ΦΛΑΣ  στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 1958
Αριθ. Φύλλου 2048

 


ΑΠΟ ΗΜΕΡΩΝ
ΑΓΝΟΕΙΤΑΙ Η ΤΥΧΗ ΑΛΙΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΜΒΟΥ
ΑΠΩΛΕΣΘΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ

Δια τηλεγραφήματος του Υπουργείου Εμπ. Ναυτιλίας προς τα Λιμεναρχεία Δωδεκανήσου, γνωστοποιείται ότι από της περιοχής Αγαθονησίου, βορείως της Λέρου, εξηφανίσθη η αλιευτική λέμβος “Κατίνα”, λεμβολογίου Πάτμου 13 μετά του αλιέως Πέτρου Μαρκουλή.
Δια του τηλεγραφήματος, παραγγέλλεται όπως ειδοποιηθούν οι αλιείς Δωδεκανήσου, να ερευνούν τας νησίδας, προς τυχόν ανεύρεσιν του αλιέως, όστις ίσως παρεσύρθη υπό των κυμάτων.

ΔΙΑΛΕΞΙΣ
Σήμερον την 12ην Μεσημβρινήν θα δοθή εις την Ροδιακήν Λέσχην διάλεξις του γυμνασιάρχου κ. Χριστοδούλου Παπαχριστοδούλου με θέμα: «Το έργον του Γερασίμου Δρακίδου» Η διάλεξις οργανούται υπό της Ροδιακής Λέσχης, η είσοδος δε θα είναι ελευθέρα.

ΑΦΙΚΕΤΟ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ
ΘΑ ΔΕΧΘΗ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΗΝ ΠΡΩΪΑΝ

Χθες τας πρώτας μετασημβρινάς ώρας αφίκετο δια του αεροπλάνου της γραμμής εις Ρόδον ο Υπουργός εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης.
Ο κ. Υπουργός χθες το εσπέρας εδέχθη επιτροπάς και πολίτας εις το Κεντρικόν Λιμεναρχείον Ρόδου προς εξέτασιν διαφόρων ζητημάτων της αρμοδιότητός του, επίσης ο κ. Υπουργός θα δεχθή Επιτροπάς και πολίτας σήμερον την πρωΐαν.
Ο Υπουργός κ. Κωτιάδης θα αναχωρήση επιστρέφων δια του αεροπλάνου της γραμμής εις Αθήνας, σήμερον το απόγευμα.

ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗΝ 
ΣΟΒΑΡΩΣ 3ΕΤΗΣ ΠΑΙΣ 
ΥΠΟ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Κατ’ αναφοράν της Υποδιοικήσεως Χωρ/κής Ρόδου προχθές και περί ώραν 10 π.μ. το υπ’ αριθ. 82.093 φορτηγόν αυτοκίνητον οδηγούμενον υπό του Κωστάκη Κλεοβούλου του Κων/ντίνου, ετών 32, διερχόμενον εκ του χωρίου Παραδεισίου και κατευθυνόμενον προς Ρόδον παρά τας ακραίας οικίας του χωρίου παρέσυρε και ετραυμάτισε σοβαρώς εις την κεφαλήν τον εκ της οικίας του εξερχόμενον την στιγμήν εκείνην Καραβαΐδην Ελευθέριον του Παντελή, ετών 3 εκ Παραδεισίου.
Ο τραυματισθείς μετεφέρθη εις το Κρατικόν Νοσοκομείον. Ο οδηγός συνελήφθη υπό της οικείας υπηρεσίας.

ΠΥΚΝΟΥΝΤΑΙ Η ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ως πληροφορούμεθα, την Τετάρτην θα καταπλεύση το ατμόπλοιον “Ελση”. Ούτω η συγκοινωνία, η οποία είχε περιορισθεί εις 2 πλοία, λόγω της ετησίας επιθεωρήσεως, πυκνούνται δι’ ενός ακόμη σκάφους.

ΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Κατ’ ανακοίνωσιν του Κέντρου Κοινωνικής Προνοίας υπό της Νομαρχίας Δωδεκανήσου κατά την περίοδον 1956-57 διετέθησαν δι’ επιχορήγησιν εις τα ιδρύματα, Ορφανοτροφεία Θηλέων και Αρρένων, Γηροκομεία Ρόδου και Κολυμπίων και Πρεβεντόριον 4.960.000 δρχ. και εις 453 οικοτρόφους.
Ως εγνώσθη κατά την αυτήν περίοδον διετέθησαν υπό των εν λόγω ιδρυμάτων εκ διαφόρων εισπράξεων 530.000 δρχ.