ΦΛΑΣ  στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 1958
Αριθ. Φύλλου 2043

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
Γενομένων αρχαιρεσιών του Σωματείου Οικοδόμων Ρόδου «Η Ορθοδοξία», εξελέγησαν: πρόεδρος Αντώνιος Σωτηρίου, αντιπρόεδρος Φώτιος Λυκοπάντης, γραμματεύς Κωνσταντίνος Ροδίτης, ταμίας Ιωάννης Κρητικός, σύμβουλοι Αθανάσιος Χαστάς, Αντώνιος Παπαχατζής, Γεώργιος Αρφαράς, Γαβριήλ Λάππας, Αντώνιος Γαλανός, Αντώνιος Κάππος και Νικήτας Αμουργιανός. Εξελεγκτική Επιτροπή: Σταματέλλος Θεοδόσιος, Κυπριώτης και Αντώνιος Κρητικός. Αντιπρόσωποι παρά τω Εργατικώ Κέντρω Δωδ/νήσου Αντώνιος Σωτηρίου, Ιωάννης Κρητικός, Κωνσταντίνος Ροδίτης, Ιωάννης Σαρούκος και Τριαντάφυλλος Ζαχαρίας.

ΑΠΟ ΤΗΣ 7ης ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΑΡΧΙΖΟΥΝ
ΝΑ ΚΑΤΑΠΛΕΟΥΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ

Κατ’ ανακοίνωσιν του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου, κατά τον τρέχοντα μήνα θα καταπλεύσουν είς Ρόδον διά φιλικήν επίσκεψιν 7 αμερικανικά πολεμικά.
Ούτω, την 7ην Φεβρουαρίου θα καταπλεύση εν βοηθητικόν σκάφος το οποίον θα παραμείνη μέχρι της 11ης τρέχοντος.
Την 11ην τρέχοντος θα καταπλεύσουν 2 αντιτορπιλλικά τα οποία θα παραμείνουν μέχρι της 18ης.
Την 18ην τρέχοντος θα κατεπλεύσουν 2 αντιτορπιλλικά τα οποία θα παραμείνουν μέχρι της 25ης. Και την 27ην τρέχοντος θα καταπλεύσουν έτερα 2 αντιτορπιλλικά τα οποία θα παραμείνουν μέχρι της 3ης Μαρτίου,
Εξ’ άλλου, εγνώσθη ότι καθ’ όλους τους μήνας της Ανοίξεως, του θέρους και του φθινοπώρου, θα καταπλεύσουν είς τα ροδιακά ύδατα δι΄επισκέψεις μοίραι Αμερικανικών πολεμικών.

30 ΤΟΝΝΟΙ ΚΑΠΝΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΘΑ ΠΩΛΗΘΟΥΝ ΕΙΣ ΒΕΛΓΟΝ ΕΜΠΟΡΟΝ

Περί τα μέσα τρέχοντος μηνός αναμένεται να αφιχθή είς Ρόδον Βέλγος έμπορος, προσκληθείς υπό της Καπνοβιομηχανίας Ρόδου, προκειμένου να αγοράση ποσότητα καπνών, εκ των πλεονασμάτων του καπνεργοστασίου Ρόδου.
Κατά σχετικάς πληροφορίας, τα ευρισκόμενα εις τάς αποθήκας της Καπνοβιομηχανίας Ρόδου καπνά, τα οποία θα πωληθούν είς τον Βέλγον έμπορον, ανέρχονται εις 30 περίπου τόννους.

ΕΠΕΡΑΤΩΘΗ Η ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ως ανεκοινώθη, επερατώθη υπό της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων της Νομαρχίας η σύνταξις των Τεχνικών μελετών δι’ εκτέλεσιν διαφόρων έργων εις κοινότητας του Νομού, διά πιστώσεων εκ του Προγράμματος Μικρών Κοινωφελών έργων.
Βάσει των συνταχθησών μελετών, συντόμως θα προκηρυχθούν διαγωνισμοί, διά την ανάδειξιν μειοδοτών προς εκτέλεσιν των εν λόγω έργων.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΡΘΡΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ
ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑΝ

Ως πληροφορούμεθα εις την απογευματινήν εφημερίδα “Εξπρές” της Ελβετικής πόλεως Νεσατέλ, εδημοσιεύθη ενδιαφέρον άρθρον διά την Ρόδον, υπό της κας Γκριζέλ, με τίτλον “Η Ελλάς ίσταται είς το Ολυμπιακόν ύψος των μυθικών παραδόσεων”.
Το άρθρον αναφέρεται εις εντυπώσεις από την Ρόδον, η συγγραφεύς του δε εκφράζει τον θαυμασμόν της διά την αξιοπρέπειαν του Έλληνος και διά την αγάπην του και την καλωσύνη που επιδεικνύει πρός τους ξένους παραθεριστάς και τουρίστας.

ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΙΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ
Ως πληροφορούμεθα ο ακόλουθος της Αμερικανικής Πρεσβείας των Αθηνών κ. Τόμπσον, ολίγον πρό της αναχωρήσεώς του εδήλωσεν εις τους δημοσιογράφους ότι η τουριστική πόλις της Ρόδου του εδημιούργησεν αρίστας εντυπώσεις και ότι θα προσπαθήση όπως επισκέπτεται συχνότερον την ωραίαν αυτήν πόλιν.
Ο κ. Τόμπσον, καταλήγων, ετόνισεν ότι, θα ενδιαφερθή διά την καταχώρησιν άρθρων και περιγραφών σχετικών με την Ρόδον εις Αμερικανάς εφημερίδας, με την επιδίωξιν να προσελκυσθούν Αμερικανοί τουρίσται.