου και θα τερματίσει την περιοδείαν του.
Χαρακτηριστικό γεγονός είναι ότι όλοι οι κάτοικοι της Ρόδου έχουν κατανοήσει την ωφελιμότητα του αντιφυματικού εμβολιασμού και με ενδιαφέρον προσέρχονται εις το συνεργείον διά να εμβολιασθούν.

Το συνεργείον αφού περατώσει τας εργασίας του εις την Ρόδον θα αναχωρήσει εις τας άλλα νήσους του Δωδεκανησιακού συμπλέγματος, όπου θα συνεχίσει το αξιόλογον έργον του.