Την Δευτέρα θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου

Αύριο Δευτέρα στις 1.30 μ.μ., πρόκειται να συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου. Τα θέματα που θα συζητηθούν, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη είναι τα εξής:

Eνημέρωση από τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Αντιδημάρχους,  Εντεταλμένους Συμβούλους και Δημοτικούς Συμβούλους.
1. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Β.Παπαδημητρίου-Ξεπαπαδάκη)
1.1. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Ρόδου» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» (κωδικός πρόσκλησης ΝΑΙΓ53, Α/Α ΟΠΣ: 2301) αρ.πρωτ. 2/4923/2018

1.2.Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: «Αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής της Νέας Σχολικής Μονάδας Λάρδου Δήμου Ρόδου» στον Άξονα 1 Προτεραιότητας 2 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» (κωδικός πρόσκλησης ΝΑΙΓ53, Α/Α ΟΠΣ: 2301) αρ.πρωτ.2/5096/2018

1.3. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: «Διευθέτηση ρέματος “Ποτού’’ Φαληρακίου Δήμου Ρόδου» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» (κωδικός πρόσκλησης ΝΑΙΓ53, Α/Α ΟΠΣ: 2301) αρ.πρωτ.2/5101/2018

1.4.Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: «Διευθέτηση ρέματος “Ρύακα’’ T.K. Γενναδίου Δήμου Ρόδου» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» (κωδικός πρόσκλησης ΝΑΙΓ53, Α/Α ΟΠΣ: 2301) αρ.πρωτ.2/5097/2018

1.5. Έγκριση Δαπάνης της Τεχνικής Συνάντησης του έργου «Ολοκληρωμένο Τηλεματικό Σύστημα Δημοτικών Συγκοινωνιών για Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα» και ακρωνύμιο «ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 αρ.πρωτ.2 /4927/2018

1.6. Έγκριση αποδοχής και υπογραφής παράτασης σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016» για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» και αποδοχή του τρόπου χρηματοδότησης αρ.πρωτ. 2/4924/2018

1.7. Αποδοχή απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης της πράξης  «Προμήθεια  ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τη βιβλιοθήκη της Κρεμαστής ΔΕ Πεταλούδων» του ΠΑΑ αρ.πρωτ. 2/5104/2018

1.8. Αποδοχή χρηματοδότησης αρ.πρωτ. 2/4921/2018.

2.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Σ.Διακοσταματίου)
2.1. Έγκριση  αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  Δήμου Ρόδου οικ. έτους 2018.

2.2. Ορισμός μελών στις Επιτροπές παραλαβής Υλικών και Υπηρεσιών για το έτος 2018.  Αρ.πρωτ. 2/4119/2018. 

2.3. Έγκριση από το Δ.Σ. για διενέργεια διαγωνισμών έτους 2018 αρ.πρωτ. 2/3853/2018. 

2.4. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης για τη συντήρηση του Συστήματος Ευφυών Μεταφορών (ΣΕΜ) του Δήμου Ρόδου με Κ.Α. 10-6265.0004 (αρ.πρωτ. 2/1813/2018) 

2.5. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την αποκατάσταση των ραντάρ του Συστήματος Ευφυών Μεταφορών ΣΕΜ με Κ.Α. 10-6673.0005 (αρ.πρωτ.2/1809/2018)

2.6. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης για την προμήθεια παιχνιδιών για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ρόδου Κ.Α. 15-6694.0001 (αρ.πρωτ.2/1810/2018).

2.7. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης για την προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ρόδου Κ.Α. 15-6694.0001 (αρ.πρωτ. 2/1807/2018) 

2.8. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης για το πρόγραμμα Visits4u Σχεδιασμός – γραφιστική επιμέλεια τουριστικού χάρτη και εντύπου με αναγνωσιμότητα για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) του Δήμου Ρόδου με Κ.α. 00-6495.0015    (αρ.πρωτ. 2/1811/2018)

2.9. Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης την προμήθεια αναλωσίμων πολιτικών γάμων του Δήμου Ρόδου Κ.Α. 10-6699.0001 αρ.πρωτ. 2/1808/2018

2.10. Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης για την προμήθεια αναλωσίμων Κοιμητηρίου Ταξιαρχης και τοπικών εορτών του Δήμου Ρόδου Κ.α. 45-6699.0003 αρ.πρωτ. 1806/2018

2.11. Καθορισμός κωδικών προϋπολογισμού οικ.έτους 2018, ως δεκτικοί έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής αρ. πρωτ. 2/ 4849/2018

2.12. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον κ. Βενετσάνο Αντώνιο του Πολυχρόνη αρ.πρωτ. 2/5026/2018.

3.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ και Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ
(Εισηγητές: Διευθυντές κ.κ.Α.Μπεκιάρης–Α.Παρασκευοπούλου) 
3.1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού» αρ.πρωτ. 16/1859/2018. 

3.2. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων σε συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου πόλεως Ρόδου»  αρ.πρωτ. 16/4521/2018

3.3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου «Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Ρόδου» αρ.πρωτ. 16/4285/2018.

3.4. Έγκριση της μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διευθέτηση τμήματος ρέματος «ΠΟΤΟΥ» στο Φαληράκι» αρ.πρωτ. 16/4828/2018

3.5.Έγκριση της μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διευθέτηση τμήματος ρέματος «ΡΥΑΚΑ» στην Τ.Κ. Γενναδίου» αρ.πρωτ. 16/4884/2018  

3.6.Έγκριση της μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής της Νέας Σχολικής Μονάδας στον Οικισμό Λάρδου» αρ.πρωτ. 16/4898/2018

3.7.Γνωμοδότηση για την οριοθέτηση τμήματος του υδατορέματος «ΡΥΑΚΑ» στην τοπική Κοινότητα Γενναδίου της Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου του Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ. 16/4827/2018

3.8. Γνωμοδότηση για την οριοθέτηση τμήματος του υδατορέματος «ΠΟΤΟΥ» στην περιοχή Φαληράκι της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας του Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ. 16/4826/2018.

3.9. Έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός καινούργιου (1) ερπυστριοφόρου προωθητή γαιών και ενός (1) καινούργιου ελαστιχοφόρου εκσκαφέα για την κάλυψη των αναγκών της αντιπλημμυρικής προστασίας του Δήμου Ρόδου» αρ.πρωτ. 16/ 4938/2018

3.10. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση και επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού εντός πόλεως Ρόδου» αρ.πρωτ. 16/4955/2018.
Θέματα Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης

3.11. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Εκτέλεση έργων επείγοντος χαρακτήρα στη Μεσαιωνική Πόλη αρ.πρωτ. 2/4729/2018

3.12. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων οδού Ιπποτών» αρ.πρωτ. 2/4730/2018.

4. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μ.Παλαιολόγου)
4.1.Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής της προμήθειας ενός ανοικτού ανατρεπόμενου φορτηγού και ενός φορτηγού τύπου VAN.  (αρ.πρωτ. 2/2469/2018)

5. ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Δ.Ο.Π.)
(Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Σ.Πετράκης)
5.1. Έγκριση της αρ.1/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά «Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου, Αντιπροέδρου και αποζημίωσης ανά συνεδρίαση μελών Δ.Σ. έτους 2018». 

5.2. Έγκριση της αρ.3 /2018 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά «Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018»

6.ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
(Εισηγητής: Δήμαρχος  κ.Φ.Χατζηδιάκος)
6.1.  Έγκριση της υπ΄αριθ. 7/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά  «Υποχρεωτική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού και 1η εσωτερική αναμόρφωση του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, οικονομικού έτους 2018»

7.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα.Μ.Χατζηλαζάρου)
7.1. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της υπαλλήλου της Δ/νσης Τουρισμού του Δ.Ρ. κας. Δέσποινας Αντωναράκη στο Παρίσι της Γαλλίας προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού Salon Mondial Du Tourisme 2018 αρ.πρωτ.2/4632/2018

7.2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της υπαλλήλου της Δ/νσης Τουρισμού του Δ.Ρ. κας. Σέβας Τσίμπλη στο Βερολίνο της Γερμανίας προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού ΙΤΒ 2018 αρ.πρωτ. 2/4634/2018.

7.3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της Διευθύντριας της Δ/νσης Τουρισμού του Δ.Ρ. κας.Βεατρίκης-Καλλιόπης Σέρβου στο Βερολίνο της Γερμανίας προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού ΙΤΒ 2018 αρ.πρωτ. 2/4636/2018

7.4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της υπαλλήλου της Δ/νσης Τουρισμού του Δ.Ρ. κας. Αναστασίας Σαββιού στη Μόσχα της Ρωσίας προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού ΜΙΤΤ 2018 αρ.πρωτ. 2/4647/2018.

7.5. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση του υπαλλήλου της Δ/νσης Τουρισμού του Δ.Ρ. κ.Βαλάσιου Φακιόλη στη Μόσχα της Ρωσίας προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού ΜΙΤΤ 2018 αρ.πρωτ. 2/4646/2018.

7.6. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση του Προϊσταμένου του Τμήματος Προβολής, Προώθησης και Πληροφόρησης της Δ/νσης Τουρισμού του Δ.Ρ. κ. Κώστα Χατζίκου στο Παρίσι της Γαλλίας προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού Salon Mondial Du Tourisme 2018 αρ.πρωτ. 2/4631/2018

8. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Γ.Πόκκιας)
8.1. Έγκριση επιχορήγησης μη Κυβερνητικού, μη Κερδοσκοπικού και Πολιτιστικού Συλλόγου με την επωνυμία «Σύλλογος Φιλοζωικής Ρόδου» αρ.πρωτ. Αριθμ. Πρωτ. 5/4807/2018

8.2. Έγκριση απολογισμού προγράμματος ελέγχου ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων Δήμου Ρόδου για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2017 έως και 31 Δεκεμβρίου 2017 και διάθεσης  των προϊόντων σφαγής σε προνοϊακές δομές αρ.πρωτ. 5/4835/2018

8.3. Επιβολή διοικητικού προστίμου στον Μαχραμά Νικόλαο του Στέργου για  παραβάσεις του Ν. 4039/2012 αρ.πρωτ.5/4845/2018

9. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα.Α.Ζωάννου)
9.1. Αποδοχή χρηματοδότησης από την Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης  για την υλοποίηση του υποέργου «Βοήθεια στο σπίτι 2017»

9.2. Μεταστέγαση ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας αρ.πρωτ. 14/4901/2018

10.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ι.Κορωναίος)
10.1. Προσωρινή μετεγκατάσταση και συστέγαση Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Γενναδίου στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σχολείου Γενναδίου"

11. Λήψη απόφασης για ανάκληση της παραχώρησης του αναψυκτηρίου που βρίσκεται εντός του Δημοτικού Πάρκου «ΘΕΡΜΑΙ» 

12. Συνδρομές ημερήσιων και εβδομαδιαίων εφημερίδων τοπικού τύπου αρ.πρωτ. 2/4585/2018.