Τρισδιάστατη τεκμηρίωση του ναού του Πυθίου Απόλλωνα στη Ρόδο

Σε συνεργασία με το Μετσόβειο Πολυτεχνείο αποφάσισε να προχωρήσει η Εφορία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου για την τρισδιάστατη τεκμηρίωση της υφιστάμενης κατάστασης του ναού του Πυθίου Απόλλωνα στην αρχαία Ακρόπολη της Ρόδου και των εναλλακτικών προτάσεων για την αποκατάστασή του.

Ήδη την περασμένη Παρασκευή (προχθές) υπεγράφη σύμβαση με σκοπό να υλοποιηθεί τους επόμενους μήνες και να αρχίσει η αποκατάσταση του μνημείου.

Η έρευνα θα γίνει από το εργαστήριο Φωτογραμμετρίας της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων του ΕΜΠ. 

Ειδικότερα, αντικείμενο της σύμβασης είναι: 
1. Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά την Τρισδιάστατη τεκμηρίωση της υφιστάμενης κατάστασης του Ναού του Πυθίου Απόλλωνα και των εναλλακτικών προτάσεων για την αποκατάστασή του στα πλαίσια προστασίας και ανάδειξης του αρχαίου μνημείου στον αρχαιολογικό χώρο της ακρόπολης της Ρόδου, κατά τα ειδικότερα στα προβλεπόμενα στο αίτημα της επιβλέπουσας μηχανικού του έργου και αναλύεται ως εξής: 

• Συλλογή δεδομένων για τη γεωμετρική τεκμηρίωση της υφιστάμενης κατάστασης.

Οι εργασίες αυτού του σταδίου περιλαμβάνουν: 
- Προγραμματισμό των εργασιών για την τρισδιάστατη γεωμετρική τεκμηρίωση του μνημείου

- Επί τόπου επίσκεψη στο μνημείο, αναγνώριση της ευρύτερης περιοχής για την πλήρη κατανόηση της γεωμετρίας και του μεγέθους του αντικειμένου προς τεκμηρίωση. 

- Λήψη τεκμηριωτικών φωτογραφιών και επιλογή των βέλτιστων μεθόδων αποτύπωσης του μνημείου. 

- Θέσπιση προδιαγραφών για τα προϊόντα της γεωμετρικής τεκμηρίωσης 

- Συλλογή των δεδομένων γεωμετρικής τεκμηρίωσης, που περιλαμβάνει: 
προετοιμασία εξοπλισμού, σύνταξη αυτοσχέδιων πεδίου, τοποθέτηση προσημασμένων φωτοσταθερών (προσημασμένων φωτοσταθερών και στόχων, τοπογραφικές - γεωδαιτικές μετρήσεις φωτοσταθερών (προσημασμένων και φυσικών σημείων λεπτομερειών), στόχων και χαρακτηριστικών σημείων του μνημείου, επίγειες σαρώσεις, λήψη επίγειων και εναέριων (με χρήση κατάλληλου UAV) εικόνων για φωτογραμμετρική επεξεργασία, επίγειες μετρήσεις για έλεγχο. 

• Δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου υφιστάμενης κατάστασης

Στο στάδιο αυτό περιλαμβάνεται 
- Προσδιορισμός των βέλτιστων (συνδυασμένων) τεχνικών για τη δημιουργία λεπτομερούς ψηφιακού τρισδιάστατου μοντέλου με υφή του μνημείου

- Επεξεργασία των δεδομένων των επίγειων σαρώσεων, για τη δημιουργία του βασικού τρισδιάστατου μοντέλου του μνημείου

- Εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων τεχνικών φωτογραμμετρίας και όρασης υπολογιστών, για την παραγωγή φωτορεαλιστικού τρισδιάστατου μοντέλου για το σύνολο του μνημείου και λεπτομερέστερων μοντέλων επιμέρους τμημάτων του που χρήζουν ειδικής μελέτης και αντιμετώπισης

- Συνδυασμός των παραχθέντων τρισδιάστατων μοντέλων για τη σύνταξη του τελικού ολοκληρωμένου μοντέλου με υφή του μνημείου

- Αξιολόγηση της καταλληλότητας του μοντέλου και απλούστευσή του για τη διερεύνηση εναλλακτικών προτάσεων δομητικής αποκατάστασης και εκτίμησης με το μοντέλο διακριτών και πεπερασμένων στοιχείων από το Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών. 

• Δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου με λίθους αποκατάστασης

Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει: 
- Διερεύνηση και καθορισμός των τεχνικών για τη δημιουργία ψηφιακού τρισδιάστατου μοντέλου με τους λίθους αποκατάστασης και συνθέσεων συμπληρωμάτων με δεδομένα εισαγωγής από το Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

- Δημιουργία των τρισδιάστατων μοντέλων των λίθων αποκατάστασης 

- Ενσωμάτωση των μοντέλων των λίθων αποκατάστασης και των συνθέσεων συμπληρωμάτων στο τρισδιάστατο μοντέλο του μνημείου

- Δημιουργία του ψηφιακού τρισδιάστατου μοντέλου της τελικής μορφής αποκατάστασης του μνημείου. 
Τα παραδοτέα του έργου και το χρονοδιάγραμμα παράδοσής τους, θα έχουν ως εξής: 

A. Tεχνική Έκθεση Α’ φάσης του προγράμματος 
Παράδοση της Τεχνικής Έκθεσης (Α’ φάση) σε ένα μήνα από την υπογραφή της σύμβασης. 

Η Τεχνική Έκθεση θα περιλαμβάνει:  
α) Περιγραφή των εφαρμοστέων μεθόδων και διαδικασιών/εργασιών για τη γεωμετρική τρισδιάστατη τεκμηρίωση του μνημείου

β) Προϊόντα δισδιάστατης γεωμετρικής τεκμηρίωσης της υφιστάμενης κατάστασης του μνημείου: 
- Τοπογραφικό διάγραμμα της ευρύτερης περιοχής του μνημείου, σε κλίμακα 1:50
- Οριζόντια τομή, σε κλίμακα 1:50
- Ανατολική όψη, σε κλίμακα 1:50
- Βόρεια όψη, σε κλίμακα 1:50
- Τρεις (3) εγκάρσιες τομές σε χαρακτηριστικές θέσεις του μνημείου, σε κλίμακα 1:50

Β. Τεχνική Έκθεση Β’ φάσης του προγράμματος, που θα παραδοθεί 6 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η Τεχνική Έκθεση θα περιλαμβάνει:  
α) Αναλυτική παρουσίαση των μεθόδων που εφαρμόσθηκαν για τη δημιουργία των τρισδιάστατων μοντέλων με υφή του μνημείου. 

β) Αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της τρισδιάστατης γεωμετρικής τεκμηρίωσης του μνημείου, που συνοδεύεται από: 
- Ψηφιακά αρχεία των φωτογραμμετρικών λήψεων (εναέριων και επίγειων) και των επίγειων σαρώσεων
- Τρισδιάστατο μοντέλο με υφή της υφιστάμενης κατάστασης του μνημείου 
- Όψεις των κιόνων, σε κλίμακα εκτυπωμένων σχεδίων 1:25
- Από αέρος κάτοψη του μνημείου, σε ορθοεικόνα, και κλίμακα εκτυπωμένου σχεδίου 1:25
- Οριζόντιες τομές του μνημείου σε χαρακτηριστικές θέσεις, σε γραμμικό σχέδιο και κλίμακα εκτυπωμένων σχεδίων 1:25
- Τρισδιάστατο μοντέλο του μνημείου στην τελική μορφή με τους λίθους αποκατάστασης. 

Τα παραδοτέα θα κατατίθενται στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου σε δύο (2) αντίγραφα σε έντυπη και ψηφιακή επεξεργάσιμη μορφή. 

Η επιστημονική ομάδα υλοποίησης του προγράμματος έχει πλήρη γνώση του μνημείου και του χώρου, ενώ η Υπηρεσία υποχρεούται να υποστηρίξει τεχνικά την εκπόνηση της ερευνητικής διαδικασίας.