ΦΛΑΣ  στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 1958
Αριθ. Φύλλου 2047

 


ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΙΝ ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΚΩΤΙΑΔΗ

Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης, είχεν επανειλημμένας συνεργασίας μετά του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Αλιμπράντη, επί της χρηματοδοτήσεως της σπογγαλιείας παρά της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος, ως και κατά το παρελθόν.
Ηδη υπεγράφη η απόφασις δια την παροχήν εγγυήσεως του Δημοσίου προς την Αγροτικήν Τράπεζαν, δια την χορήγησιν της χρηματοδοτήσεως, η δε Τράπεζα ήρχισε την προεργασίαν δια τας χρηματοδοτήσεις, εις τρόπον ώστε να επιτευχθή εγκαίρως η αναχώρησις των σπογγαλιευτικών συγκροτημάτων.

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ “ΕΛΜΕΣ” 
ΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

Ως πληροφορούμεθα, αναμένεται να αφιχθή εις Ρόδον ο Γενικός Διευθυντής του Τουριστικού Πρακτορείου “Ελμές αν Γκρές” κ. Χρήστος Κουλουβάτος, προκειμένου να επιληφθή διαφόρων τουριστικών ζητημάτων του τόπου μας.

ΕΥΡΕΘΗ Η ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΗ ΑΓΝΩΣΤΟΣ

Ως πληροφορούμεθα, τον κερδίσαντα αριθμόν 13.565 του Εθνικού Λαχείου κατέχει εις το άρτιον κυρία εκ Ρόδου, η οποία παρεκάλεσεν όπως το όνομά της κρατηθή μυστικόν.
Το Λαχείον επωλήθη από το “Γούρικο” Ρόδου.

ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΛΕΜΒΟΣ ΑΠΩΛΕΣΘΗ 
ΑΠΟ ΗΜΕΡΩΝ ΕΚ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Αλιευτική λέμβος απωλέσθη από ημερών εκ Καλύμνου, παρά τας αόκνους δε προσπαθείας, αύτη δεν ανευρέθη. Τούτο εγνωστοποιήθη χθες αρμοδίως παρά του Λιμενάρχου Καλύμνου, ο οποίος εζήτησεν έγκρισιν δια την έξοδον πετρελαιοκινήτων προς ανεύρεσιν της λέμβου.

ΑΦΙΚΕΤΟ ΕΦΟΡΟΣ 
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

Χθες δια του αεροπλάνου της γραμμής αφίκετο εις Ρόδον ο Έφορος του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων κ. Νικολάου, προκειμένου να εξετάση επιτοπίως διάφορα οικονομικά ζητήματα δια την αξιοποίησιν του Προσκοπικού χωριού Ρόδου.

Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΕΟΡΤΑΣ

Ως πληροφορούμεθα, εις τας εορτάς επί τη επετείω της Ενσωματώσεως της Δωδεκανήσου, θα εμφανισθούν και όμιλοι της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου, ως διαφόρους λαϊκούς χορούς.

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΡΟΔΙΝΙΟΥ
Εις απάντησιν εγγράφου της Νομαρχίας, ο Δήμος Ρόδου ανέφερεν ότι εις προσεχή συνεδρίασιν του Δημοτικού Συμβουλίου, θα ασχοληθή με το θέμα της εξευρέσεως τρόπου, δια την εκμετάλλευσιν του δημοτικού εξοχικού κέντρου “Ροδίνι”.

ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ Ο κ. ΚΟΝΤΗΣ
Ανεχώρησεν εις Πάτμον ο έφορος αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου κ. Κοντής, συνοδευόμενος υπό της Βυζαντινολόγου δεσποινίδος Φατούρου, προκειμένου να επιθεωρήση τας εκεί εκτελουμένας εργασίας αναστηλώσεως και επισκευής, εις την Ιεράν Μονήν του αγίου Ιωάννου.

ΤΑ ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΜΗΣ  ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ
Κατά πληροφορίας εκ Σύμης ήρχισεν ήδη η προετοιμασία των σπογγαλιευτικών συγκροτημάτων, προσλαμβάνονται δε από τούδε οι δύται.
Υπολογίζεται ότι η εκκίνησις των σπογγαλιευτικών θα πραγματοποιηθή εφέτος εγκαίρως.

ΔΙΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Δι’ αποφάσεως του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, προκηρύσσεται διαγωνισμός προς κατάταξιν εις το Βασιλικόν Ναυτικόν 60 προτάκτων τηλεγραφητών, δια τα πλοία επιφανείας. Οι υποψήφιοι δέον να είναι ηλικίας 18 μέχρις 20 ετών.  Αιτήσεις δύνανται να αποστείλουν οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και της 20ης Μαρτίου, εις το Γενικόν Επιτελείον Ναυτικού.