Απερρίφθη από το δικαστήριο η αγωγή για την μίσθωση του Ακταίον

Απορρίφθηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου η αγωγή που κατέθεσαν δύο εταιρείες από την Κρήτη με την οποία ζητούσαν να ακυρωθεί η δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2015 για την μίσθωση του Ακταίον σε ιδιώτη.

Πρόκειται για μία εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και μία ανώνυμη εταιρεία, με έδρα και οι δύο στο Ηράκλειο της Κρήτης, οι οποίες διά της δικηγόρου κ. Κατερίνας  Βολονάκη το καλοκαίρι του 2016 προσέφυγαν στην δικαιοσύνη, θεωρώντας πως ο διαγωνισμός δεν έγινε με την νόμιμη διαδικασία και η διακήρυξη δεν περιλάμβανε όλα τα στοιχεία που προβλέπει ο νόμος με αποτέλεσμα να «ερμηνευτεί» ελλιπώς από τους εκπροσώπους τους αλλά και από άλλους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι και τελικά δεν συμμετείχαν.

Ωστόσο το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου με την απόφασή του απέρριψε την αγωγή με το αιτιολογικό ότι «λείπει το έννομο συμφέρον των εναγομένων για τη δικαστική επιδίωξη του επικαλούμενου από αυτές δικαιώματός τους, διότι δεν συμμετείχαν στο διαγωνισμό του οποίου την ακυρότητα προσβάλλουν, ώστε να δικαιούται με βάση την έννομη σχέση που θα είχε δημιουργηθεί από τη συμμετοχή τους, να εγείρουν την υπό κρίση αγωγή.

Διότι, το έννομο συμφέρον τους θα έπρεπε να είναι άμεσο και παρόν, ήτοι να στηρίζεται σε έννομη σχέση που στην υπό κρίση περίπτωση δεν υφίσταται μεταξύ των διαδίκων. Άλλωστε η έννομη προστασία που ζητούν με τη μορφή της έκδοσης αναγνωριστικής απόφασης δεν αποτελεί πρόσφορο μέσο και μοναδικό κατά τα αναφερόμενα στην οικεία μείζονα σκέψη για την αποτροπή του κινδύνου στα συμφέροντα τους, διότι ο νόμος τους παρείχε ένδικη προστασία με την άσκηση ενστάσεων και προσφυγών στα αρμόδια διοικητικά όργανα και δικαστήρια πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας.

Ως εκ τούτου οι εναγόμενες (οι δύο εταιρείες) δεν έχουν έννομο συμφέρον για την άσκηση της υπό κρίση αγωγής και συνεπώς θα πρέπει αυτή, να απορριφθεί ως απαράδεκτη».

Σημειώνεται πως οι δύο εταιρείες με την ίδια απόφαση του δικαστηρίου, θα κληθούν να καταβάλλουν το ποσό των 300 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα.

Υπενθυμίζεται πως στην πολυσέλιδη αγωγή τους οι δύο εταιρείες επεσήμαναν μεταξύ άλλων πως ο διαγωνισμός δεν έγινε με την νόμιμη διαδικασία και η διακήρυξη δεν περιλάμβανε όλα τα στοιχεία που προβλέπει ο νόμος με αποτέλεσμα να «ερμηνευτεί» ελλιπώς από τους εκπροσώπους τους αλλά και από άλλους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι και τελικά δεν συμμετείχαν.

Ο λόγος της μη συμμετοχής τους – όπως ανέφεραν-, όσο και άλλων ενδιαφερομένων ήταν αφενός οι καταχρηστικές και αδικαιολόγητες απαγορεύσεις και αφετέρου οι ασάφειες και ελλείψεις της διακήρυξης οι οποίες εμπόδισαν την συμμετοχή περισσοτέρων πλειοδοτών, οι οποίοι εάν συμμετείχαν, όπως και εκείνοι, είναι βέβαιο ότι το προσφερόμενο μίσθωμα θα αυξάνονταν σημαντικά καθώς το εκμισθούμενο ακίνητο βρίσκεται στο κεντρικότερο σημείο της πόλεως Ρόδου, με υψηλή εμπορική αξία και κίνηση.

Ωστόσο τίποτα από αυτά δεν έγιναν, και στον διαγωνισμό τελικά συμμετείχαν μόνον δύο πλειοδότες, και το δε επιτευχθέν  μίσθωμα ανήλθε μόλις στο ποσό των 8.500 ευρώ με ποσό εκκίνησης τις 8.000 ευρώ!

Παράλληλα οι  δύο εταιρείες επισημαίνουν πως ούτε και τα ακριβή τετραγωνικά, η έκταση δηλαδή του κτιρίου και του αύλειου χώρου του αναφέρονταν αναλυτικά στην διακήρυξη με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εκτιμήσουν σωστά την δημοπρασία και το κόστος αυτής, ώστε να κάνουν ένα σωστό οικονομικό υπολογισμό.