Αρκετά έργα έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου

Το 2017 το επιχειρησιακό πρόγραμμα νοτίου Αιγαίου 2014-2020 ενισχύθηκε κατά 4,8 εκ ευρώ με πόρους που κατανεμήθηκαν στο πρόγραμμα μετά τη διαδικασία τεχνικής προσαρμογής σύμφωνα με τους κανονισμούς της ευρωπαϊκής ένωσης.

Με τους πρόσθετους αυτούς πόρους ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται πλέον στα 173 εκ. ευρώ και η κατανομή ανά άξονα προτεραιότητας διαμορφώθηκε ως εξής:
- Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας 22,4 εκ. ευρώ
- Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση πόρων 34 εκ. ευρώ
- Βελτίωση βασικών υποδομών 41,1 εκ. ευρώ
- Προώθηση της κοινωνικής ένταξης-ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 47,4 εκ. ευρώ
- Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής 25 εκ. ευρώ
- Τεχνική υποστήριξη ΕΤΠΑ 2,3 εκ. ευρώ
- Τεχνική υποστήριξη ΕΚΤ 0,8 εκ. ευρώ

Ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων που εξειδικεύτηκαν  έως το τέλος του 2017 ανέρχεται σε 198 εκ. ευρώ ποσό που αντιστοιχεί στο 115% των πόρων του προγράμματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία υλοποίησης του προγράμματος έως 31-12-2017 :
- Δημοσιοποιήθηκαν 63 προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων προς ένταξη συνολικής δημόσιας δαπάνης 190,9 εκ. ευρώ. Από αυτές οι 27 εκδόθηκαν το 2017.

- Συνολικά από την έναρξη υλοποίησης έχουν ενταχθεί 101 πράξεις με προϋπολογισμό 95,4 εκ. ευρώ. Από αυτές οι 18 συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 23,5 εκ. ευρώ εντάχθηκαν μέσα στο 2017.

- Οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων στο τέλος του 2017 ανέρχονταν σε 50,5 εκ. ευρώ. Από αυτές οι νομικές δεσμεύσεις του 2017 ανέρχονται σε 30,1 εκ. ευρώ.

- Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες ανήλθαν σε 25,6 εκ. ευρώ από τις οποίες τα 11,1 εκ. ευρώ αφορούν δαπάνες του 2017.
Το 2017 το πρόγραμμα είχε να καλύψει δύο δημοσιονομικούς στόχους:

- Το στόχο της εφαρμογής του κανόνα ν+3 (κάλυψη της δέσμευσης του έτους 2014) 

- Το μνημονιακό στόχο

Ο πρώτος ύψους 8,4 εκ. ευρώ για το ΕΤΠΑ υπερκαλύφθηκε κατά 9,5 εκ. ευρώ και αντίστοιχα ύψους 3,6 εκ. ευρώ για το ΕΚΤ υπερκαλύφθηκε κατά 2,7 εκ. ευρώ. Ο δεύτερος ύψους 18,9 εκ. ευρώ καλύφθηκε σε ποσοστό 76% ξεπερνώντας κατά πολύ τον αντίστοιχο μέσο όρο σε επίπεδο χώρας.

Δεδομένου ότι οι πόροι του προγράμματος είναι πολύ περιορισμένοι σε συνδυασμό με τον υψηλό βαθμό ενεργοποίησης του, το ότι υπάρχουν πολλά ώριμα έργα αλλά και το γεγονός ότι οι εκπτώσεις των δημοσίων έργων που ήδη είναι ενταγμένα στο ΕΠ κυμαίνονται γύρω στο 50%, η περιφέρεια πρότεινε και πέτυχε την έγκριση από το υπουργείο οικονομίας και ανάπτυξης υπερδέσμευσης κατά 45% στον άξονα προτεραιότητας 2, κατά 66% στον άξονα προτεραιότητας 3 και κατά 56% στον άξονα προτεραιότητας 5. Ήδη οι σχετικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων έχουν δημοσιοποιηθεί.