Προκήρυξη θέσεων στον Δήμο Καρπάθου

Από τον δήμο Καρπάθου εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

«Σας ενημερώνουμε ότι το ΑΣΕΠ προκήρυξε την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) συνολικά θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ανταποδοτικές υπηρεσίες πανεπιστημιακής, τεχνολογικής δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε ΟΤΑ Α’ βαθμού, συνδέσμους και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών  καθώς και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών).

Ο αριθμός προκήρυξης είναι η 3Κ/2018, ΦΕΚ δημοσίευσης 4/τεύχος ΑΣΕΠ/2-2-2018.

Οι θέσεις που προκηρύσσει και αφορούν τον Δήμο Καρπάθου είναι οι εξής:
1) ΜΙΑ (1)  ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.
2) ΜΙΑ (1) ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
3) ΜΙΑ (1) ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)
4) ΜΙΑ (1) ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ & ΦΟΡΤΩΤΗ
5) ΜΙΑ (1) ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ)
6) ΜΙΑ (1) ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
7) ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.
 
Οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων είναι οι κάτωθι:
Για τους ΠΕ από 26/02/2018 έως 13/03/2018.
Για τους ΔΕ από 20/02/2018 έως   07/03/2018.
Για τους ΥΕ από 08/03/2018 έως  23/03/2018.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ  αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του  τόπου  στην ηλεκτρονική δ/νση( www.asep.gr ).  

 Στην συνέχεια  υπογεγραμμένη  η εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
Α.Σ.Ε.Π. Αίτηση για την Προκήρυξη 3Κ/2018 Τ.Θ. 14308 Αθήνα Τ.Κ. 11510