ΦΛΑΣ  στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 1958
Αριθ. Φύλλου 2045ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΑΥΛΙΣ 
ΕΝ ΟΨΕΙ ΑΦΙΞΕΩΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ

Ως πληροφορούμεθα, ήρχισαν αι εργασίαι προετοιμασίας της παρά το «Θέρμαι» Βασιλικής επαύλεως, εν όψει της αφίξεως των Βασιλέων εις Ρόδον.
Ήδη εργάζονται δεκάδες εργατών, πάσης ειδικότητος, διά την προετοιμασίαν της επαύλεως.
Σημειωτέον ότι εις τον κήπον της επαύλεως εφυτεύθησαν άνθη, τα οποία θα έχουν ανθίσει κατά τας αρχάς Μαρτίου.

4336 ΝΑΥΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΕΞΕΔΟΘΗΣΑΝ 
ΑΠΟ ΤΟΥ 1948 ΜΕΧΡΙ 1958 ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ

Συμφώνως προς στατιστικά στοιχεία, συγκεντρωθέντα παρά της αρμοδίας υπηρεσίας του κεντρικού λιμεναρχείου Ρόδου, κατά το χρονικόν διάστημα από της 23ης Ιουλίου 1948 μέχρι της χθες εξεδόθησαν υπό του λιμεναρχείου Ρόδου 4336 ναυτικά φυλλάδια εις ισαρίθμους ναυτικούς.
Μόνον κατά τον διαρρεύσαντα μήνα Ιανουάριον εξεδόθησαν 50 ναυτικά φυλλάδια.
Εκ του συνόλου των 4336 ναυτικών φυλλαδίων μόνον 10 εξεδόθησαν διά θήλεις.

Η ΘΗΡΑ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ 10ην ΜΑΡΤΙΟΥ
Κατ’ ανακοίνωσιν του Δασαρχείου, η θηρευτική περίοδος λήγει την 10ην του προσεχούς μηνός Μαρτίου. Εξ άλλου, διά της αυτής ανακοινώσεως γνωστοποιείται ότι, επί 20 ημέρας μόνον, κατά την διάρκειαν του Απριλίου, θα επιτραπή η θήρα της τρυγόνος.

ΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΕΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ, 5
Το γενικόν Λογιστήριον κατέστησε γνωστόν εις τας Διοικήσεις των διαφόρων Επαγγελματικών Οργανώσεων, ότι αι αιτήσεις περί τμηματικής καταβολής χρεών προς το Δημόσιον, θα εισάγωνται προς συζήτησιν μόνον εφ’ όσον θα υποβάλλωνται μέσω του Δημοσίου υπαλλήλου, εις τον οποίον έχει βεβαιωθή το χρέος. Αι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύωνται και με το προβλεπόμενον υπό του Νόμου παράβολον.

ΚΑΤΑΠΛΕΟΥΝ ΠΟΛΕΜΙΚΑ
Αύριον την πρωίαν αναμένεται να καταπλεύση εις Ρόδον βοηθητικόν σκάφος του Έκτου Αμερικανικού Στόλου, δι’ ολιγοήμερον επίσκεψιν.
Εξ άλλου, την 11ην τρέχοντος αναμένονται να καταπλεύσουν δι’ επίσκεψιν εις τα ροδιακά ύδατα, 2 Αμερικανικά αντιτορπιλικά.
Αι επισκέψεις μονάδων του Έκτου Αμερικανικού Στόλου, θα συνεχισθούν καθ’ όλον τον τρέχοντα μήνα.

Ο ΕΦΟΠΛΙΣΤΗΣ κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ  ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 10.000 ΛΙΡΑΣ 
ΔΙΑ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΚΑΣΟΥ

ΑΘΗΝΑΙ, 5.
Ο Κάσιος εφοπλιστής κ. Παπαδάκης εδήλωσεν εις τον Υπουργόν Εμπ. Ναυτιλίας κ. Κωτιάδην ότι προσφέρει εισέτι διά τον Λιμενοβραχίονα Κάσου ποσόν 10.000 λιρών.
Ο προϋπολογισμός δαπάνης του έργου, απαιτεί ετέρας 6.000 λίρας, διά την πραγματοποίησιν του δε ενεργούν τόσον ο κ. Υπουργός όσον και οι Κάσιοι εφοπλισταί.

ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΤΟΥ κ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Την 12ην μεσημβρινήν της Κυριακής θα δοθή εις την Ροδιακήν Λέσχην διάλεξις του Γυμνασιάρχου κ. Χριστοδούλου Παπαχριστοδούλου, με θέμα «Το έργον του Γερασίμου Δρακίδου». Η είσοδος θα είναι ελευθέρα.