Φλας στο παρελθόν

 Εν Ρόδω Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 1958

Αριθ. Φύλλου 2042

 


ΜΕΛΕΤΑΙ ΔΙ’ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ ΕΡΓΩΝ  ΑΠΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Συνταχθείσαι υπό της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων της Νομαρχίας, αποστέλλονται εις 7 κοινότητας της Ρόδου, μελέται δι’ εκτέλεσιν διαφόρων έργων κοινής ωφελείας. Αι εν λόγω μελέται είναι αι εξής:
1) Εις την κοινότητα Φανών, δια την προμήθειαν και εγκατάστασιν εντός οικίσκων δύο αντλητικών συγκροτημάτων επί φρεάτων εις τας θέσεις Πλατύ και Καλοβρέχτης, δι’ άρδευσιν προϋπολογισθείσης δαπάνης 95.000.
2) Εις την κοινότητα Αρχαγγέλου, δια την κατασκευήν εξωτερικού υδραγωγείου εκ της γεωτρήσεως εις την θέσιν Λουτρά προϋπολογισθείσης δαπάνης 140.000 δραχμών.
3) Εις την κοινότητα Βατίου, δια την κατασκευήν υδραυλάκων μετά 2 υδατοδεξαμενών, προς άρδευσιν, εις τας θέσεις Ευρομάχεια και Αγγειό, προϋπολογισθείσης δαπάνης 50.000 δραχμών.
4) Εις την κοινότητα Καλαβάρδα, δια την κατασκευήν υδραυλάκων μήκους 1500 μέτρων, εις την θέσιν Αγιος Μηνάς, προϋπολογισθείσης δαπάνης 80.000 δραχμών.
5) Εις την κοινότητα Μαλώνας δια την κατασκευήν υδραυλάκων μήκους 3.000 μέτρων εις τη θέσιν “Κόκκινο Νερό”, προϋπολογισθείσης δαπάνης 200.000 δραχμών.
6) Εις την κοινότητα Τριαντών, δια την κατασκευήν υδατοδεξαμενής δι’ άρδευσιν χωρητικότητος 200 κυβικών μέτρων μετά 1500 μέτρων υδραυλάκων εις θέσιν Ταβάζι.
Και 7) εις την κοινότητα Παστίδας, δια την κατασκευήν αρδευτικών αυλάκων μήκους 3000 μέτρων εις την θέσιν “Αποστόλη”, προϋπολογισθείσης δαπάνης 170.000 δρχ.

ΔΕΝ ΑΠΕΣΤΑΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΝ  Ο ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ “ΝΙΡΕΥΣ”
Εις απάντησιν εγγράφου του Νέου εργατικού κέντρου, η Νέα Γενική Συνομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Ελλάδος εγνωστοποίησεν ότι, μέχρι στιγμής δεν απεστάλη εις το αρμόδιον Υπουργείον ο Προϋπολογισμός των Τεχνικών Σχολών Ρόδου και ότι προϋπόθεσις δια την χορήγησιν πιστώσεως εις τας Σχολάς, είναι η κατάθεσις του προϋπολογισμού της. Η Νέα Γενική Συνομοσπονδία, υπόσχεται ότι ευθύς ως αποσταλή ο Προϋπολογισμός, θα ενεργήση δια την ψήφισιν πιστώσεως προς ενίσχυσιν των Σχολών.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΕΙΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΝ
Σήμερον την πρωΐαν ο Μητροπολίτης κ. Σπυρίδων, θα τελέση την θείαν λειτουργίαν εις τον ιερόν ναόν της κοινότητος Αρχαγγέλου, όπου και θα ομιλήση.

ΑΝΑΧΩΡΕΙ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
Δια του ατμοπλοίου της γραμμής αναχωρεί σήμερον δια την πρωτεύουσαν ο Νομάρχης Δωδεκανήσου κ. Ρεμπάκος, δι’ εκτέλεσιν υπηρεσίας.
Ο κ. Νομάρχης θα παραμείνη εις Αθήνας επί διήμερον.

ΠΑΡΟΤΡΥΝΕΙ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΣ
Δι’ επιστολής του ο κ. Δραγάτης γραμματεύς του Σωματείου Οικοδόμων, παροτρύνει τους οικοδόμους Ρόδου να μη προσέλθουν εις τας αρχαιρεσίας του Παλαιού Σωματείου Οικοδόμων και να εγγραφούν εις το νέον Σωματείον “που εξασφαλίζει παντοτεινήν εργασίαν”.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ
Χθες την πρωΐαν ο κ. Νομάρχης συνειργάσθη μετά του Ανωτέρου Διοικητού Χωροφυλακής Δωδεκανήσου κ. Παναγιωτακοπούλου επί διαφόρων ζητημάτων της αρμοδιότητός του.

ΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ  ΚΑΙ ΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Ως πληροφορούμεθα υπό του προέδρου του Εργατικού Κέντρου Δωδεκανήσου παρεκλήθησαν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι του Σωματείου “Αναγέννησις” όπως σήμερον μετάσχουν της Συνελεύσεως της Ενώσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων, προκειμένου να συζητηθή το θέμα των συλλογικών συμβάσεων.
Σημειωτέον ότι ο πρόεδρος του ΕΚΔ μέχρι πρότινος, δεν ανεγνώριζε το σωματείον “Αναγέννησις”.