Φλας στο παρελθόν


Εν Ρόδω
Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 1958
Αριθ. Φύλλου 2046

 

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΝ ΤΩΝ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
Γενομένων αρχαιρεσιών της Ενώσεως Καλυμνίων Ρόδου εξελέγησαν: Πρόεδρος Νικόλαος Τηλιακός, αντιπρόεδρος Μιχαήλ Μελάς, γενικός γραμματεύς Σκυλάς, ταμίας Μιχαήλ Πεταλάς, σύμβουλοι Νικόλαος Σβύνος, Μιχαήλ Καραβέλλας, Σπυρίδων Μπουφίδης, Ιωάννης Νίττης και Γεώργιος Ξυπολητάς. 


ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΚΔΡΟΜΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ  ΘΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΡΓΟΤΕΡΟΝ  Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΝ ΓΝΩΡΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ
Εκδρομάς εις τον Εξωτερικόν θα οργανώσει ο αναδιοργανωθείς Φυσιολατρικός Όμιλος Ρόδου, κατ’ αυτάς, παραλλήλως προς τας εκδρομάς γνωριμίας των αξιοθεάτων και των ωραίων τοποθεσιών της νήσου μας και των άλλων του Δωδεκανησιακού συμπλέγματος. 
Αι εκδρομαί εις τον εξωτερικόν και, συγκεκριμένως, εις την Κεντρικήν Δυτικήν και Νότιον Ευρώπην, αποτελούν ένα εκ των κυριωτέρων σκοπών του Ομίλου. 
Ως ετονίσθη δε, αφ’ ενός αύται θα δώσουν την ευκαιρίαν εις την Ροδιακήν νεολαίαν να γνωρίση την Ευρώπην, και αφ’ ετέρου να δημιουργήσουν δεσμούς με διαφόρους οργανώσεις της Ευρώπης, αι οποίαι θα ενδιαφερθούν δια να γνωρίσουν την Ρόδον. 
Η ΠΡΩΤΗ
Πάντως προς το παρόν ο Όμιλος θα περιορισθή εις εκδρομάς επί της Ρόδου. Και η πρώτη εκδρομή ως ανηγγέλθη θα πραγματοποιηθή την μεταπροσεχή Κυριακήν 16 τρέχοντος, εις την περιοχήν Ελαιούσης. 
Εις αύτην θα μετάσχουν μέλη του ομίλου, ως και πας ενδιαφερόμενος, αφού δηλώσουν τούτο εις το Πρακτορείον “Ερίνη” ή εις το κατάστημα Ζησιμάτου ή εις το Πρακτορείον “Αργώ”. 
ΝΕΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 
Εξ’ άλλου, προχθές την 8ην εσπερινήν συνήλθε το νεοεκλεγέν Διοικ. Συμβούλιον του Φυσιολατρικού Ομίλου Ρόδου, το οποίον συνεκροτήθη ως εξής: 
Πρόεδρος Θεόδωρος Ζησιμάτος, αντιπρόεδρος Γεώργιος Βρούχος, γραμματεύς Γεώργιος Παπαζαχαρίου, ταμίας Μιλτιάδης Λογοθέτης, σύμβουλοι Γεώργιος Παντελίδης, Αντώνιος Ερίνης, Γεώργιος Καραγιάννης, Γεώργιος Στέργου και Χάρης Σαλαχούρης. 
Τα μέλη του Συμβουλίου εγγυώνται την επιτυχίαν της νέας προσπαθείας εις τα πλαίσια της φυσιολατρείας, διά να επιτευχθή η έξοδος της νεολαίας μας από το τέλμα. 

ΔΙΑΛΕΞΙΣ
Μεθαύριον την 12ην μεσημβρινήν εις την Ροδιακήν Λέσχην θα δοθή διάλεξις του Γυμνασιάρχου κ. Χρ. Παπαχριστοδούλου με θέμα “Το έργον του Γερασίμου Δρακίδου”.


Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΒΕΔ ΕΙΧΕΝ ΕΓΚΡΙΘΗ ΠΑΡΑ ΤΟΥ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΘΕΟΧΑΡΗ

Το δημοσιευθέν χθες εις την “Ροδιακήν” εγγράφον του ΕΒΕΔ, απεστάλη και εδημοσιεύθη κατόπιν εγκρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου. Τούτο ανεκοινώθη χθες παρά του προέδρου του ΕΒΕΔ κ. Αργυρίου Θεοχάρη, ο οποίος διέψευσεν την “Πρόοδον” τόσον επί του σημείου της δήθεν παρ’ αυτού υποβολής υποψηφιότητας. 


ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΡΟΣΕΧΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΑ ΓΙΝΗ ΑΝΤΙΦΥΜ. ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Κατ’ ανακοίνωσιν του Υγειονομικού Κέντρου Ρόδου, το συνεργείον αντιφυματικού εμβολιασμού του Υπουργείου Προνοίας θα πραγματοποιήση αύριον τον εμβολιασμόν των κατοίκων των κοινοτήτων Θολού, Σορωνής, Φανών, Διμυλιάς και Δαματριάς, μεθαύριον δεν θα εμβολιάση τους κατοίκους Καλαβαρδών, Κρητηνίας, Έμπωνας και Σαλάκου. 
Κατά την αυτήν ανακοίνωσιν, την προσεχή εβδομάδα το συνεργείον αντιφυματικού εμβολιασμού θα προβή εις εμβολιασμούς κατοίκων των πλησίον της πόλεως κοινοτήτων, των μεταπροσεχή εβδομάδα θα εμβολιάση κατοίκους της πόλεως Ρόδου.