ΦΛΑΣ  στο παρελθόν


Εν Ρόδω
Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 1958
Αριθ. Φύλλου 2043


ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ «ΡΟΔΙΑΚΗΝ»
ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ «ΔΙΓΕΝΗΣ» 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟ 8ΜΗΝΟΥ

Κύριε Διευθυντά,
Επί του δημοσιεύματος του «Φρουρού» σχετικώς με την διαμαρτυρίαν του Εργατικού Κέντρου Δωδεκανήσου εις την οποίαν ετονίζετο ότι δεν υπάρχει έτερον Σωματείον Οικοδόμων Ρόδου, φέρομεν εις γνώσιν του κοινού τα εξής:
Από του παρελθόντος Ιουνίου είχαν τεθή αι βάσεις διάτην ίδρυσιν του Σωματείου, ήδη δε τούτο λειτουργεί κανονικώς ανεγνωρισμένον παρά του Πρωτοδικείου Ρόδου.
Συμπληρωματικώς αναφέρομεν ότι η διαμαρτυρία προεκλήθη εκ του Ε.Κ.Δ. διότι κατά τας γενομένας χθες εκλογάς του παλαιού Σωματείου Οικοδόμων αντιμετωπίζετο πρόβλημα ψηφοφόρων, λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι πλείστοι εκ τούτων έχουν απομακρυνθή εξ αυτού.
Ταύτα προς αποκατάστασιν της αληθείας.
Ο Πρόεδρος του Νέου Εργατικού Κέντρου 
Β. Καραγιάννης
Συμπληρωματικώς αναφέρεται ότι το Σωματείον Οικοδόμων «Διγενής» Επαρχίας Ρόδου, έχει αναγνωρισθή υπό του Πρωτοδικείου (αριθμ. αποφ. 459 1957) την 29-6-1957.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ
Ο ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΘΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 
ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗ ΕΠΙ 18 ΩΡΑΣ

ΑΘΗΝΑΙ (Ιδ. ανταπόκρισις). Ο Υπουργός Εμπ. Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης εδέχθη εις συνεργασίαν τον Δήμαρχον Αστυπαλαίας κ. Κονταράτον, μετά του γραμματέως του δήμου κ. Παλατιανού και συνεζήτησεν επί διαφόρων ζητημάτων αφορώντων τον Δήμον της νήσου.
Ο κ. Δήμαρχος επεσκέφθη επίσης τους Υπουργούς Εσωτερικών και Κοινωνικής Προνοίας καθώς και την ΔΕΗ, προς ρύθμισιν των εκκρεμών ζητημάτων της Δημοτικής Επιχειρήσεως Ηλεκτροφωτισμού.
Απεφασίσθη σχετικώς όπως ο ηλεκτροσταθμός Αστυπαλαίας εφεξής λειτουργή επί 18ωρον.

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 
ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΥΠΝΟΥ

Δι΄ αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού και Δικαιοσύνης, δημοσιευθείσης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αυξάνονται τα μισθώματα των ξενοδοχείων ύπνου από 1ης Οκτωβρίου 1957 κατά 17 ½ εκατοστά επί του βασικού και από 1ης Ιουνίου 1958 κατά 20 εκατοστά επί του βασικού. 

ΤΟ ΝΕΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 
ΤΟΥ ΦΥΣΙΟΛ. ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

Προχθές το απόγευμα συνήλθον εις συνέλευσιν τα μέλη του Φυσιολατρικού Ομίλου Ρόδου εις αίθουσαν του κέντρου «Ακταίον». Κατ’ αυτήν ωμίλησεν ο Πρόεδρος αυτού κ. Μιχαήλ Παπαθανάσης τονίσας την ανάγκην επαναλήψεως της λειτουργίας του Ομίλου. 
Μετά ταύτα εγένοντο αρχαιρεσίαι, προς ανάδειξιν νέου Διοικητικού Συμβουλίου, εξελέγησαν δε οι κύριοι Λογοθέτης, Βρούχος, Ζησιμάτος, Στέργου, Παπαζαχαρίου, Σαλαχούρης, Ερίνης, Παντελίδης και Καραγιάννης.
Διά την εξελεγκτικήν Επιτροπήν εξελέγησαν οι κύριοι Τσιμέτας και Φωστιέρης.
Το νεοεκλεγέν συμβούλιον θα συνέλθη την Τετάρτην διά να συγκροτηθή εις σώμα.
Κατά σχετικάς πληροφορίας η πρώτη εκδρομή θα πραγματοποιηθή συντόμως.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Καθήκον μου επιβεβλημένον θεωρώ όπως εκφράσω τας ευχαριστίας μου προς τον Διευθυντήν Χειρουργόν του Δημοτικού Νοσοκομείου «Ελπίς» Αθηνών Δρ. Τηλέμαχον Πέρραν, διότι δι’ επιτυχούς πλαστικής εγχειρίσεως εις την ρίνα της θηγατρός μου Μαρίνας, ετών 18, επέτυχεν άριστα αποτελέσματα. 
Ο ευχαριστών
ΙΩΑΝ. ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ
κάτοικος Απολακκιάς

Η ΔΕΚΑΕΤΗΡΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
Υπό της Περιφερειακής Εφορείας Προσκόπων Νοτίου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου απεφασίσθη η έκδοσις πολυσελίδου βιβλίου, επ’ ευκαιρία των εορτών της Ενσωματώσεως, εις το οποίον θα περιληφθή ολόκληρος η ιστορία του Δωδεκανησιακού Προσκοπισμού μετά την απελευθέρωσιν. Προς τούτο, σήμερον συνέρχεται εις συνεδρίασιν Επιτροπή Εφόρων, προς καθορισμόν των λεπτομερειών της εν λόγω Εκδόσεως.