«Αποικία» για μύδια και στρείδια θα δημιουργηθεί στα Δωδεκάνησα

ΑΦΙΚΕΤΟ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ ΗΚΟΥΣΕ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
Δια του αεροπλάνου της γραμμής αφίκετο εις Ρόδον χθες ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης. Το απόγευμα χθες ο κ. Υπουργός εδέχθη επιτροπάς και πολίτας εις το κεντρικόν Λιμεναρχείον Ρόδου, προς εξέτασιν διαφόρων ζητημάτων.
Κατά την διάρκειαν της ενταύθα παραμονής του ο κ. Υπουργός θα δεχθή εις συνεργασίαν τον Νομάρχην κ. Ρεμπάκον, προς εξέτασιν Δωδεκανησιακών ζητημάτων, θα αναχωρήση δε επιστρέφων εις Αθήνας αεροπορικώς αύριον.

Ο ΛΙΜΗΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ  ΤΗΝ 5ην ΘΕΣΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ  ΕΙΣ ΚΙΝΗΣΙΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
Συμφώνως προς στατιστικάς του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ο λιμήν της Ρόδου κατείχε κατά το παρελθόν θέρος την 5ην θέσιν από απόψεως κινήσεως επιβατών εξωτερικού, μεταξύ των λιμένων της χώρας.
Εξ άλλου από πλευράς χωρητικότητος επιβατηγών σκαφών καταπλευσάν των εις Ρόδον, ο λιμήν της Ρόδου κατέχει την 3ην θέσιν μεταξύ των λιμένων της χώρας.

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΝ ΑΤΜΟΠΛΙΟΝ “ΑΡΙΑΔΝΗΝ”  ΘΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΕΤΡΑΚΙΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Ανηγγέλθη ότι η Εταιρεία “Χάμπουργκ-Αμέρικαν Λάιν” θα πραγματοποιήση δια του ατμοπλοίου της “Αριάδνη” τουριστικά δρομολόγια προς Ρόδον, με ξένους περιηγητάς. Αι προσεγγίσεις αύται θα λάβουν χώραν εντός της Ανοίξεως, θα πραγματοποιηθούν δε την 6ην Μαρτίου, 24ην Μαρτίου, 23ην Απριλίου και 27ην Μαΐου.

“ΑΠΟΙΚΙΑΙ” ΜΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΕΙΔΙΩΝ  ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΕΙΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ
Ως πληροφορούμεθα, υπό του Δ/ντού Υδροβ/γικού Σταθμού Ρόδου κ. Ιωάννου μελετάται η δημιουργία “αποικιών” στρειδιών, μυδιών πιννών και άλλων “θαλασσινών” εις διάφορα σημεία της Δωδεκανήσου. Εφ’ όσον τελικώς αι “αποικίαι” δημιουργηθούν θα υπάρξουν πολλά οφέλη, τόσον δια τας τοπικάς ανάγκας, όσον και εκ της εξαγωγής των “θαλασσινών” εις διαφόρους άλλας πόλεις της χώρας.
 


ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ
Χθες την πρωΐαν ο κ. Νομάρχης συνειργάσθη μετά του βουλευτού Δωδεκανήσου κ. Χαρίτου, του Ανωτέρου ΔΙοικητού Χωροφυλακής κ. Παναγιωτακοπούλου, του Δημάρχου Ρόδου κ. Πετρίδη, του διοικητού χωροφυλακής κ. Βενιζέλου, του γενικού επιθεωρητού Μέσης Εκπαιδεύσεως κ. Χαλιάσου και του επιθεωρητού Σωματικής Αγωγής κ. Δημητριάδη, επί διαφόρων ζητημάτων της αρμοδιότητός των.

ΕΝΕΚΡΙΘΗΣΑΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
Υπό της Νομαρχίας ενεκρίθησαν οι προϋπολογισμοί των κοινοτήτων Λαέρμων με έσοδα 342.533 δραχμών και έξοδα 340.554, Παστίδας με έσοδα 159.555 δραχμών και έξοδα 157.852 και Φανών με έσοδα 265.138 δραχμών και έξοδα 262.954 δραχμών.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ Φ.Ο.Ρ.
Αύριον ο Φυσιολατρικός Ομιλος Ρόδου θα πραγματοποιήση εκδρομήν εις προφήτην Ηλίαν. Κατά την διάρκειαν της εκδρομής εις την οποίαν θα μετάσχουν άνω των 100 προσώπων, θα ομιλήση ο δασάρχης κ. Σεβαστός με θέαμ “Λίγα για το δάσος”.

ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΩΝ
Συνήλθε χθες εις συνεδρίασιν η Νομαρχιακή Επιτροπή Καταπολεμήσεως Αναλφαβητισμού, η οποία ησχολήθη με διάφορα ζητήματα τρεχούσης φύσεως. Μεταξύ άλλων, συνεζήτησε το θέμα της αμοιβής των διδασκάλων των Σχολείων Αναλφαβήτων.

ΤΡΟΦΙΜΑ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΑΣ
Υπό του Υπουργείου Παιδείας απεστάλησαν εις την επιθεώρησιν στοιχειώδους εκπαιδεύσεως της επαρχίας Ρόδου 24 τόνοι διαφόρων τροφίμων, δια τας ανάγκας των συσσιτίων των σχολείων. Ως γνωστόν καθ’ εκάστην πρωΐαν προσφέρεται εις τα σχολεία προς τους μικρούς μαθητάς πρωινόν ρόφημα και προάριστον.