Φλας στο παρελθόν


Εν Ρόδω
Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 1958
Αριθ. Φύλλου 2041

 


ΑΠΟ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΙΤΑΣ ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΕΚΤΙΣΘΗ ΕΙΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ «ΤΣΑΜΠΙΚΑ»
ΣΑΝ ΠΑΟΛΟ (Ιδ. ανταπόκρισις).

Εις τα περίχωρα της πόλεως Λινς, της πολιτείας Σαν Πάολο της Βραζιλίας, υπάρχει ένας ελληνικού τύπου συνοικισμός, που εδημιουργήθη βασικώς δια την διαμονήν ροδιακής καταγωγής ομογενών.
Ο συνοικισμός αυτός ονομάζεται Αρχάγγελος και οφείλεται η δημιουργία του εις έμπνευσιν ενός Αρχαγγελίτη. Ο Αρχάγγελος δε αυτός της Βραζιλίας, δεν υστερεί σε γραφικότητα από τον ομώνυμόν του της Ρόδου. Χαρακτηριστικώς αναφέρεται ότι η εκκλησία του Αρχαγγέλου της Βραζιλίας ονομάζεται “Παναγία η Τσαμπίκα” και εκτίσθη από τον Στέφανον Βασιλειάδην εξάδελφον του επίσης Αρχαγγελίτη Δημάρχου του Λινς Μιχαήλ Ζερβού.

ΠΕΝΘΗ
Μετά πολύμηνον νόσον, ήτις τον εκράτει καθηλωμένον εις την κλίνην του, την οποίαν όμως εγλύκαινεν η διαρκής φροντίς πιστής συντρόφου και ανεξάντλητος στοργή των τέκνων του, παρέδωκε χθες το πνεύμα εις ηλικίαν 83 ετών ο συμπολίτης ΣΤΕΡΓΟΣ Ν. ΦΩΚΙΑΛΗΣ. Το επιχειρηματικόν του πνεύμα, το οποίον ενωρίς και εις χρόνους ήκιστα ομαλούς, δεν άφινεν ήσυχον την έμφυτον δραστηριότητά του. Και μεθ’ όλην την δυσμένειαν του καιρού και της καταστάσεως εγένετο ο ιδρυτής του φερωνύμου Οίκου του οίνων και οινοπνευμάτων, την διεύθυνσιν του οποίου συνεχίζουν ευδοκίμως οι αντάξιοι υιοί του.
Ως κοινοτικός παράγων εχρημάτισε κατά τους χρόνους της κατοχής μέλος εκλεκτόν των κοινοτικών Σωματείων μας,ε πλήρωσε δε και αυτός τον πατριωτισμόν του δια του περιορισμού του εις το στρατόπεδον συγκεντρώσεως τον Νοέμβριον του 1940.
Εις την τεθλιμμένην σύζυγον, υιούς, θυγατέρα, εγγονούς και τους άλλους οικείους του μεταστάντος η “Ροδιακή” εκφράει τα βαθύτατα συλλυπητήριά της, εις δε τον κηδευόμενον σήμερον ελαφρόν το χώμα που θα τον σκεπάση και αιωνίαν την μνήμην.

ΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ
Συνήλθεν εις συνεδρίασιν το Διοικητικόν Συμβούλιον του Σωματείου Οικοδόμων Νοτίου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου το οποίον μεταξύ άλλων απεφάσισε όπως περιλάβει εις την δύναμίν του, τους οικοδόμους του Καστελλορίζου.
Η απόφασις αύτη, ελήφθη κατόπιν σχετικής αιτήσεως των οικοδόμων Καστελλορίζου.

Η  Σ.Τ.Ε.Ρ.
Χθες την μεσημβρίαν συνήλθεν εις συνεδρίασιν η Διοικούσα Επιτροπή της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου, και έλαβε διαφόρους αποφάσεις της αρμοδιότητός της.

ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΘΗ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΛΕΡΟΥ ΔΙΑ ΔΩΡΕΑΣ ΤΩΝ ΛΕΡΙΩΝ Ν. ΥΟΡΚΗΣ
Κατά πληροφορίας εκ Λέρου, υπό του Συλλόγου Λερίων Νέας Υόρκης απεστάλη προς τον καθηγητήν κ. Σαμάρκον το ποσόν των 100 δολλαρίων, το οποίον διατίθεται δια την επισκευήν του Κάστρου της Λέρου.
Η επισκευή θα πραγματοποιηθή εκ του εν λόγω ποσού και εξ άλλων εισφορών Λερίων, εκ διαφόρων χωρών.

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΙΣ ΖΑΧΑΡΕΩΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ ΧΑΛΒΑΔΩΝ
Ως ανεκοίνωσεν ο πρόδρος του ΕΒΕΔ κ. Αργύριος Θεοχάρης, κατά την διάρκειαν χθεσινής τηλεφωνικής συνδιαλέξεως με τας Αθήνας, ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης του εγνωστοποίησεν, ότι δι’ εγγράφου του, το αρμόδιον Υπουργείον, προς τον Νομάρχην κ. Ρεμπάκον, τον εξουσιοδοτεί όπως επιτρέπη την χρήσιν ζαχάρεως δια την παρασκευήν χαλβά εις Δωδεκάνησον.

ΠΤΩΣΙΣ ΧΙΟΝΩΝ ΕΙΣ ΚΑΡΠΑΘΟΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΩΝ
Κατά πληροφορίας εκ Καρπάθου, σφοδροτάτη κακοκαιρία ενέσκηψεν εκεί από ημερών συνοδευομένη από θαλασσοταραχής ασυνήθους.
Εις τα ορεινά χωριά της νήσου εσημειώθη πτώσις χιόνων ενώ εις τα πεδινά, η βροχόπτωσις εσυνεχίσθη ραγδαία επί τριήμερον.