Συνεδριάζουν οι δήμαρχοι του Νοτίου Αιγαίου

Στις 9 Φεβρουαρίου πρόκειται να συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου, στην Αθήνα.

Τα θέματα που θα απασχολήσουν την συνεδρίαση είναι τα εξής: 
Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικών Δ.Σ. της συνεδρίασης της 23/10/2017

Θέμα 2ο: Ενημέρωση προέδρου

Θέμα 3ο: Αναμόρφωση Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου οικ. έτους 2016 και Έκθεσης Εποπτικού Συμβουλίου επ’ αυτού

Θέμα 4ο: Απολογισμός ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου οικ. έτους 2016 και Έκθεσης Εποπτικού Συμβουλίου επ’ αυτού

Θέμα 5ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί λύσης ή μη του Επιστημονικού και Μορφωτικού Ιδρύματος Κυκλάδων (Ε.Μ.Ι.Κ.)

Θέμα 6ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για το Ακτινοθεραπευτικό Κέντρο Νοσοκομείου Ρόδου (Εισηγητής: Διακομιχάλης Δημήτρης Δ.Σ. Καλύμνου)

Θέμα 7ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για την αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων καζίνο στη Σαντορίνη (Εισηγητής: Ζώρζος Αναστάσιος - Νικόλαος Δήμαρχος Θήρας)

Θέμα 8ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αναστολή λειτουργίας του Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας Θήρας (Εισηγητής: Ζώρζος Νικόλαος - Αναστάσιος Δήμαρχος Θήρας)
Θέμα 9ο: Λειτουργία Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Δωδεκανήσου (Europe Direct) για την περίοδο 2018 - 2020 - Αίτημα για προκαταβολή του 50%, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. γ) της από 28-12-2017 Προγραμματικής Σύμβασης (ΑΔΑ:Ω0ΚΦ7ΛΞ-ΙΕΨ)

Θέμα 10: Έγκριση σύναψης συμβάσεων με εξωτερικούς συνεργάτες για το 2018
Α) για τη μηχανογραφική υποστήριξη λογιστηρίου
Β) για τη μηχανογραφική υποστήριξη οικονομικής υπηρεσίας - μισθοδοσίας 
Γ) για τον καθαρισμό των δύο (2) γραφείων των Τ.Π. Κυκλάδων και Δωδεκανήσου της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου

Δ) για την ετήσια συντήρηση - επικαιροποίηση συστήματος μηχανογραφικών εφαρμογών πληροφορικής έτους 2018

Ε) για τη συνδρομή σε ηλεκτρονική νομική βάση δεδομένων 

Θέμα 11ο: Απόδοση πάγιας προκαταβολής οικ. έτους 2017

Θέμα 12ο: Λήψη απόφασης για ανανέωση παραχώρησης χρήσης οχημάτων της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου σε ΟΤΑ Δωδεκανήσου για δράσεις πολιτικής προστασίας. 

Θέμα 13ο: Δημιουργία μητρώου σύμφωνα με το άρθρο 221, παρ. 8, του Ν. 4412/2016 (Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων).

Θέμα 14ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη στήριξη της παραγωγής Μουσικού Σχολείου Ρόδου. 

Θέμα 15ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση με τον ΔΟΠΑΡ Δήμου Ρόδου πολιτιστικής εκδήλωσης στη Ρόδο στις 24-2-2018

Θέμα 16ο: Εφάπαξ έγκριση δαπανών οικ. έτους 2018

Θέμα 17ο: Προμήθεια έξι (6) πυροσβεστικών οχημάτων ελαφρού τύπου 4χ4

Θέμα 18ο: Έγκριση δαπάνης αγοράς του ΚΖ’ τόμου των “Δωδεκανησιακών Χρονικών” από τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου. 

Θέμα 19ο: Έγκριση εξόφλησης δαπανών λειτουργίας υπηρεσιών ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου και ειδικότερα α) λειτουργικών δαπανών Π.Ο.Ε. 2017 και β) δαπανών 2018 

Θέμα 20: Επικύρωση αποφάσεων προέδρου ΠΕΔ με αριθμό 64-96/2017 και 1-4/2018 και αντιπροέδρου ΠΕΔ 2-5/2017

Θέμα 21ο: Ορισμός τόπου επόμενης συνεδρίασης Δ.Σ.