Ζητήθηκε διάθεση 30.000 δρχ από την Καπνοβιομηχανία Ρόδου για προικοδοτήσεις άπορων κορασίδων

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ
Χθες την πρωΐαν ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος συνεργάσθη μετά του Μητροπολίτου Ρόδου κ. Σπυρίδωνος, του Ανωτέρου Διοικητού Χωροφυλακής Δωδεκανήσου κ. Παναγιωτακοπούλου και του Υποδιοικητού της ανωτέρας Διοικήσεως κ. Μπαγλανέα.

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
Την προσεχήν Πέμπτην ημέραν εορτής των Τριών Ιεραρχών, ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων θα τελέση την θείαν λειτουργίαν είς τον ιερόν ναόν του Ευαγγελισμού. Την λειτουργίαν ταύτην θα παρακολουθήσουν οι μαθηταί και αι μαθήτριαι όλων των Σχολείων κατωτέρας, Μέσης και ανωτέρας εκπαιδεύσεως της Ρόδου.

ΤΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ
Κατά πληροφορίας εκ Παραδεισίου, ήρχισεν είς την εν λόγω κοινότητα η κατασκευή Υδραγωγείου.
Αί εργασίαι ήδη προχωρούν με ταχύτατον ρυθμόν υπολογίζεται δε ότι αύται θα περατωθούν συντόμως.

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΙΣ ΕΙΣ ΛΕΡΟΝ ΚΑΙ ΚΩ
Κατά πληροφορίας εκ Λέρου χθες ήρχισαν εκεί αί εργασίαι ασφαλτοστρώσεως της οδού Αγίας Μαρίνης μέχρις Άλιντα, συνολικής δαπάνης 365.000 δραχμών. Εξ άλλου, υπό της αρμοδίας υπηρεσίας της Νομαρχίας καταρτίζεται μελέτη διά την ασφαλτόστρωσιν της οδού και πλατείας της κοινότητας Καρδαμένης της νήσου Κω, συνολικής δαπάνης 100.000 δραχμών.

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ Ο ΝΕΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ ΤΩΝ Η.Π.Α.
Ως ανεκοινώθη, την προσεχή Κυριακή αναμένεται να αφιχθή είς Ρόδον ο νέος Ναυτικός ακόλουθος των Ηνωμένων Πολιτειών είς την πρεσβείαν Αθηνών, πλοίαρχος Σκάλ.

Ο Αμερικανός ναυτικός ακόλουθος την προσεχή Δευτέρα, θα επισκεφθή τον Νομάρχην, τον Μητροπολίτην, τον ανώτερον διοικητήν και τον Δήμαρχον Ρόδου, συνοδευόμενος υπό του κεντρικού λιμέναρχου Ρόδου πλωτάρχου Γελαδάκη.

Κατά την άφιξήν του είς το αεροδρόμιον, τον Αμερικανόν ναυτικόν ακόλουθον θα υποδεχθούν ο κυβερνήτης του πλωτού Αμερικανικού ραδιοσταθμού κ. Ουάϊν-γκλάϊν, ο κεντρικός λιμενάρχης κ. Γελαδάκης και αμερικανοί αξιωματικοί. Η επίσκεψις είναι τυπική.

Εζητήθη η διάθεσις 30.000 δραχμών παρά της Καπνοβιομηχανίας διά προικοδοτήσεις
Δι’ εγγράφου του κ. Νομάρχου πρός τον Υπουργόν των Οικονομικών, παρακαλείται ούτος όπως εγκρίνη την διάθεσιν 30.000 δραχμών, παρά της Καπνοβιομηχανίας Ρόδου, προκειμένου αύται να χρησιμοποιηθούν διά την έκδοσιν 30 βιβλιαρίων Προικοδοτήσεως απόρων Κορασίδων, τα οποία ομού με άλλα, θα διανεμηθούν υπό του Βασιλέως κατά τάς εορτάς της Ενσωματώσεως.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΜΗΝ
ΣΥΜΗ (του ανταποκριτού μας).
Ο Σύλλογος Ερασιτεχνών «ο Σοφοκλής» ανέλαβε πρωτοβουλίαν διά την εγκατάστασιν κινηματογράφου πρός ψυχαγωγίαν του κοινού. Ο Σύλλογος ήδη κινείται δραστηρίως διά την, όσον το δυνατόν συντομώτερον, πραγματοποίησιν των σχεδίων του.

ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΑΡΤΟΥ
Υπό της Αγορανομικής Επιτροπής Ρόδου καθωρίσθησαν αί τιμαί άρτου ως εξής: Άρτος λευκός 5 δρχ. κατά κιλόν, άρτος πιτυρούχος 3.10 δρχ.