Πώς μας βλέπουν οι Ελβετοί: Ο άνθρωπος ζει δυό φορές όταν βρίσκεται στη Ρόδο

ΠΩΣ ΜΑΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΟΙ ΕΛΒΕΤΟΙ: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΖΗ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΟΤΑΝ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ

ΛΩΖΑΝΗ-Ο συνεργάτης Π. Γκρελλέ της εφημερίδος “Γκαζέτ” της Λωζάνης (Ελβετίας) εις άρθρον του, αφιερωμένον εις την “Ρόδον” λέγει ότι τίποτε εις την Ελληνικήν ζωήν δε υποδηλώνει “υποανάπτυκτον χώραν”.

Τα εσωτερικά των σπιτιών είναι καθαρά και περιποιημένα, η φιλοξενία είναι παροιμιώδης και η ζωή περιστρέφεται γύρω από γερές και απλές παραδόσεις που συνθέτουν ένα τρόπον ζωής που έρχεται σε αντίθεση με το νοθευμένο και ψεύτικο που κυριαρχεί, όπως λέγει ο ίδιος, στα δικά του κλίματα.

Παντού στο νησί συναντά κανείς την ευτυχισμένη ένωση του παρελθόντος με το παρόν και ο άνθρωπος ζη δύο φορές όταν ξέρη να απολαμβάνη τα παλαιά. Ολες οι εποχές έχουν αφίσει ίχνη και ανάμεσά τους κυκλοφορούν οι σημερινοί άνθρωποι συνυφασμένοι στην ατμόσφαιρά τους, ευγενείς και χαμογελαστοί.

ΤΟ ΘΕΜΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΥΜΗΣ
Το θέμα της ολοκληρώσεως των εργασιών διανοίξεως φρέατος δι’ ύδρευσιν της Σύμης, εις την τοποθεσίαν Πέδι της νήσου εξητάσθη σήμερον εις κοινήν σύσκεψιν του κ. Νομάρχου, του βουλευτού κ. Χαρίτου του Δημάρχου Σύμης κ. Νικητιάδη και εκπροσώπου της εργοληπτρίας Εταιρείας. Κατά σχετικάς πληροφορίας απεφασίσθη η έντασις των προσπαθειών, δια την ολοκλήρωσιν του έργου.

ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΤΟΥ ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟΥ
Χθες την πρωΐαν εις το Βενετόκλειον Γυμνάσιον έλαβον χώραν οι αγώνες δρόμου επί ανωμάλου εδάφους του Σχολείου με τας εξής αποτελέσματα:

2200μ. μεγάλων τάξεων. 1) Μανέττας (ΣΤ) 2) Δημητρέλος (ΣΤ) 3) Γραμματόπουλος (Ε) 4) Λυσγάρης (Ε) 5) Παπαϊωάννου (Δ).

1200μ. μικρών τάξεων. 1) Καζάκης (Γ) 2) Παρισίδης (Γ) 3) Φαρμακίδης (Γ).
Δέον να σημειωθή ότι εις τους εν λόγω αγώνας μετέσχον περί τους 110 αθλητάς.

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΗΡΙΔΟΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΚΩΤΙΑΔΗ
ΑΘΗΝΑΙ, 20.

Ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης συνειργάσθη μετά των Υπουργών προεδρείας Κυβερνήσεως και Εσωτερικών κ.κ. Τσάτσου και Μακρή, παρισταμένων του Γεν. Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Κ. Ράλλη και του Γεν. Διευθυντού τύπου κ. Μπέττου, επί της εγκρίσεως και οριστικοποιήσεως του καταρτισθέντος παρά της Νομαρχίας προγράμματος εορτασμού της 10ετίας από της επισήμου Ενσωματώσεως της Δωδεκανήσου.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΠΕΔΕΙΞΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΔΙ’ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΘΕΝΤΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ
Χθες ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος εδέχθη εις συνεργασίαν τον πρόεδρον της κοινότητος Απολλώνων κ. Κούτρον, κατά την διάρκειαν της οποίας εξητάσθη το θέμα των απαλλοτριώσεων. Ο κ. Νομάρχης επέδειξε ζωηρόν δια την επιστροφήν των απαλλοτριωθέντων αγροτεμαχίων τα οποία ανήκουν εις 40 περίπου κτηματίας και άτινα αι Ιταλικαί αρχαί κατοχής είχον απαλλοτριώσει δια πολεμικούς σκοπούς. Μεθαύριον, ως εγνώσθη, θα μεταβή εις Απολλλωνα μηχανικός της Υπηρεσίας, δια την καταμέτρησιν των κτημάτων, προς περαιτέρω προώθησιν του ζητήματος.

ΔΕΝ ΕΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗ ΑΚΟΜΗ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ Κ.Φ.Σ.
Την προσεχή Τρίτην θα συνέλθη εις συνεδρίασιν το Διοικ. Συμβούλιον του επιμελητηρίου. Κατ’ αυτήν ο πρόεδρος του ΕΒΕΔ θα προβή εις ανακοινώσεις επί του θέματος των ασφαλίστρων και του Κώδικος Φορολογικών στοιχείων. Κατά σχετικάς πληροφορίας η Οικονομική Εφορεία Ρόδου δεν έλαβεν εισέτι το τυπικόν έγγραφον της αναστολής επεκτάσεως του Κώδικος, ως επίσης και το υποκατάστημα ΙΚΑ, δεν έλαβε το έγγραφον παρατάσεως της καταβολής μειωμένων ασφαλίστρων. Εν τούτοις, η αναστολή επεκτάσεως του Κώδικος κ.λπ. έχει από καιρού εξαγγελθή υπό της Κυβερνήσεως και η καθυστέρησις οφείλεται πιθανώς εις υπηρεσιακούς λόγους.