2,5 εκατ. επιβάτες μετέφερε ο ΡΟΔΑ το 1957

ΚΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΘΑ ΕΛΘΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ ΕΠ’ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΩΣ

Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών, επ’ ευκαιρία του εις Ρόδον επισήμου εορτασμού της δεκαετηρίδος από της Ενσωματώσεως της Δωδεκανήσου την 7ην Μαρτίου, θα αφιχθούν ενταύθα ο Πρόεδρος της κυβερνήσεως κ. Καραμανλής, ο πρόεδρος της Βουλής κ. Ροδόπουλος και υπουργοί, οι οποίοι θα παραστούν κατά τας διαφόρους εορταστικάς εκδηλώσεις.
Ηδη, τόσον η Νομαρχία, όσον και ο Δήμος και λοιπαί οργανώσεις του λαού εν συνεργασία προετοιμάζονται δια τον εορτασμόν, ο οποίος θα είναι μεγαλειώδης.

2.556.615 ΟΙ ΕΠΙΒΑΤΑΙ ΤΟΥ ΡΟΔΑ ΤΟ 1957
Συμφώνως προς στατιστικήν του ΡΟΔΑ κατά το παρελθόν έτος 1957, διηνύθησαν 1.142.363,5 χιλιόμετρα υπό των λεωφορείων του, δια των οποίων εκινήθησαν 2.556.615 επιβάται. Αι εισπράξεις ανήλθον εις 4.562.985 δρχ.

ΕΡΓΑ ΕΙΣ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟΝ
Κατά την προχθεσινήν συνεδρίασιν της Εφορείας του Εθνικού Σταδίου Ρόδου, απεφασίσθη όπως, εντός του τρέχοντος έτους πραγματοποιηθή το έργον ηλεκτροφωτισμού του Σταδίου. Επίσης απεφασίσθη η επέκτασις του αγωνιστικού χώρου του Σταδίου, ώστε τούτο να καταστή α’ κατηγορίας και η συντήρησις του βοηθητικού χώρου.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Εκλεκτοί γάμοι
Δημήτριος Καραγεωργίου-Μαρία Παπαγαπητού ετέλεσαν τους γάμους των. Συγχαρητήρια.

ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ 
ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Υπό του Συμβουλίου του Νομαρχιακού ταμείου απεφασίσθη έναρξις των έργων συντηρήσεως του οδικού δικτύου της Επαρχίας Ρόδου δαπάνης 900.000 δραχμών των Επαρχιών Κω και Καλύμνου δαπάνης ανά 250.000 δραχμών και της επαρχίας Καρπάθου δαπάνης 150.000 δραχμών.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
Χθες την μεσημβρίαν ο Νομάρχης επιθεωρητής Σωματικής Αγωγής κ. Α. Δημητριάδης ανεκοίνωσεν ότι κατά την 7ην Μαρτίου θα αφιχθή εις Ρόδον ο Γ. Γραμματεύς της Γραμματείας εξωσχολικού Αθλητισμού κ. Γ. Βήχος.
Επίσης ο κ. Δημητριάδης ανεκοίνωσεν ότι θα αφιχθή εις Ρόδον η Εθνική Ελλάδος στίβου επικεφαλής της οποίας θα είναι ο Ούγγρος προπονητής κ. Οττο Σίμιτσεκ.
Η Ελληνική αντιπροσωπευτική ομάς θα δώση αγώνα επιδείξεως την 7ην Μαρτίου εις το Εθνικόν Στάδιον.
Ως εγνώσθη μεταξύ των πρωταθλητών που θα αφιχθούν περιλαμβάνονται οι Δεπάστας (Πανιωνίου), Κωνσταντινίδης (ΠΑΟ), Παπαβασιλείου (ΑΕΚ), Χατζησταματίου (Διαγόρα), Κουνάβης (Εθνικού), Τσακανίκας (Α.Ο.Π.Φ.), Σίλλης (ΑΕΠ), Χατζηϊωάννου (ΠΑΟ), Γεωργόπουλος (ΠΑΟ), Γλέντζος (ΑΕΚ) κ.α.

Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΛΑΓΑΝΑΣ
Δια δελτίου τιμών της Νομαρχίας, καθωρίσθη η τιμή του άρτου “λαγάνα” ως εξής: Λευκή κατά κιλόν 6 δραχμάς. Πιτυρούχος κατά κιλόν 3,50 δρχ.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ
Χθες την πρωΐαν ο κ. Νομάρχης συνειργάσθη με τα του βουλευτού Δωδεκανήσου κ. Χαρίτου, του Δημάρχου Ρόδου κ. Πετρίδη του προέδρου της κοινότητος Μάσσαρη και του προέδρου της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου κ. Μπάρδου.

ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΙΣ ΑΙΜΟΔΟΤΑΣ
Παραχωρηθείσαι υπό της Ι. Μητροπόλεως διετέθησαν υπό της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας του ΕΕΣ Ρόδου ποσότητες τυρού και γάλακτος εις 60 απόρους εθελοντάς αιμοδότας.

ΤΟ “ΚΑΜΠΙΤΟΛΙΟ”
Απέπλευσε χθες εκ Ρόδου δια την Κωνσταντινούπολιν το ιταλικόν ατμόπλοιον της γραμμής “Καμπιτόλιο”.
Το “Καμπιτόλιο” είχε καταπλεύσει εις Ρόδον χθες.