ΦΛΑΣ  στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 1958
Αριθ. Φύλλου 2048

ΕΙΣ ΠΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΑΔΕΥΜΑΤΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

Κατ’ ανακοίνωσιν της Διευθύνσεως Γεωργίας Δωδεκανήσου, τα μεταβατικά Σχολεία Κλαδεύματος Αμπέλων τα οποία λειτουργούν δαπάναις της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου, συνεχίζουν την λειτουργίαν των, με πλήρη εκ μέρους των αμπελουργών ανταπόκρισιν.
Εκ των τριών σχολείων, το εν ανεχώρησε την 2αν Φεβρουαρίου δια Κω, όπου και συνεχίζει την λειτουργίαν του συμφώνως προς το καταρτισθέν υπό του Γεωπόνου Γεωργικών Εφαρμογών Κω πρόγραμμα.

Εν τω μεταξύ, ενώ περατούται η εκτέλεσις του υπό της Διευθύνσεως Γεωργίας καταστρωθέντος προγράμματος και κατόπιν του επιδειχθέντος υπό των αμπελουργών πολλών κοινοτήτων ενδιαφέροντος, κατηρτίσθη συμπληρωματικόν πρόγραμμα, διαρκείας ενός μηνός, το οποίον έχει ως εξής:
Το 1ον μεταβατικόν σχολείον αμπελοκλαδεύματος, θα λειτουργήση την 11ην Φεβρουαρίου εις την κοινότητα Γενναδίου, την 12ην εις Ασκληπιείο, την 13ην εις Λάρδον, την 14ην εις Λάερμα, την 15ην εις Λάερμα, την 16ην εις Μάσσαρι, την 17ην εις Μάσσαρι, την 18ην και 19ην εις Μαλώνα, την 20ην και 21ην εις Αρχάγγελον, την 22αν, 23ην και 24ην εις Καλυθιές.

Το 2ον μεταβατικόν σχολείον θα λειτουργήση την 10ην Φεβρουαρίου εις Έμπωνα, την 11ην εις Μονόλιθον, την 12ην εις Σιάννα, την 13ην και 14ην εις Κρητηνίαν, την 15ην εις Καλαβάρδα, την 16ην εις Φάνες, την 17ην 18ην και 19ην εις Σορωνήν, την 20ην εις Θολό, την 21ην εις Δαματριάν, την 22αν και 23ην εις Μαριτσά και την 24ην εις Κρεμαστήν.

60.000 ΔΡΧ. ΔΙΑ ΤΟ “ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΟ”
Κατ’ ανακοίνωσιν της περιφερειακής Εφορείας Προσκόπων Νοτίου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου, υπό του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων διετέθη πίστωσις 60.000 δραχμών, δια τας επισκευάς του προσκοπικού χωρίου “Πεταλούδες” Ρόδου.
Σήμερον την πρωΐαν ο ευρισκόμενος εις Ρόδον έφορος Τεχνικών υπηρεσιών του Σώματος, κ. Νικολάου συνοδευόμενος υπό του βοηθού Περιφερειακού Εφόρου κ. Δημητριάδη, επεσκέφθη το Προσκοπικό χωριό και επεθεώρησε τας εκεί εκτελουμένας εργασίας, το απόγευμα δε επεσκέφθη τον Δήμαρχον Ρόδου κ. Πετρίδην και συνωμίλησεν επί διαφόρων ζητημάτων ενδιαφερόντων την νεολαίαν της Ρόδου.
Ο κ. Νικολάου θα αναχωρήση επιστρέφων εις Αθήνας την Τρίτην.

ΘΑ ΓΙΝΗ ΣΧΟΛΗ ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ως πληροφορούμεθα, υπό της ΕΓΣΔ μελετάται η εγκατάστασις εις την κοινότητα Απολλώνων Σχολής εκμαθήσεως της ταπητουργίας εις τας κορασίδας.

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ
Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών, σήμερον θα επανέλθη εις Ρόδον δια του ατμοπλοίου της γραμμής ο Νομάρχης Δωδεκανήσου κ. Ρεμπάκος.
Ο κ. Νομάρχης ευρίσκεται από ημερών εις Αθήνας, δια την προώθησιν ζητημάτων του Νομού.

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΑ
Μεθαύριον τρίτην αναμένονται να καταπλεύσουν εις Ρόδον δύο Αμερικανικά αντιτορπιλλικά δι’ ολιγοήμερον επίσκεψιν.

ΤΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ
Ως πληροφορούμεθα, εντός των ημερών θα μεταβή εις την κοινότητα Απολλώνων τοπογράφος ο οποίος θα καθορίση τας αγροτικάς μερίδας ενός εκάστου δικαιούχου, βάσει των σχεδίων του Κτηματολογίου.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Σήμερον το εσπέρας θα ψαλή πανηγυρικός εσπερινός εις το παρεκκλήσιον των Αγίων Αναργύρων χοροστατούντος του Μητροπολίτου Ρόδου κ. Σπυρίδωνος, επί τη εορτή του Αγίου Χαραλάμπους. Το εν λόγω παρεκκλήσιον θα τιμάται εις το όνομα του Αγίου Χαραλάμπους.

ΚΑΤΕΠΛΕΥΣΕ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟΝ
Χθες την πρωΐαν κατέπλευσεν εις τον λιμένα το Ολλανδικόν ατμόπλοιον “Μάας”, προερχόμενον εκ Λαρδικείας με 350 τόννους εμπορευμάτων.