Συνεδριάζει την Δευτέρα  η οικονομική επιτροπή του δήμου

Την προσεχή Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου πρόκειται να συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του δήμου.
 
Τα θέματα που θα απασχολήσουν την συνεδρίαση, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη είναι τα εξής:
1. Έγκριση για τις ανατροπές διαθέσεων καθώς και τις  αναλήψεις υποχρεώσεων δαπανών  οικονομικού έτους 2018.
(Εισηγήσεις Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, με αρ. πρωτ:2/8414/8-2-2018, 2/8422/8-2-2018  )

2. Έγκριση για   τις  αναλήψεις υποχρεώσεων  πολυετών δαπανών  οικονομικού έτους 2018.
(Εισήγηση  Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, με αρ. πρωτ:2/8409/8-2-2018)
 
3. Έγκριση για  τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης , λόγω του κατεπείγοντος,  της  ασφάλισης των οχημάτων και των μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου
(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τμήμα προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/7713/06-2-2018 )

4. Έγκριση όρων διακήρυξης για τη μίσθωση από το Δήμο Ρόδου ενός (1) ακινήτου για το Υποέργο (Α/Α 669) «Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» της πράξης «Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5000568 του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014-2020»  
(Εισήγηση Τμήματος Αξιοποίησης – Διαχείρισης Ακίνητης  Περιουσίας & Κτηματολογίου  με αριθμ.πρωτ. 2/8059/7-2-2018)  

5. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για «την προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού Δήμου Ρόδου»
(Εισήγηση τμήματος προμηθειών αριθμ.πρωτ. 2/6958/1-2-18)

6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για «την προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού Δήμου Ρόδου»
(Εισήγηση τμήματος προμηθειών αριθμ.πρωτ. 2/6958/1-2-18)

7. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για «την προμήθεια φαγητού catering για τις ανάγκες του μουσικού γυμνασίου Ρόδου»  
(Εισήγηση τμήματος προμηθειών αριθμ.πρωτ. 2/6962/1-2-18)

8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για  «την προμήθεια φαγητού catering για τις ανάγκες του μουσικού γυμνασίου Ρόδου»  
(Εισήγηση τμήματος προμηθειών αριθμ.πρωτ. 2/6962/1-2-18)
9. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για « εκκένωση λυμάτων βόθρων του Δήμου Ρόδου».  
(Εισήγηση τμήματος προμηθειών αριθμ.πρωτ. 2/7329/5-2-18)

10. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για            «εκκένωση λυμάτων βόθρων του Δήμου Ρόδου».    
(Εισήγηση τμήματος προμηθειών αριθμ.πρωτ. 2/7329/1-2-18)

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
11. Παροχή εντολής για παράσταση στο Συμβούλιο Επικρατείας στις 1-3-2018 και άδεια μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση της 15-4-2015 και με αριθμό κατάθεσης 1718/2015 έφεσης του Σαρρή Εμμανουήλ, που στρέφεται εναντίον του Δήμου Ρόδου και της με αριθμό 193/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά και απευθύνεται στο Συμβούλιο Επικρατείας.      
(Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας με αριθμ.2/8386/8-2-2018)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
12. Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου «Βελτίωση φωτισμού στην οδό 7ης Μαρτίου στο τμήμα από την τράπεζα της Ελλάδος έως το Εθνικό Θέατρο»
(Εισήγηση Δ/νσης τεχνικών έργων και υποδομών με αριθμ.πρωτ.16/7152/2-2-2018)

13. Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου «Αποκατάσταση – Διαμόρφωση κτιρίου για στέγαση δημοτικού ιατρείου οδού Βεργίνας»  
(Εισήγηση Δ/νσης τεχνικών έργων και υποδομών με αριθμ.πρωτ.16/8036/7-2-2018)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
14. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια του γενικού πολεοδομικού σχεδίου δημοτικής ενότητας Καλλιθέας»
(Εισήγηση δ/νσης πολεοδομικού σχεδιασμού με αριθμ.πρωτ.219/1-2-2018)

15. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια του γενικού πολεοδομικού σχεδίου δημοτικής ενότητας Αφάντου»
(Εισήγηση δ/νσης πολεοδομικού σχεδιασμού με αριθμ.πρωτ.214/1-2-2018)