15 σωματεία περιλαμβάνει το Εργατικό Κέντρο Κω

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΠΡΟΧΘΕΣ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ
Δια του ατμοπλοίου της γραμμής επέστρεψε προχθές εις Ρόδον ο Νομάρχης Δωδεκανήσου κ. Ρεμπάκος, μετά 7ήμερον παραμονήν εις Αθήνας. Κατά την διάρκειαν της εις Αθήνας παραμονής του ο κ. Νομάρχης επωφελήθη της προωθήσεως διαφόρων ζητημάτων του Νομού.

Εις τον Λιμένα υπεδέχθησαν τον Νομάρχην οι εκπρόσωποι των αρχών, οι προϊστάμενοι διαφόρων υπηρεισών, οι πρόεδροι των οργανώσεων και πλήθος κόσμου.
 

15 ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΚΩ
ΚΩΣ (του ανταποκριτού μας).

Εντός των ημερών θα γίνουν τα εγκαίνια των νέων γραφείων του Εργατικού Κέντρου Βορείου Συγκροτήματος. Το Εργατικόν Κ.Β.Σ. ιδρύθη τον Νοέμβριον του έτους 1956 τα δε Σωματεία τα υπαγόμενα εις την δύναμίν του είναι 15 ήτοι 9 της Κω, 2 της Λέρου, 3 της Καλύμνου και 1 της Νισύρου.

ΤΟ ΝΕΟΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΥΛΩΝ
Κατά πληροφορίας εκ Καρπάθου, υπό την προεδρείαν του κοινοτάρχου Πυλών κ. Χαλκιά επραγματοποιήθη συνέλευσις των κατοίκων και επραγματοποιήθη η επανίδρυσις της Προοδευτικής Ενώσεως Νέων της κοινότητος Πυλών ο “Απόλλων”. Κατά την συνέλευσιν εξελέγη Διοικητικόν Συμβούλιον, απαρτιζόμενον εκ των κυρίων Κωνσταντίνου Σακελλιάδη, Εμμανουήλ Λυριστή, Ηλία Μαντινάου, Εμμανουήλ Σκούλου, Μιχαήλ Μαστρολέοντος και Γεωργίου Νισύρου.

Η ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Προχθές την 12ην μεσημβρινήν εδόθη η προαγγελθείσα διάλεξις του Γυμνασιάρχου κ. Χριστοδούλου Παπαχριστοδούλου εις την Ροδιακήν Λέσχην, με θέμα “Το έργον του Γερασίμου Δρακίδου”. Την διάλεξιν, η οποία ωργανώθη υπό της Ροδιακής Λέσχης, παρηκολούθησε πλήθος κόσμου.

ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Εκ του υπουργείου Συγκοινωνιών ανεκοινώθη ότι εκ των εκδοθεισών σειρών αναμνηστικών γραμματοσήμων εμπορικής Ναυτιλίας ανερχομένων εις 116.000 και 105.000 διετέθησαν δια φιλοτελικήν κατανάλωσιν εις όλην την Ελλάδα και αι υπόλοιποι μέσω των ταχυδρομείων δια χρησιμοποίησίν των κατά τας συναλλαγάς. Σχετικώς εγνώσθη ότι η φιλοτελική κατανάλωσις υπερέβη το τριπλάσιον του συνήθους με αντιστοίχους καθαράς εισπράξεις. Αι εκ του εξωτερικού και από όλα τα μέρη του κόσμου, απ’ ευθείας προς το υπουργείον παραγγελίαν, έφθασαν τας 40.000.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΠΕΣΧΕΘΗ ΝΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ
Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών, ο ευρισκόμενος εκεί βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Γαβριήλ Χαρίτος, είχε μακράν συνεργασίαν μετά του Υπουργού Παιδείας εφ’ όλων των εκπαιδευτών ζητημάτων της Δωδεκανήσου.
Ο Υπουργός κ. Γεωροκωστόπουλος έδειξε ζωηρότατον ενδιαφέρον δι’ όλα τα ζητήματα υποσχεθείς την προώθησίν των.

ΤΟ “ΚΑΤΙΝΑ Ζ” ΔΕΝ ΕΒΥΘΙΣΘΗ ΚΑΤΕΠΛΕΥΣΕΝ ΕΙΣ ΠΟΡΤ-ΣΑΪΔ
ΒΗΡΥΤΤΟΣ (του ανταποκριτού μας) Κατά τηλεγράφημα εκ Πορτ-Σάιδ αφίκετο εις τον εκεί λιμένα το ως απωλεσθέν από δωδεκαημέρου φερόμενον πετρελαιοκίνητον “ΚΑΤΙΝΑ Ζ” πλοιοκτησίας των ναυτικών Πρακτόρων Αδελφών Ζερβού.

Το εν λόγω σκάφος, με κυβερνήτην τον Ρόδιον Μιχαήλ Ρίζον και με πλήρες φορτίον εφοδίων προοριζομένων δια τους εν Αιγύπτω Αραβας πρόσφυγας, αναχωρήσαν εκ του λιμένος Βηρυττού την 18ην Ιανουαρίου δεν επανέδωσε σημεία υπάρξεώς του και απιστεύθη ότι τούτο είχεν απωλεσθή αύτανδρον.
Κατά το αυτό τηλεγράφημα το σκάφος λόγω σφοδράς θαλασσοταραχής υπέστη σοβαράς βλάβας επί της εξαρτήσεως και των μηχανών των, ανηρπάγησαν δε υπό των κυμάτων τα επί του καταστρώματος εφεδρικά του καύσιμα και η μοναδική σωσίβιος λέμβος του.

Ο ΑΝΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΘΕΡΟΣ
Ως πληροφορούμεθα, ο ανδριάς του Αλεξάνδρου Διάκου, ο οποίος φιλοτεχνείται υπό του Δωδεκανησίου γλύπτου κ. Κώστα Βαλσάμη, θα είναι έτοιμος κατά το θέρος, οπότε και θα μεταφερθή εις Ρόδον.